Niech wygra rozsęędek

2020-10-28 09:43:52

Üd濸rowadzimy dialog z Chinami w zakresie sieci 5G, jednak wobec partner¶Tw chiߨskich podkreňĹlamy, °¸e wszyscy dostawcy tej technologii b臋dęę musieli w Polsce speߧnięî krajowe wymagania zgodne z zaleceniami UEÜd˙˙ zadeklarowaߧ podczas posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Jeszcze rok temu ch臋ęî korzystania z technologii 5G deklarowaߧa poߧowa polskich, du°¸ych firm. Teraz, jak wynika z najnowszego raportu Üd˙˙G dla PolskiÜd˙˙ tylko 20 procent tych firm nie zamierza w najbli°¸szym czasie inwestowaęî w sieęî nowej generacji.

Zapewne to pandemia koronowirusa przyňĹpieszyߧa te°¸ transformacj臋 cyfrowęę. Analizujęęca polskęę gospodark臋 firma Deloitte policzyߧa, °¸e 70 procent pracownik¶Tw umysߧowych wiosnęę tego roku pracowaߧo z domu. Tryb pracy ÜdŔĺome OfficeÜd˙˙okazaߧ si臋 tak korzystny dla obu stron, °¸e wi臋kszoňĹęî pracujęęcych deklaruje utrzymanie go po ustęępieni pandemii.

ąĂycie w czasach pandemii rozbudziߧo te°¸ zapotrzebowanie na wszystkie usߧugi internetowe. Coraz wi臋cej kupujemy za pomocęę sklep¶Tw internetowych, cz臋ňĹciej spotykamy si臋 podczas wideo- konferencji. Studenci i uczniowie zaczynajęę si臋 ju°¸ przyzwyczajaęî do wideo nauki. RoňĹnie zatem zapotrzebowanie na szybkie, wysokiej jakoňĹci poߧęęczenia internetowe. Gwarancje takich mo°¸liwoňĹci daje technologia 5G. Dodatkowo nowa technologia 5G pozwoli stworzyęî w Polsce dodatkowo 600 tysi臋cy miejsc pracy w cięęgu najbli°¸szych pi臋ciu lat.

Jeszcze dwa lata temu wyb¶Tr dostawcy 5G wydawaߧ si臋 w Polsce oczywisty. Najbardziej realnęę, najlepszęę technologicznie i najbardziej atrakcyjnęę cenowo byߧa oferta chiߨskiego koncernu Huawei. Nie kwestionowano jej do czasu, kiedy prezydent USA Donald Trump ogߧosiߧ wojn臋 gospodarczęę z Chinami. A potem na jednego z najwa°¸niejszych swych wrog¶Tw w tej, propagandowej wojnie wyznaczyߧ koncern Huawei. Szybko oskar°¸ono go o dziaߧania zagra°¸ajęęcego ňĹwiatowemu cyber bezpieczeߨstwu.

Po fali takich oskar°¸eߨ i kampanii medialnych administracja USA zacz臋ߧa naciskaęî na swoich politycznych sojusznik¶Tw aby zrezygnowali z ofert chiߨskiego koncernu. Podczas ubiegߧorocznej wizyty w Polsce sekretarz stanu USA Mike Pompeo wymusiߧ na polskim premierze Mateuszu Morawieckim deklaracj臋 o polsko- amerykaߨskiej wsp¶Tߧpracy przy tworzeniu sieci 5G. Poniewa°¸ w Polsce trwaߧy kampanie wyborcze, polski premier ulegߧ amerykaߨskiemu naciskowi.

Minęęߧ rok i okazaߧo si臋, °¸e amerykaߨska deklaracja pozostaߧa na papierze. Bo nie ma amerykaߨskiej sieci 5G. Nawet zaprzyjaĂÂnione z administracjęę USA firmy nie dysponujęę tak kompletnęę, nowoczesnęę i korzystnęę cenowo technologięę jak chiߨski koncern.

