Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-16 20:02:45    
Scurte mesaje:  Contacte ķ¾ schimburi prieteneĮMi

cri-1

Vizita 頽 China a delega–uei Autorit®łii de Control a Rom¶riei

O delega–ue a Autorit®łii de Control a Guvernului Rom¶r 頽 frunte cu Emanoil Negu’’ secretar de stat, źæful institu–uei men–uonate a efectuat 頽tre 13 ķ¾ 18 iunie 2006 o vizit’’de lucru 頽 –mra noastr’’ķ¾ a purtat cu acest prilej convorbiri cu Li Zhilun, ministrul chinez al supervizä¤ii. Oaspe–ui rom¶ri au mai vizitat oraźæle Nanjing ķ¾ Qingdao. Domnul Emanoil Negu’’a acordat la 頽cheierea vizitei un interviu redac–uei noastre, apreciind 頽 mod elogios activit®łile de supervizare ķ¾ de combatere a corup–uei din China.

ē®fiin–mrea filialei Gala–u a APC

La 14 iunie s-a 頽fiin–mt filiala Gala–u a Asocia–uei Rom¶re de Prietenie cu R.P.Chinez’’ La ceremonia de 頽fiin–mre a participat ambasadorul chinez Xu Jian, care s-a 頽tÜknit cu acest prilej cu prefectul jude–£lui Gala–u Mihai Capra ķ¾ cu primarul oraķĄlui Gala–u Dumitru Nicolae. M.Capr’’a subliniat c’’jude–£l s»Š doreĮMe s’’promoveze schimburile economice ķ¾ comerciale, tehnico-ĮMiin–ufice ķ¾ culturale cu China ķ¾ aĮMeapt’’firmele chinezeĮMi s’’investeasc’’la Gala–u.

ē®fiin–mrea filialei Suceava a APC

La 7 august a avut loc la Suceava ceremonia de 頽fiin–mre a filialei Suceava a Asocia–uei Rom¶re de Prietenie cu R.P.Chinez’’ Este a 30-a filial’’a APC. La ceremonie preźædintele Consiliului Jude–qan Suceava, Gavril M鈘za a ar»Ģat c’’consiliul jude–qan va sprijini activ activit®łile filialei viz¶rd s’’promoveze schimburile politice, economice ķ¾ culturale 頽tre cele dou’’Įri. ē®sä¤cinatul cu afaceri ad-interim al ambasadei chineze, Wang Tieshan a adresat calde felicitä¤i cu ocazia 頽fiinĮrii filialei, aprecind rolul deosebit pe care ĄW joac’’APC la dezvoltarea rela–uilor 頽tre cele dou’’state, la 頽tä¤irea cunoaĮMerii reciproce 頽tre cele dou’’popoare.

Dona–ue de c䤖u chinezeĮMi c»Ģre Biblioteca Central’’Universitar’’/STRONG>

Ministerul chinez al 頽v®ł鉳¶rtului ķ¾ educa–uei a f鉩ut o dona–ue de c䤖u pentru Biblioteca Central’’Universitar’’din BucureĮMi. Ceremonia a avut loc la 23 iunie 2006 la institu–ua men–uonat’’ Au participat ambasadorul Chinei 頽 Rom¶ria, Xu Jiang, ķ¾ directorul bibliotecii, Mircea Greneal’’ Dona–ua const’’din 5000 de c䤖u 頽 limba chinez’’ķ¾ un set de instala–ui audio-vizuale.

Vizita 頽 Rom¶ria a unei delega–ui chineze de Wushu

Preźædintele Asocia–uei chineze de Wushu, Wang Xiaoling, secretar general al Federa–uei Interna–uonale de Wushu, a sosit la 5 iunie 2006 頽tr-o vizit’’la BucureĮMi 頽 fruntea unei delega–ui. A doua zi delega–ua chinez’’a purtat convorbiri cu Liviu Cepoi, vicepreźædinte al Agen–uei Na–uonale pentru Sport, cu reprezentan–u ai Comitetului Olimpic Rom¶r ķ¾ ai Federa–uei de Wushu din Rom¶ria, proced¶rd la un schimb de pä¤eri 頽 leg»Ģur’’cu schimburile de arte mar–uale 頽tre cele dou’’Įri ķ¾ dezvoltarea acestora 頽 Rom¶ria

Vizita 頽 China a delega–uei Asocia–uei Generale a Inginerilor din Rom¶ria

O delega–ue a Asocia–uei Generale a Inginerilor din Rom¶ria condus’’de preźædintele Mihai MihąæĮ a efectuat 頽 perioada 16-24 iunie 2006 o vizit’’頽 China la invita–ua Federa–uei Asocia–uei de ŽŖiin–q ķ¾ Tehnologii din China. ē® afar’’de Beijing, oaspe–ui rom¶ri au vizitat oraźæle Hangzhou ķ¾ Fuzhou din sudul Chinei.

Men–uon鉳 c’’頽tre cele dou’’organiza–ui s-au stabilit rela–ui de cooperare. La 頽cheierea vizitei dl Mihai MihąæĮ a acordat un interviu redac–uei noastre.

Guvernatorul provinciei Hainan 頽 vizit’’頽 jude–£l Arad

O delega–ue a provinciei Hainan, condus’’de guvernatorul Wei Liucheng, a fost oaspete 頽 zilele de 19 ķ¾ 20 iulie 頽 jude–£l Arad, unde a vizitat aeroportul ķ¾ terminalul cargo din Arad, ca ķ¾ ferma agricol’’ANDAGRA. Oaspe–ui chinezi s-au 頽tÜknit cu vicepreźædintele Consiliului Jude–qan, Gabril Buza, ķ¾ cu primarul Aradului, Gheorghe Falc’’ Au fost examinate posibilit®łile de cooperare 頽 domeniile construc–uei infrastructurii, transportului aerian, agriculturii, educa–uei ķ¾ 頽v®ł鉳¶rtului, turismului.

Delega–ua provinciei Zhejiang 頽 jude–£l Sibiu

O delega–ue a provinciei chineze Zhejiang, 頽 frunte cu preźædintele Comitetului provincial al Conferin–qi Consultative Politice Populare, Li Jinming, a efectuat la mijlocul lui iulie o vizit’’頽 jude–£l Sibiu ķ¾ s-a 頽tÜknit cu conducerea jude–£lui. P䤖ule au consim–ut s’’realizeze o cooperare reciproc avantajoas’’頽 domeniile economic ķ¾ cultural.

Delega–ua provinciei Qinghai 頽 jude–£l Gorj

O delega–ue a provinciei Qinghai, 頽 frunte cu vicepreźædintele Comitetului provincial al Conferin–qi Consultative Politice Populare, Xun Xingcai, a efectuat la sf鈘ķ¾tul lui iulie 2006 o vizit’’頽 jude–£l Gorj ķ¾ s-a 頽tÜknit cu preźædintele Consiliului Jude–qan Calinoiu Ion. P䤖ule au avut schimburi de pä¤eri 頽 leg»Ģur’’cu cooperarea 頽 domeniile exploatä¤ii ķ¾ valorificä¤ii resurselor energetice, economic ķ¾ comercial, cultural ķ¾ turistic. A fost semnat’’„Scrisoarea de inten–ue privind 頽fr®łirea 頽tre provincia Qinghai ķ¾ jude–£l Gorj".