Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2006-06-13 12:45:32    
Din vechea generaľue a redacľuei-Yang Xueyi
"Am pus o cńĄ鉳id  la edificiul prieteniei chino-romÂre"

cri-1

Biografia mea este mai mult dec▄f simpl   篶oala de cultur  general   facultatea Ýż activitatea ne頽trerupt  de 36 de ani la RCI.

Dup  absolvirea facult«¨ii la Institutul de Limbi StrÓ┐ne din Beijing, am fost repartizat  頽 1965 la Administraľua Central  de Radiodifuziune, departamentul de emisiuni pentru strÓ┐n╗╠ate, adic  Radio Beijing (titulatura veche a RCI de ast銁i), unde 頼preun  cu alľu c╬╦iva colegi de promoľue, printre care Ýż Li Jiayu, am pus temelia secľuei de limba romÂr   preg╗╠indu-ne pentru inaugurarea unei emisiuni 頽 aceast  limb   Sarcina n-a fost deloc uÝ║ar   Condiľuile materiale lńzau de dorit. Secľua nu avea nici un dicľuonar mai ac╗╠ńĄii. Nici ziare romÂre┴Mi, ca s  nu mai vorbim de materiale audio-vizuale informative sau didactice, at▄f de necesare atunci Ýż at▄f de rńzpÂrdite ast銁i. Dar toate acestea nu ne 頼piedicau s  ne perfecľuon鉳 Ýż s  ne lńĄgim bagajul de cuno┴Minľq despre RomÂria, aceast  minunat  ľmr  din spaľuul carpato-dunńĄean Ýż despre frumoasa limb  romÂr   Eforturile noastre n-au r鉳as fńĄ  rńzplat   CÂrd am auzit la radio, 頽 seara zilei de 29 august 1968 primul program realizat de noi pentru ascult╗╠orii romÂri, care se aflau de parte, la o distanÉ┴ de zece mii de km, ochii mi s-au umplut de lacrimi de emoľue  

š« anii ce au urmat am 頽v«¨at meseria de ziarist 頽 cursul practicii, apoi din cńĄľu, din experienľm colegilor no┴Mri cu vechime Ýż mai ales de la experľui romÂri: Gheorghiľm Voicu, George Albu   Elvira Iva篶u, Coralia Meteleanu, Liviu Corbea Ýż alľui, cu care am conlucrat 頽 armonie Ýż bun  頽ľqlegere.

š┤preun  cu colegii mei am acľuonat tot timpul cu con┴Miinciozitate pentru ridicarea calit«¨ii emisiunilor urmńĄind ca programul nostru s  fie c▄f mai bogat Ýż variat, mai pe placul ascult╗╠orilor. Au fost puse la punct una dup  alta rubrici noi, pÂr  s  se ajung  la schema de ast銁i, care cuprinde cele mai diverse domenii de activitate ale É┴rii noastre: economic, cultural, sportiv, turistic si altele. A  menľuona cu deosebire "Po┴Ma redacľuei", rubric  mult 頽drÓ║it  de ascult╗╠orii romÂri. Primele scrisori sosite pe adresa redacľuei din RomÂria au st鈘nit un val de exclamaľui 頽 redacľue. Corespondenľqle purtate direct cu ascult╗╠orii ne ajutau s  cunoa┴Mem ce pńĄeri Ýż sugestii au ei faÉ┴ de programul nostru, care rubrici le plac mai mult Ýż ce dorinľq au ei.

Din dragoste pentru literatur  Ýż dorinľm de a contribui la cunoa┴Merea reciproc  頽tre poporul chinez Ýż poporul romÂr, 頽 afara activit«¨ilor redacľuonale, mi-am consacrat mult timp traducerii unor opere literare semnate de cunoscuľu scriitori romÂri. š« colaborare cu colegul meu Li Jiayu, am tradus romanele: „Toate pÂrzele sus" de Radu Tudoran Ýż „Apa" de Alexandru Ivasiuc. Am fost de asemenea cotraduc╗╠oare la „Sadoveanu - Opere alese" - partea de scrieri de proz  care a v銁ut lumina tiparului 頽 1985 la Beijing. Iar nuvela lui Mircea Nedelciu „Amendament la instinctul propriet«¨ii" Ýż o suit  de scrieri semnate de Mircea Eliade au fost publicate, 頽 traducerea mea, 頽 prestigioasa revist  Literatura universal  din capitala Chinei. Pe de alt  parte, am tradus din literatura chinez  o culegere de scrieri feminine care 頽m鉵uncheaz  o parte din cele mai cunoscute Ýż reprezentative scriitoare. Cartea stilizat  de profesoara Elvira Iva篶u Ýż prefaľmt  de scriitoarea ٬efana Velisar Teodoreanu, a fost lansat  de Editura Univers 頽 anul 1987 la Bucuresti, sub titlul „Zbucium".

De-a lungul anilor am fost adesea solicitat  ca translatoare pentru diferite delegaľui la diferite niveluri. Astfel am avut fericirea Ýż onoarea s  traduc pentru fo┴Mii lideri chinezi, Jiang Zemin, Li Peng, ca Ýż pentru alľu 頽alľu demnitari chinezi Ýż romÂri. Am avut de asemenea multe ocazii s  vizitez RomÂria, s  cunosc poporul romÂr, oameni harnici, deschiÝż, plini de bun╗╠ate Ýż deosebit de ospitalieri.

Am ieÝżt la pensie 頽 2001 Ýż 頽 ultimul an am lucrat, ca expert  la secľua de limba chinez  la Radio RomÂria Internaľuonal, ajutÂrdu-i pe tinerii mei colegi s  Ýż 頽suŕ┐asc  Ýż mai bine limba chinez  Ýż s  ridice nivelul profesional al emisiunii 頽 limba chinez  

VazÂrd grandoarea din ce 頽 ce mai accentuat  a edificiului prieteniei chino-romÂre, m  simt fericit  Ýż mÂrdr  pentru c  Ýż eu am pus o car鉳id  la acest edificiu.

Yang Xueyi

Pe aceeaÝż tema