W efekcie politycznych kampanii prezydenta Trumpa polska gospodarka nadal nie korzysta z technologii 5G. A dodatkowo, jeňĹli wierzyęî ekspertyzie brytyjskiej firmy analitycznej Assembly Research, ju°¸ samo wykluczenie firmy Huawei z polskiego rynku telekomunikacyjnego mo°¸e kosztowaęî polskęę gospodark臋 4,8 mld euro. Bo taka decyzja zakߧ¶Tciߧaby w najbli°¸szej przyszߧoňĹci dziaߧalnoňĹęî obecnych operator¶Tw sieci komunikacyjnych. Dalsze straty finansowe polskiej gospodarki więęzaߧyby si臋 z op¶TĂÂnieniem w budowie sieci 5G.

Dlatego grupa parlamentarzyst¶Tw z Klubu Lewicy wystosowaߧa wniosek o zwoߧanie specjalnego posiedzenie sejmowych komisji spraw zagranicznych i cyfryzacji poňĹwi臋conego problemom technologii 5G. Poseߧ Andrzej Szejna, wiceprzewodniczęęcy parlamentarnej grupy polsko- chiߨskiej, zapytaߧ przedstawicieli rzęędu o polskie op¶TĂÂnienia w tworzeniu sieci 5G i o propozycje stworzenie w Polsce regulacji prawnych umo°¸liwiajęęcych wykluczanie dostawc¶Tw sprz臋tu telekomunikacyjnego z polskiego rynku ze wzgl臋du na nieprecyzyjnie okreňĹlone ÜdďřezpieczeߨstwoÜd˙˙ O pomysߧ, aby o wykluczeniu przyszߧego dostawcy technologii 5G arbitralnie decydowaߧo rzęędowe Kolegium ds. Cyberbezpieczeߨstwa.

Dodatkowo owo Kolegium mogߧo by te°¸ zmusięî obecnych operator¶Tw telekomunikacyjnych do rezygnowania z ju°¸ u°¸ywanego sprz臋tu i oprogramowaߨ dostawcy uznanego za ÜdňeiebezpiecznegoÜd˙˙ Czyli wykluczyęî napi臋tnowanego dostawc臋 z caߧego polskiego rynku.

Na polskim rynku 5G liczęę si臋 trzy firmy. Posiadajęęcy technologi臋 5G Huawei oraz cięęgle pracujęęce nad nimi Ericsson i Nokia. Bioręęc pod uwag臋 amerykaߨskie, polityczne naciski nie trudno zagadnęęęî, °¸e takie rozwięęzania mogߧoby wykluczaęî chiߨskiego potentata.

Odpowiadajęęc polskim parlamentarzystom wiceminister Piotr Wawrzyk zapewniߧ, °¸e polskie wߧadze b臋dęę wsp¶Tߧpracowaęî nadal Üdďőar¶Twno z USA jak i wszystkimi partnerami NATO, w zakresie sieci 5G i jej bezpieczeߨstwaˇ¨.

Zadeklarował też, że „Polska prowadzi także dialog z Chinami, czyli najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką świata i dostawcą zaawansowanych technologii także w obszarze 5G. Śledzimy z uwagą chińskie inicjatywy w tym obszarze".

Przypomniał, że takie podejście polskiego rządu wpisuje się w strategię działań innych państw Unii Europejskiej.

"Polska w budowie systemu 5G nie zamierza nikogo dyskryminować, wykluczać ani też stosować podwójnych standardów. Wierzymy, że nasze relacje z Chinami opierają się na realnych możliwościach rozwoju, wzajemnie korzystnej współpracy w wielu obszarach gospodarki", zapewnił minister Wawrzyk.

W odpowiedzi parlamentarzyści obiecali stałą kontrolę rządowych deklaracji. Liczą, że przy wyborze dostawcy technologii 5G decydować będzie rozsadek i poszanowanie polskich ekonomicznych interesów, a nie chwilowy poklask, związany z kampaniami wyborczymi.

Piotr Gadzinowski

Ranking