Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-06-13 14:20:04    
Realizarea obiectivelor celui de-al X-lea cincinal ķ¾ adoptarea celui de-al XI-lea plan cincinal al Chinei

cri-1

Al X-lea plan cincinal (2001-2005) a fost 頽deplinit 頽 condi–ui bune. ē® cei 5 ani puterea economic’’a Įrii a crescut considerabil, condi–uile de viaĮ ale popula–uei s-au 頼bun»Ģ®łit evident, iar rolul interna–uonal al Chinei a sporit v鉪it. A fost accelerat ritmul industrializä¤ii, urbanizä¤ii, asimilä¤ii economiei de piaĮ ķ¾ interna–uonalizä¤ii. Reforma sistemului economic s-a aprofundat.

- PIB a crescut anual 頽tr-un ritm mediu de 9,5%.

- S-au creat 42 milioane noil locuri de munc’’頽 cei 5 ani.

- Rata ķŗmajului a fost 4,2% 頽 2005.

- Volumul total al comer–£lui exterior s-a ridicat 頽 2005 la 1422,1 mld. dolari, cresc¶rd 頽 fiecare an cu circa 24,6%.

- ē® cei 5 ani au fost atrase investi–ui strąæne directe de peste 274 mld dolari.

- Popula–ua Įrii era de 1,3 mld oameni 頽 2005. CreĮMerea medie anual’’a fost de 6,3?o.

- Veniturile pe cap de locuitor 頽 mediul urban au crescut anual 頽 medie cu 9,6%, iar 頽 mediul rural cu 5,3%.

- Suprafa–m spa–uului locuibil pentru o persoan’’頽 mediul urban a ajuns 頽 2005 la 26 mp.

La sesiunea anual’’a Adunä¤ii Generale a Reprezentan–ulor Poporului din China, desfŻhurat’’頽tre 5 ķ¾ 14 martie 2006 la Beijing, a fost adoptat cel de-al XI-lea plan cincinal de dezvoltare social-economic’’a Įrii (2006-2010). Conform programului general de creare a unei societ®łi armonioase cu nivel decent de trai, pe baza dezvoltä¤ii ĮMiin–ufice, noul cincinal ķ¾-a propus urm»Ģoarele obiective majore:

- Economia na–uonal’’se va dezvolta stabil. PIB va creĮMe anual cu cca 7,5%, iar valoarea sa pe cap de locuitor va ajunge 頽 2010 la 19.270 yuani, dubl¶rdu-se faĮ de anul 2000.

- Se vor crea 45 mil noi locuri de munc’’頽 urm»Ģorii 5 ani.

- Rata ķŗmajului 頽 mediul urban va fi men–unut’’sub 5%.

- Volumul total al comer–£lui exterior va atinge 2300 mld dolari 頽 2010.

- Structurile de produc–ue vor fi optimizate.

- Va spori randamentul utilizä¤ii resurselor naturale. Consumul de resurse energetice la unitatea de PIB se va reduce cu aproximativ 20%, iar consumul de ap’’la unitatea de valoare ad»Šgat’’頽 produc–ua industrial’’se va reduce cu 30%.

- Se urmä¤eĮMe dezvoltarea echilibrat’’頽 teritoriu. Rata urbanizä¤ii va creĮMe la 47%.

- Popula–ua Įrii nu va depŻhi 1,36 mld locuitori 頽 anul 2010.

- Rata 頼p鉪uririi teritoriului Įrii va atinge 20% la finele cincinalului, faĮ de 18,2 頽 2005.

- Venitul mediu anual pe cap de locuitor 頽 mediul urban va fi de 13.390 yuani 頽 2010, cu o creĮMere anual’’de 5%, iar cel 頽 mediul rural de 4.150 yuani, cu acelaķ¾ ritm de creĮMere anual’’

Luo Dongquan

Pe aceeaķ¾ tema