Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-12-06 18:28:03    
Felicitä¤i de pe ambele maluri ale Prutului

cri-1

A. Stima–u ascult»Ģori, difuz鉳 acum (頽 continuare)emisiunea special’’RCI la v鈘sta de 65 de ani.

B. Felicitä¤i sosite de pe ambele maluri ale Prutului

A. Stima–u ascult»Ģori, dup’’cum v-am prezentat c’’RCI transmite emisiuni 頽 43 de limbi, printre care se num䤒’ķ¾ cea rom¶r’’ Emisiunea 頽 limba rom¶r’’a debutat la 29 august 1968. ē® cei 38 de ani, a cunoscut de asemenea o dezvoltare puternic’’ ē® luna mai 2002, a fost lansat siteul redac–uei rom¶re, iar 頽 2003 emisiunea a fost transmis’’ķ¾ pe unde medii. ē® acelaķ¾ an, a scos revista Puntea prieteniei. Pe parcus ne-am bucurat de un puternic sprijin din partea oficialit®łilor, prietenilor ķ¾ ascult»Ģorilor din Rom¶ria ķ¾ din R.Moldova.

A. Astfel, 頽 interviul s»Š acordat la 29 martie a.c. redac–uei noastre, preźædintele Rom¶riei, Traian Bäzescu a spus: (vocea preźædintelui) „Radio China Interna–uonal este o fereastr’’deschis’’c»Ģre lume, prin care lumea poate privi la China. Eu v’’felicit pentru ce face–u, pentru promovarea Chinei, pentru informarea lumii asupra Chinei ķ¾ v’’doresc mult succes 頽 continuare. Face–u un lucru extraordinar pentru –mra dumneavoastr’’ V’’felicit!" 

B. Preźædintele rom¶r a scris dedica–ua „Cu mult’’dragoste ķ¾ apreciere pentru RCI!"

A. Preźædintele R.Moldova, Vladimir Voronin a scris 頽 2003 頽 timpul vizitei sale 頽 China urm»Ģoarea dedica–ue: „Doresc mult succes Radioului Chinez 頽 colaborarea ķ¾ reflectarea prieteniei dintre Republica Moldova ķ¾ China!"

B. Alte–m sa Principele Radu de Hohenzollern-Veringen a acordat la 9 noiembrie 2006 un interviu redac–uei noastre ķ¾ a scris dedica–ua: „Cu toat’’admira–ua, pentru postul de Radio China Interna–uonal, cu ocazia 頼plinirii v鈘stei de 65 de ani, cele mai bune urä¤i de inspira–ue ķ¾ succes! La mul–u ani!"

A. ē® ajunul 頼plinirii a 65 de ani de la 頽fiin–mrea postului nostru de radio, au sosit la noi numeroase mesaje de felicitare. Iat’’mesajul trimis de Eugen Cojocariu, secretar general de la Radio Rom¶ria Interna–uonal:

B. „Permite–u-ne s’’v’’ur鉳 un sincer "La mul–u ani!", 頽so–ut de urä¤i de succes 頽 activitate, 頽 folosul ascult»Ģorilor emisiunilor RCI ķ¾ al utilizatorilor de Internet. Suntem convinķ¾ c’’rela–uile tradi–uonal bune 頽tre Radio Rom¶ria Interna–uonal ķ¾ Radio China Interna–uonal se vor dezvolta ķ¾ dup’’ce Rom¶ria va deveni membr’’a Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2007.

A. Ambasadorul Chinei din Rom¶ria, Xu Jian a men–uonat 頽 mesajul s»Š:

B. „ē® decursul celor 65 de ani, RCI a cunoscut o puternic’’dezvoltare, cre¶rd prin unde her–uene o punte de prietenie 頽tre poporul chinez ķ¾ celelalte popoare. Emisiunea 頽 limba rom¶r’’a postului RCI este 頽drąŗit’’de ascult»Ģorii din Rom¶ria. Se poate spune c’’RCI este nu numai o fereastr’’pentru poporul rom¶r de cunoaĮMere a Chinei, dar el a adus ķ¾ aduce ķ¾ contribu–ui active la dezvoltarea rela–uilor de prietenie chino-rom¶re."

