Üd媁sparcie APEC na szczeblu ministerialnym dla wolnego, otwartego handlu i inwestycji

2020-11-17 16:44:55

Wideokonferencja APEC na szczeblu ministerialnym odbyߧa si臋 w poniedziaߧek. Uczestnicy spotkania potwierdzili swoje zaanga°¸owanie na rzecz wolnego, otwartego handlu i inwestycji oraz wsp¶Tlnie pracowali nad promowaniem regionalnego o°¸ywienia i wzrostu gospodarki.

W swoim przem¶Twieniu minister handlu mi臋dzynarodowego i przemysߧu Malezji Mohamed Azmin Ali, kt¶Try przewodniczyߧ spotkaniu, wezwaߧ wszystkie gospodarki do dalszego przeciwstawiania si臋 protekcjonizmowi handlowemu oraz do wzmacniania wsparcia dla wielostronnego systemu handlowego. Jak podkreňĹliߧ, APEC nadal anga°¸uje si臋 w rozwijanie regionalnego programu handlu i inwestycji, zwߧaszcza w kwestii o°¸ywienia gospodarczego po epidemii w regionie Azji i Pacyfiku.

Po spotkaniu wydano wsp¶Tlne oňĹwiadczenie, w kt¶Trym przedstawiono opinie dotyczęęce handlu i inwestycji, gospodarki i technologii cyfrowej oraz reform strukturalnych. Zalecenia z tego spotkania zostanęę przekazane na nieformalnym spotkaniu przyw¶Tdc¶Tw APEC, kt¶Tre ma si臋 odbyęî 20 listopada za poňĹrednictwem ߧęęcza wideo.

Ranking