Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-11-18 20:52:57    
Vizit’’la Chengde ķ¾ reźædin–m imperial’’de var’’din aceast’’localitate

cri-1

ē® edi–ua de ast銁i a rubricii noastre, stima–u ascult»Ģori, v’’prezent鉳 oraķĄl Chengde ķ¾ reźædin–m imperial’’de var’’Bishushanzhang din aceast’’localitate.

Chengde este un renumit ora’’cultural ķ¾ istoric, aflat la 200 km de capitala Beijing, unde se poate ajunge 頽 2 - 3 ore, cu maķ¾na sau trenul. La sud de acest ora’’ care este 頽conjurat de mun–u, se gäzeĮMe o por–uune a Marelui Zid ce źærpuieĮMe pe creasta colinei Jinling, por–uune bine conservat’’ care ofer’’un peisaj inedit. Pe aceasta se mai päztreaz’’頽c’’unele turnuri de observare cu dou’’niveluri, de diverse forme.

Marele Zid a fost ridicat ini–ual pentru apä¤area Imperiului Chinez de triburile nomade din nord. ē® secolul al 17-lea, manciurienii din nord au ocupat partea central’’ķ¾ sudic’’a Chinei ķ¾ au instaurat imensul Imperiu Qing. Marele Zid ķ¾-a pierdut astfel func–uile de apä¤are. ē“pä¤a–ui manciurieni cä¤ora le pl鉩ea s’’v¶reze pe stepe dincolo de zid au decis s’’ridice la Chengde, unde sunt priveliĮMi naturale frumoase ķ¾ o clim’’bl¶rd’’ o reźædinĮ de var’’ transform¶rd aceast’’localitate 頽tr-un centru politic ķ¾ cultural de pe l¶rg’’capitala Įrii.

Reźædin–m imperial’’Bishushanzhuang, ce seam鉵’’cu o cetate, ocup’’o suprafaĮ de 5.600.000 mp, fiind 頽conjurat’’de un zid 頽alt ce urc’’ķ¾ coboar’’頽 func–ue de varia–ua formelor de relief. ē® incinta reźædin–qi sunt mul–u copaci verzi seculari ķ¾ un palat cu acoperi’’din –ugl’’emailat’’

Ghidul nostru, domniķŗara Wei Li, ne-a spus c’’lucrä¤ile de construc–ue a acestui complex au durat 頽 total 87 de ani, iar aici se afl’’un palat, mai multe pavilioane, temple, pagode, galerii ķ¾ poduri, peste 100 la numä¤:

"Reźædin–m este format’’din palat, zone cu mun–u, ap’’ķ¾ c鈓pie. Palatul, ca o miniatur’’a OraķĄlui Interzis din capital’’ ocup’’doar 3% din suprafa–m total’’a reźædin–qi."

Palatul se afl’’頽 partea sudic’’a reźædin–qi. Ast銁i, c¶rd turiĮMii gäzesc aici oamenii 頼br鉩a–u 頽 costume de teatru, red¶rd aspecte din via–m cur–ui imperiale de acum peste o sut’’de ani, ķ¾ c¶rd admir’’obiectele expuse 頽 palat pe care le-au mai folosit 頼pä¤a–ui de pe vremuri, au impresia c’’s-ar fi 頽 trecutul 頽depä¤tat.

Suprafa–m zonei cu lacuri situat’’la nord de palat este de aproape 30 de hectare. Pe malurile lacurilor sunt unele reproduceri ale construc–uilor tipice din sudul Įrii. Mai spre nord este o mic’’c鈓pie ķ¾ zona cu mun–u 頽verzi–u, copaci seculari ķ¾ p鉪uri 頽tinse. Peisajele din reźædinĮ 頽f®łiźæaz’’aspectele naturale din diverse zone ale Įrii, astfel 頽cÜf, plimb¶rdu-v’’aici, ai impresia c’’a–u fi v銁ut 頽treaga Chin’’

Reźædin–m imperial’’Bishushanzhuang a fost inclus’’acum 10 ani ķ¾ mai bine de UNESCO pe lista Patrimoniului Cultural Mondial 頼preun’’cu cele 12 temple ale cur–ui imperiale.

Puningshi, primul ķ¾ cel mai mare templu din incinta reźædintei imperiale, are o vechime de 250 ani. ē® el se afl’’o statuie a lui Buddha cu 42 de bra–q, av¶rd o 頽ąĒ–ume de 22 metri. Templul seam鉵’’foarte mult cu palatul Potala din Lhasa ķ¾ a fost construit pentru primirea de c»Ģre 頼pä¤a–u a oficialit®łilor 頽alte din Tibet ķ¾ Qinghai. Templul lui Maitreya, de l¶rg’’Puningshi, a fost construit dup’’forma templului Zhashilunbu din Shikaze, Tibet, ca reźædin’’a celui de-al 6-lea Dalai Lama, 頽 timpul vizitelor la 頼pä¤at.

Dl.Hu Zhanqi, responsabil cu administrarea tempelor, ne-a informat c’’aceste temple, 頼preun’’cu palatul din reźædin–m imperial’’de var’’Bishushanzhuang, pe care o 頽conjoar’’ precum stelele ķ¾ luna din cer, stau mä¤turie solidarit®łii tuturor na–uonalit®łilor din –mra noastr’’

凾emplele construite pentru diferite na–uonalit®łi au fiecare propriile particularit®łi, oferind liderilor acestor locuri pentru activit®łi politice ķ¾ religioase ķ¾ pentru odihn’’ Templele reprezint’’un simbol al unit®łii tuturor etniilor."

Imperiul manciurian Qing a dispä¤ut de mult, dar tempele ķ¾ palatul din reźædin–m imperial’’de var’’au r鉳as bine päztrate, permiĄndu-ne s’’cunoaĮMem anii de glorie ai Imperiul Chinez de acum vreo o sut’’de ani.