Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-06-28 15:26:23    
Recomandä¤i de s鉵»Ģate ķ¾ securitate pentru turiĮMi

cri-1

ē® edi–ua de ast銁i a rubricii noastre, stima–u ascult»Ģori, facem o trecere 頽 revist’’a recomandä¤ilor de s鉵»Ģate ķ¾ securitate formulate de guvernul chinez pentru serviciile de turism din –mr’’

Peroanele juridice sau directorii generali ai 頽treprinderilor de turism räzpund personal de prevenirea ķ¾ rezolvarea accidentelor de s鉵»Ģate public’’

Oficiile 頽treprinderilor turistice, birourile de primire a turiĮMilor ķ¾ mijloacele de transport pentru serviciile turistice trebuie s’’men–un’’condi–ui igienice conform cerin–qlor impuse de Centrul de Prevenire ķ¾ Combatere a Maladiilor din –mr’’ķ¾ de autorit®łile locale.

ē®treprinderile turistice trebuie s’’頽tä¤easc’’educa–ua pentru s鉵»Ģate ķ¾ securitate 頽 r¶rdul personalului angajat, ca s’’poat’’presta 頽 bune condi–ui servicii ķ¾ 頽 acelaķ¾ timp s’’ķ¾ protejeze propria s鉵»Ģate.

To–u angaja–ui 頽treprinderilor turistice trebuie s’’cunoasc’’simptomele ķ¾ mäzurile de prevenire formulate de departamentele de carantin’’pentru boli contagioase ķ¾ cazuri de intoxicare cu alimente, precum ķ¾ numele, adresa ķ¾ numä¤ul de telefon al unit®łilor spitaliceĮMi din localitate.

Agen–uile de turism sunt obligate s’’selec–uoneze cu rigurozitae hotelurile, zonele turistice, mijloacele de transport, restaurantele, magazinele ķ¾ localurile de distrac–ue pentru turiĮMi, s’’materializeze mäzurile de prevenire ķ¾ controlare a bolilor contagioase. Ele trebuie s’’gestioneze cu seriozitate datele despre grupurile de turiĮMi ķ¾ la semnalarea unor eventuale accidente de s鉵»Ģate public’’ s’’ofere imediat ķ¾ precis datele aferente departamentelor de carantin’’

Hotelurile trebuie s’’asigure func–uonarea 頽 bune condi–ui a sistemelor de aerisire ķ¾ de aer condi–uonat, s’’dezinfecteze cu rigurozitate instala–ua de 頼prosp»Ģare a aerului. Recep–ua, camerele, restaurantele, sąĒile de 頽truniri, toaletele ķ¾ alte locuri puse la dispozi–ua turiĮMilor, ca ķ¾ articolele pe care le-au folosit clien–ui, trebuie dezinfectate. Dac’’sunt turiĮMi veni–u din zone cu maladii, hotelurile trebuie s’’i cazeze 頽tr-o zon’’separat’’ķ¾ s’’adopte mäzuri speciale de aerisire ķ¾ dezinfectare 頽 perimetrul respectiv.

Zonele turistice sunt obligate s’’pun’’sub control fluxul turiĮMilor, s’’optimizeze traseele pentru aceĮMia, s’’le asigure s鉵»Ģatea ķ¾ securitatea .

Trebuie respectat cu serioritate sistemul de raportare a accidentelor de s鉵»Ģate public’’ ē®treprinderile turistice trebuie s’’se informeze din timp de condi–uile de s鉵»Ģate ale turiķÅilor ķ¾ angaja–ulor proprii. Orice accident de s鉵»Ģate public’’trebuie raportat departamentelor de carantin’’ķ¾ autorit®łilor turistice locale.

Stima–u ascult»Ģori, v-am prezentat cÜfeva recomandä¤i de s鉵»Ģate ķ¾ securitate pentru turismul pe teritoriul Chinei, 頽 speran–m c’’acestea v’’pot ajua la cunoaĮMerea eforturilor f鉩ute la noi pentru dezvoltarea turismului.