Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-05-16 20:49:34    
Amintiri din primii ani ai postului Radio China Interna–uonal

cri-1

Stima–u ascult»Ģori, anul acesta se vor 頼plini 65 de ani de la 頽fiin–mrea postului Radio China Interna–uonal. ē® ce context s-a 頽fiin–mt acest unic radio de stat din China pentru ascult»Ģorii din strąæn»Ģate ķ¾ care a fost calea evolu–uei sale? ē® minutele urm»Ģoare, vom reveni 頼preun’’cu dvs 頽 primii ani ai postului nostru de radio.

Aten–uune, materialul pe care-l difuz鉳 con–une räzpunsuri la dou’’頽trebä¤i: 1. Cine a fost primul crainic (sau prima crainic’’ al radioului nostru? 2. Cum se numea radioul nostru 頽 aprilie 1950?

- banda 1 -

La 頽ceputul anilor 40 ai secolului trecut, China se afla 頽 perioada r銁boiului de rezistenĮ 頼potriva agresorilor japonezi. Partidul Comunist Chinez ķ¾ for–qle militare conduse de acesta constituiau o puternic’’forĮ de rezistenĮ. Partidul Comunit Chinez a 頽fiin–mt la Yan'an, ora’’din nord-vestul Įrii unde avea sediul comitetul central Radio Xinhua de la Yan'an, pentru a informa popula–ua din –mr’’despre situa–ua intern’’ķ¾ interna–uonal’’ķ¾ a mobiliza toate categoriile sociale s’’participe la r銁boiul de rezistenĮ 頼potriva agresiunii japoneze. La 3 decembrie, acest post a 頽ceput pentru prima dat’’s’’difuzeze emisiuni 頽 limba japonez’’pe numele XNCR. Primul crainic a fost dna Hara Kiyoshi, lupt»Ģoare japonez’’頼potriva agresorilor japonezi. Repet, primul crainic al postului nostru de radio a fost o japonez’’pe nume Hara Kiyoshi. EmiĮtorul de atunci avea o capacitate de numai 300 W. Astfel, 3 decembrie 1941 a fost recunoscut’’ulterior ca ziua de inaugurare a emisiunilor postului nostru de radio.

Lu Rufu, 頽 v鈘st’’de aproape 70 de ani, emigrant chinez revenit 頽 patrie 頽 anii 50 ai secolului trecut, a lucrat mul–u ani 頽 sec–ua de limba japonez’’ El a opinat c’’vocea dnei Hara Kiyoshi era atunci o puternic’’arm’’pentru dezorganizarea trupelor agresoare japoneze: - banda 2 ’’

„Ea i-a informat cu vocea sa conving»Ģoare pe solda–ui japonezi ocupan–u despre adevä¤ul r銁boiului ķ¾ realitatea existent’’ Sub influen–m sa mul–u solda–u japonezi au trecut de partea chinez’’ Nu pu–uni exper–u care au lucrat mai t鈘ziu la sec–ua nostr’’de limba japonez’’fuseser’’din r¶rdul acestora. Unul pe care ĄW veam 頽 sec–ue se numea Ogi Michiyuki."

ē® 1946, poporul chinez a c夂tigat r銁boiul de rezistenĮ 頼potriva agresorilor japonezi. Partidul Kuomintang care a colaborat cu P.C.Chinez 頽 r銁boi, a refuzat s’’formeze 頼preun’’cu acesta din urm’’un guvern de coali–ue. ē® r銁boiul civil ce a urmat, Radio Xinhua de la Yan'an ķ¾-a mutat la 頽ceputul anului 1947 sediul 頽 jude–£l Shexian din provincia Hebei, din imediata apropiere a oraķĄlui Beijing. ē® septembrie acelaķ¾ an, s-a inaugurat emisiunea 頽 limba englez’’la Radio Xinhua. Prima crainic’’頽 englez’’ dna Wei Lin, acum 頽 v鈘st’’de 82 de ani, Ūąi aminteĮMe cu emo–ue:

- banda 3 ’’

„Aveam atunci studioul foarte slab dotat 頽tr-o locuinĮ din satul Shahe. Studioul nici uķĮ nu avea. Se auzeau 頽 el vocea päztorilor de afar’’ N-aveam cu ce s’’頽registr鉳 sunetele. C¶rd difuzam muzic’’ aduceam 頽 fa–m microfonului forma–ui de muzic’’"

La inaugurarea emisiunii 頽 limba englez’’ puterea emiĮtoarelor postului nostru de radio a ajuns la 10 kw. Emisiunile puteau fi recep–uonate 頽 Asia de Sud, Asia de Sud-Est ķ¾, 頽 condi–ui meteorologice optime, chiar ķ¾ 頽 Europa ķ¾ America de Nord.

- banda 4 ’’

Stima–u ascult»Ģori, dup’’proclamarea R.P.Chineze 頽 1949, Radio Xinhua de la Yan'an ķ¾-a mutat sediul la Beijing. Ce a–u ascultat acum a fost o 頽registrare de la ceremonia de proclamare a Chinei Noi.

ē® anii ce au urmat, Radio Xinhua a cunoscut o dezvoltare puternic’’

- banda 5 -

ē® aprilie 1950, radioul nostru a 頽ceput s’’difuzeze emisiuni cu semnalul Radio Peking. Repet, 頽 aprilie 1950, radioul nostru a 頽ceput s’’difuzeze emisiuni cu semnalul Radio Peking, 頽 acordul melodiei „Räzä¤itul este roķĄ", cunoscut de mai to–u chinezii. ē® aceast’’lun’’ s-au inaugurat la Radio Peking emisiunile 頽 limbile vietnamez’’ thailandez’’ indonezian’’ķ¾ birmanez’’

ē® acea perioad’’ din dragoste pentru patrie, mul–u emigran–u chinezi au 頽ceput s’’se 頽toarc’’masiv 頽 China. Mul–u din ei au devenit lucr»Ģori ai postului nostru de radio.

Mai t鈘ziu, postul nostru de radio a deschis emisiuni 頽 alte limbi, precum persan’’ arab’’ swahili, spaniol’’ ē® 1965, numä¤ul limbilor strąæne 頽 care difuz鉳 emisiuni a ajuns la 27. Emisiunile se mai difuzau 頽 limba chinez’’standard ķ¾ 4 dialecte locale din –mr’’ programele difuzate zilnic totaliz¶rd 98 de ore.

ē® 1968, s-a inaugurat emisiunea noastr’’頽 limba rom¶r’’ La mijlocul anilor 70 ai secolului trecut, numä¤ul limbilor 頽 care difuz鉳 a ajuns la 43.

’’banda 7 ’’

Dragi ascult»Ģori, o dat’’cu aplicarea 頽cep¶rd din 1978 a politicii de reform’’ķ¾ deschidere, Radio China Interna–uonal a intrat 頽tr-o nou’’perioad’’de dezvoltare. Data viitoare, vom difuza al doilea material de referinĮ pentru concursul pe tema „Eu ķ¾ Radio China Interna–uonal", material intitulat „Istoria splendid’’.

Repet鉳: 頽 materialul difuzat ast銁i pute–u gäzi räzpunsuri la urm»Ģoarele dou’’頽trebä¤i:

1. Cine a fost primul crainic al (sau prima crainic’’a ) postului nostru de radio?

2. Cum se numea postul nostru de radio 頽 aprilie 1950?

Räzpunsurile ne pot fi trimise p¶r’’la 1 septembrie 2006 prin poĮM’’ pe adresa: CRI-29, P.O.Box 4216, Beijing, R.P.Chinez’’ori prin e-mail la rom@cri.com.cn. V’’mul–£mim pentru aten–ue.