A. De la 頽fiin–mrea sa, colectivul redac–uei noastre, 頼preun’’cu exper–ui ķ¾ ascult»Ģorii vechi ķ¾ noi, formeaz’’o mare familie. Numeroķ¾ membri ai acestei familii ne-au trimis felicitä¤i:

B. Doamna Elvira Iva篶u ne-a telefonat: (voce)

B. Fostul nostru coleg, Nicolae Mircea Näztase ne scrie: „La respectabila sa anivesare, v’’felicit pentru munca voastr’’extraordinar’’care face din ce 頽 ce mai cunoscut’’China in spa–uul rom¶resc."

A. Gina Panait din Constan–m scrie: „Pentru mine, CRI va fi 頽totdeauna cel mai apropiat ķ¾ mai drag prieten, cä¤uia ĄV datorez 頼plinirea unui vis: o cąĒ»Ģorie f䤒’de sf鈘ķ¾t 頽 universul spiritual al celei mai strąĒucite civiliza–ui din lume."

B. Ionela Voicu a spus: „De aproape doi ani de zile, de c¶rd urmä¤esc aproape zilnic activitatea postului RCI, v’’deja consider prietenii mei chinezi. ē®tr-adevä¤, am aflat foarte multe lucruri interesante din rubricile RCI care 頼i plac foarte mult."

A. Redac–ua „Prietenii Chinei" din Gala–u a ar»Ģat: „Trebuie s’’v’’mul–£mim pentru ajutorul pe care ni l-a–u dat 頽 aceĮMi ani. Din aceast’’zi, din acest moment, prietenia dintre noi ķ¾ dumneavoastr’’a devenit mai puternic’’ca niciodat’’ Vom fi al»Ģuri de dumneavoastr’’mereu ķ¾ oriunde ne poart’’paķ¾i."

B Laura Buzeteanu a spus: „V’’mul–£mesc pentru eforturile deosebite pe care le depune–u cu dä¤uire ķ¾ talent pentru a men–une frumoasa punte a prieteniei dintre Įrile noastre."

A. Gheorghe Stanciu a spus: "Vizit¶rd site-ul RCI, am fost bucuros s’’gäzesc rubrici din ce in ce mai diversificate ķ¾ cu un aspect grafic foarte frumos."

B. Liana Monica Deac a relevat: „65 de ani de difuziune RCI este onorant ķ¾ spectacular. Felicitä¤i pentru toat’’activitatea pe care o 頽treprinde–u."

A. Marius Isofache, care conduce redac–ua „Prietenii Chinei" de la Gala–u a spus: „Cu lacrimi 頽 ochi v’’reascult, ori de cÜfe ori am ocazia, amintindu-mi de to–u colegii de breasl’’din redac–ua emisiunilor 頽 limba rom¶r’’a postului RCI."

B. Marin Dumitru ne-a scris: „La 65 de ani, postul RCI este mai puternic ķ¾ mai 頽zestrat decÜf oric¶rd. Este deci un t¶rä¤ atletic cu care ne m¶rdrim, noi to–u prietenii lui, ķ¾ al»Ģuri de care nu ne va fi team’’niciodat’’"

A. Alexandru Caramaliu a spus: „V’’doresc s’’ave–u parte numai de bucurii senine, de fericire ķ¾ roade bogate 頽 activitatea dvs., de mesageri ai p鉩ii ķ¾ prieteniei 頽tre popoare.

B. Stima–u ascult»Ģori, succesele noastre nu ar fi fost ob–unute f䤒’sprijinul dv. Scrisorile ķ¾ mesajele dv. cu propuneri ķ¾ sugestii pre–uoase reprezint’’cea mai mare 頽curajare pentru noi. Vom lucra 頽 continuare cu eforturile neprecupe–ute, pentru ca prietenia dintre noi s’’fie trainic’’ca valurile Dunä¤ii.

A. Dragi ascult»Ģori, am difuzat emisiunea special’’dedicat’’celei de-a 65-a aniversä¤i a postului RCI sub titlul: Felicitä¤i de pe ambele maluri ale Prutului. Emisiunea a fost redactat’’de Luo Dongquan ķ¾ prezentat’’de ... ķ¾ .... V’’mul–£mim pentru aten–ue.