Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-05-18 16:23:14    
Perspectivele de dezvoltare ale postului de RCI

cri-1

Stima–u ascult»Ģori, difuz鉳 acum cel de-al treilea material de referinĮ pentru concursul „Cine ĮMie cŻhtig’’ intitulat „Eu ķ¾ Radio China Interna–uonal". ē® edi–uile precedente, v-am prezentat istoria evolu–uei postului de Radio China Interna–uonal 頽 ultimii 65 de ani. Ast銁i, o s’’v’’vorbim despre dezvoltarea viitoare a postului nostru de radio.

Mai 頽tÜh, o s’’v’’adres鉳 dou’’頽trebä¤i la care trebuie s’’räzpunde–u pentru a participa la consurs. 1. ē® ce –mr’’ķ¾-a deschis RCI primul post de radio pe frecvenĮ FM peste hotare? 2. Cum se numeĮMe website-ul postului RCI?

(banda 1)

Stima–u ascult»Ģori, 頽 edi–uile precedente a–u aflat c’’Radio China Interna–uonal reprezint’’unicul post chinezesc la nivel na–uonal care difuzeaz’’emisiuni pentru strąæn»Ģate. Dup’’頽fiin–mrea sa, RCI s-a ocupat permanent de prezentarea situa–uei din China 頽 lume. Nenumeroķ¾ ascult»Ģori din 頽treaga lumea, asemeni dvs., au aflat treptat multe informa–ui despre –mra noastr’’prin ascultarea emisiunilor noastre ķ¾ au cunoscut mai bine Radio China Interna–uonal. ē® trecut, majoritarea dintre ascult»Ģorii noĮMri recep–uonau emisiunile noastre pe unde scurte, dar situa–ua s-a schimbat 頽 ultimii ani.

Data de 27 februarie 2006 reprezint’’o zi important’’頽 istoria radiodifuziunii chineze pentru strąæn»Ģate. ē® ziua respectiv’’Radio China Interna–uonal a 頽fiin–mt 頽 Nairobi, capitala Keniei, primul s»Š post de radio FM cu frecven–m 91,9 MHz.

(banda)

Postul respectiv reprezint’’primul post de radio FM deschis de RCI 頽 strąæn»Ģate. Directorul general al postului nostru de radio, Wang Gengnian, 頽 fruntea unei delega–ui, a fost prezent la ceremonia de ianugurare, devenid martor al acestui moment istoric. Deschiderea acestui post de radio a 頼plinit visul oamenilor de cÜfeva genera–ui care lucreaz’’pentru radiodifuziunea pentru strąæn»Ģate. Ini–ual, emisiunile RCI se difuzeau numai 頽 cÜfeva limbi. Dup’’65 de ani de dezvoltare, numä¤ul respectiv a crescut la 38 de limbi strąæne, limba Putonghua (limba oficial’’chinez’’ ķ¾ patru dialecte vorbite 頽 –mra noastr’’ Totuķ¾, difuzarea emisiunilor ķ¾ aria de recep–ue de c»Ģre ascult»Ģori au fost limitate tot timpul de modul de emisie ķ¾ de tehnologie. ē®fiin–mrea postului FM de la Kenya reprezint’’un pas important 頽 aplicarea strategiei RCI de a se apropia ķ¾ mai mult cu ascult»Ģorii noĮMri. Directorul general Wang Gengnian a relevat c’’頽 urm»Ģorii cinci ani, RCI va accelera procesul de creare a posturilor de radio de acest tip.

(banda 3)

„ē® urm»Ģorii cinci ani, RCI va 頽fiin–m 頽 strąæn»Ģate 100 de posturi de radio FM ķ¾ de unde medii, cu scopul de a 頼bun»Ģ®łi evident calitatea recep–uonä¤ii emisiunilor RCI 頽 Įrile 頽 curs de dezvoltare din Asia, Africa, America Latin’’ķ¾ 頽 Įrile din America de Nord ķ¾ Europa. Concomitent, postul nostru de radio Ūąi va 頼bun»Ģ®łi calitatea emisiunilor, pentru ca acestea s’’fie mai interesante. Prin aceste mäzuri, o s’’fim ķ¾ mai apropia–u de ascult»Ģorii noĮMri, iar comunitatea interna–uonal’’va afla informa–ui mai complete ķ¾ mai obiective despre China."

O dat’’cu dezvoltarea radiodifuziunii tradi–uonale, RCI pune accentul ķ¾ pe dezvoltarea radiodifuzinii on-line prin intermediul Internetului, corespunz¶rd tendi–uei de progres global a mass-mediei. Acum, dac’’accesa–u website-ul realizat de postul nostru de radio intitulat „CRI Online", pute–u recep–uona oric¶rd cele mai noi emisiuni realizate de noi. Totodat’’ pute–u ob–une informa–ui diverse despre China prin citirea rubricilor de ĮMiri, sport, informa–uilor utilitare etc. afiķĮte pe website-ul multilingvistic „CRI Online".

