Media zagraniczne: Odrodzenie gospodarcze Chin po epidemii pomo案e o案ywi觐 gospodarki s觋siednich kraj禩w azjatyckich

2020-10-09 16:51:19

Invesco, jedna z najwi臋kszych niezale案nych grup zarz觋dzaj觋cych aktywami na 蚺wiecie, stwierdzi擐a, 案e o案ywienie gospodarcze Chin po epidemii pomo案e odrodzi觐 gospodarki s觋siednich kraj禩w azjatyckich - poinformowa擐 w poniedzia擐ek National Broadcasting Corporation (CNBC).
Grupa Invesco zauwa案y擐a, 案e podczas 艢wi臋ta Narodowego, trwaj觋cego od 1 do 8 pa寐dziernika, w Chinach liczba rezerwacji restauracji i liczba turyst禩w osi觋gn臋擐y rekordowe warto蚺ci. Strateg rynkowy Invesco w regionie Azji i Pacyfiku David Chao powiedzia擐 w wywiadzie dla CNBC, 案e o案ywienie gospodarcze w Chinach jest silne, co oznacza korzy蚺ci dla gospodarek s觋siednich pa擗stwu azjatyckich. W jego opinii, chi擗ska gospodarka odradza w kszta擐cie litery V. Oczekiwano, 案e notowania chi擗skich akcji osi觋gn觋 lepsze wyniki ni案 akcje z rynk禩w rozwini臋tych 躣doda擐.

Wed擐ug Chi擗skiego Instytutu Badawczego Turystyki (centrum danych Ministerstwa Kultury i Turystyki Chin), tylko podczas pierwszych czterech dni 艢wi臋ta Narodowego odnotowano 425 mln turyst禩w krajowych. British Broadcasting Corporation (BBC) poinformowa擐a, 案e chi擗ska turystyka krajowa podczas okresu 艢wi臋ta Narodowego ma mo案liwo蚺觐 powr禩cenia do poziomu sprzed epidemii. Inne pa擗stwa w Azji r禩wnie案 przenosz觋 konsumpcj臋 na rynek krajowy, aby utrzyma觐 witalno蚺觐 gospodarcz觋.
G擐禩wny ekonomista Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group) Blu Putnam oznajmi擐, 案e gospodarka szybko od案y擐a po wprowadzeniu kontroli epidemii w Chinach. Inwestycja w budow臋 infrastruktury okaza擐a si臋 bardzo skuteczna, da擐a ludziom prac臋, a firmom powr禩t do rentowno蚺ci, co jest do蚺wiadczeniem o案ywienia gospodarczego Chin 躣dodał ekonomista.

Ranking