RCI difuzeaz’’頽 prezent zilnic pe website-ul s»Š emisiuni de peste 210 ore ce pot fi ascultate on-line. Emisiunile realizate 頽 diferite limbi vor fi päztrate timp de o s鉷t鉳¶r’’pe website. Numä¤ul accesä¤ilor 頽 medie pe zi depŻheĮMe 8 milioane. ē®cep¶rd din luna iulie anul trecut, „CRI Online" a deschis postul de radio multilingvistic Inet Radio 頽 mod special pentru utilizatorii Internetului. Emisiunile acestuia sunt realizate 頽 limbile chinez’’standard’’ german’’ japonez’’’’a. ķ¾ cuprind informa–ui, muzic’’ cursuri de limbi strąæne etc. La scurt timp dup’’lansarea acestuia, postul Inet Radio a fost apreciat de utilizatorii Internetului din 頽treaga lume.

Domnul Ma Weigong, adjunctul redactor-źæf al RCI ķ¾ redactor-źæf al website-ului CRI Online, a declarat c’’–unta dezvoltä¤ii website-ului CRI Online reprezint’’realizarea unui post de radio de pe Internet cu caracteristic’’de multimedia bazate audio, video, caracterele etc.

(banda 4)

„ē®tr-un viitor previzibil, o s’’desfŻhur鉳 pe website-ul nostru serviciile de Podcasting ķ¾ Blog, care vor fi 頽 limba chinez’’ Ulterior o s’’oferim aceste servicii 頽 limba englez’’ japonez’’ etc. ē® al doilea r¶rd, o s’’folosim noile tehnologii pentru a lansa servicii ca radiodifuziunea ķ¾ televiziunea prin telefon mobil. Un alt lucru important va fi deschiderea cursurilor de limba chinez’’ pentru ca ķ¾ mai mul–u ascult»Ģori noĮMri s’’poat’’頽v®ła limba chinez’’prin Internet."

Dragi prieteni, o dat’’cu dezvoltarea economic’’ķ¾ social’’a Chinei ķ¾ creĮMerea schimburilor Įrii noastre cu lumea exterioar’’ din ce 頽 ce mai mul–u cet®łeni chinezi s-au dus 頽 strąæn»Ģate 頽 scop turistic, comercial sau pentru studii. ē® calitate de unic post la nivel na–uonal de radiodifuziune pentru strąæn»Ģate, RCI ķ¾-a asumat totodat’’responsabilitatea de a prezenta chinezilor informa–ui din toat’’lumea. Postul nostru de radio a deschis deja multe emisiuni pentru ascult»Ģorii din –mr’’ cum ar fi CRI News Radio, Easy FM, Hit FM etc. Acestea sunt difuzate 頽 Beijing, Shanghai, Guangzhou ķ¾ alte oraźæ mari din –mr’’ oferind ascult»Ģorilor cele mai proaspete informa–ui interna–uonale, muzic’’popular’’’’a. ķ¾ sunt apreciate de ascult»Ģori.

Actualmente, RCI mai face 頽 fiecare zi emisiune de televiziune de peste cinci ore de informa–ui interna–uonale ķ¾ este transmis’’prin satelit la peste 300 de posturi de televiziune din toat’’–mra. Radio-ul nostru mai editeaz’’un ziar intitulat World News Journal ķ¾ este publicat’’pe plan na–uonal.

ē® ceea ce priveĮMe perspectiva dezvoltä¤ii postului nostru de radio, directorul general al RCI, Wang Gengnian, a ar»Ģat:

(banda 5)

„Radio China Interna–uonal se va transforma dintr-un post pur ķ¾ simplu de radio la un grup modern ķ¾ complet de mass-media format din radiodifuziune pe unde her–uene, radiodifuziune prin Internet ķ¾ transmisii multimedia. Vom satisface cererile prietenilor din –mr’’ķ¾ de peste hotare faĮ de informa–uile privind China prin radiodifuziune, televiziune ķ¾ Internet. Ca o fereastr’’a Chinei c»Ģre restul lumii, RCI va depune eforturi pentru ca strąænii s’’cunoasc’’mai bine –mra noastr’’ iar cet®łenii chinezi s’’cunoasc’’mai bine lumea."

Directorul general Wang a declarat c’’p¶r’’la 2010, amploarea ķ¾ nivelul postului nostru privind tehnologia ķ¾ echipamentele, capacitatea de realizare a emisiunii, orele de difuziune, amploarea räzp¶rdirii, coresponden–qle 頽 strąæn»Ģate etc. se vor egala sau apropia de cele ale principalelor posturi de radio interna–uonale din lume. Pe aceast’’baz’’ķ¾ cu 頽c’’cĪĖiva ani de eforturi, vom transforma RCI 頽tr-un post de mass- media modern’’ķ¾ complex’’ce corespunde realit®łilor din China ķ¾ evolu–uilor interna–uonale.

Dragi prieteni, 頽 cele ce urmeaz’’voi relua cele dou’’頽trebä¤i ale concursului „Cine ĮMie c夂tig’’. 1. ē® ce –mr’’ķ¾-a deschis RCI primul post de radio pe frecvenĮ FM peste hotare? 2. Cum se numeĮMe website-ul postului RCI? Pute–u s’’ne trimite–u räzpunsurile dvs. prin E-mail sau prin poĮM’’ pe adresa: CRI-29, P.O.Box 4216, Beijing, R.P.Chinez’’