Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>

S’’realiz鉳 頼preun’’un nou capitol al p鉩ii, dezvoltä¤ii ķ¾ cooperä¤ii
• 15 ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice 頽tre R.P.Chinez’’ķ¾ R.Moldova - Schimbul de mesaje de felicitare 頽tre Hu Jintao ķ¾ Vladimir Voronin
La 30 ianuarie 2007, ziua 頼plinirii a 15 ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice 頽tre R.P.Chinez’’ķ¾ R.Moldova, preźædin–ui Hu Jintao ķ¾ Vladimir Voronin au schimbat mesaje de felicitare. Cei doi źæfi de stat au acordat 頽alte aprecieri rezultatelor fructuoase ob–unute 頽 rela–uile dintre cele dou’’state de la stabilirea rela–uilor diplomatice, exprim¶rdu-ķ¾ dorin–m de intensificare 頽 continuare ...
• Rom¶ria va ridica nivelul rela–uilor cu China dup’’intrarea 頽 UE
Preźædintele Rom¶riei, Traian Bäzescu, l-a primit 頽 audienĮ la 29 decembrie 2006 pe ambasadorul chinez la BucureĮMi, Xu Jian, afl鉳 din siteul ambasadei chineze la BucureĮMi. Cu acest prilej źæful statului rom¶r a adresat cu ocazia Anului Nou preźædintelui Hu Jintao ķ¾ celorlal–u conduc»Ģori chinezi, precum ķ¾ poporului Įrii noastre, sincere felicitä¤i, ur¶rd Chinei ...
Delega–ua R.Moldova la Congresul Mondial al IBBY
ē® perioada 20-24 septembrie 2006 a avut loc 頽 Macao, China, cel de-al 30-lea Congres Interna–uonal al Consiliului Interna–uonal al C䤖ui pentru Copii ķ¾ Tineret (IBBY), la care au participat 4 reprezentan–u ...
Informa–ui privind expozi–uile ķ¾ t鈘gurile din China
Cea de-a 69-a edi–ue a T鈘gului de Produse Electronice din Shenzhen (CEF Shenzhen 2007), Expozi–ua Interna–uonal’’de Electronice (IEE Shenzhen 2007) ķ¾ expozi–ua Tele-Expo 2007 vor avea loc simultan la Centrul de Conferin–q ķ¾ de Expozi–ui din Shenzhen 頽 zilele de 12-14 aprilie. Mai multe informa–ui pute–u afla ...
• Expozi–ue chinezeasc’’la Alba Iulia
De la Dr.Viorica Suciu, director general adjunct al Muzeului Na–uonal al Unirii din Alba Iulia afl鉳 c’’la 25 ianuarie 2007, a fost vernisat’’la sediul muzeului o interesant’’expozi–ue de fotografii, dedicat’’Operei Pekineze. Este prima expozi–ue chinezeasc’’cu un continut cultural ķ¾ spiritual mai accentuat, mai condensat organizat vreodat’’頽 acest ora’’...
• Recep–ua organizat’’cu ocazia aderä¤ii Rom¶riei ķ¾ Bulgariei la UE
Ambasada Rom¶riei la Beijing a g銁duit la 29 ianuarie o recep–ue organizat’’cu ocazia aderä¤ii Rom¶riei ķ¾ Bulgariei la Uniunea European’’ la 1 ianuarie 2007. La eveniment, organizat 頽 comun de ambasadele celor dou’’Įri 頽 capitala chinez’’ au fost ...
• ē® 頽t鈓pinarea Sä¤b»Ģorii Primä­erii
ē® 頽t鈓pinarea Sä¤b»Ģorii Primä­erii (Anul Nou Chinezesc), 頽 seara zilei de 15 ianurie 2007 a avut loc pe scena Operei BucureĮMi un spectacol organizat 頽 comun de ambasada Chinei 頽 Rom¶ria ķ¾ Ministerul Culturii ķ¾ Cultelor din Rom¶ria. Au ...
• BOCOG a anun–mt distribuitorul exclusiv al biletelor olimpice
Comitetul de Organizare a Olimpiadei din 2008 de la Beijing (BOCOG) a anun–mt la 27 octombrie 2006 c’’a ales compania Beijing Gehua Ticketmaster drept distribuitor exclusiv pentru v¶rzarea biletelor la competi–uile olimpice din 2008. Compania amintit’’va asigura toate serviciile legate de v¶rzarea biletelor, inclusiv 頽fiin–mrea unei platforme tehnice de distribuire a ...
• O strad’’de 10 km 頽 construc–ue sub Parcul Olimpic
Se afl’’頽 curs de construc–ue o arter’’subteran’’circular’’頽 Parcul Olimpic din Beijing. Strada va lega toate stadioanele ķ¾ sąĒile de sport din parc, 頽tre care Stadionul Na–uonal ķ¾ Centrul de Nata–ue. Potrivit unei alte informa–ui, pentru rezolvarea problemei de transport c»Ģre amenajä¤ile olimpice din Beijing, e necesar’’construirea a 62 de drumuri ķ¾ 4 poduri, cu o lungime total’’de ...
• 38 de linii speciale directe c»Ģre stadioanele olimpice
Municipalitatea Beijing are 頽 plan deschiderea a 38 de linii speciale de transport 頽 comun c»Ģre arenele olimpice 頽 perioada olimpiadei din 2008. Vor fi puse 頽 circula–ue circa 2.500 de autobuze ķ¾ 4.500 de microbuze pentru acestea, mobiliz¶rdu-se 8.000 de ķŗferi. Informa–ua a fost oferit’’de directoarea Comisiei pentru Circula–ue din Beijing, Zhao Wenzhi, care a mai ..
• Reforma 頽 domeniul transportului 頽 comun din Beijing
Problema transportului a reprezintat mereu o mare provocare pentru organizarea cu succes a celei de-a 29-a edi–ui a olimpiadei din capitala Įrii noastre. Pentru a rezolva aceast’’problem’’ municipalitatea Beijing depune eforturi sus–unute. Beijingul a redus ...
• 600 de magazine pentru v¶rzarea produselor olimpice
Au fost deschise p¶r’’acum 頽 頽treaga Chin’’peste 600 de magazine specializate pentru v¶rzarea produselor olimpice. Pre–£rile la aceste produse au fost stabilite de BOCOG ķ¾ obiectele pot fi gäzite numai 頽 magazinele indicate de BOCOG. S-au lansat ...
• Beijingul lanseaz’’o campanie de 頽v®łare a limbilor strąæne
Municipalitatea Beijing a depus mari eforturi pentru a 頽curaja cet®łenii s’’頽ve–q limba englez’’ Totodat’’tinerii ķ¾ adolescen–ui din Beijing sunt 頽curaja–u s’’頽ve–q ķ¾ alte limbi strąæne. La sf鈘ķ¾tul anului 2006 a fost lansat’’o campanie de 頽v®łare a limbilor strąæne, intitulat’’凷alut pentru toat’’lumea". ē® prima etap’’vor fi popularizate 6 limbi strąæne - japoneza, franceza, germana ...
• Pentru promisiunea "o olimpiad’’verde"
Un responsabil al BOCOG a anun–mt c’’va fi 頽deplinit’’promisiunea de a asigura calitatea mediului 頽conjur»Ģor. ē® urma aplicä¤ii unor mäzuri menite s’’pun’’sub control poluarea atmosferei, calitatea aerului din Bejing a cunoscut o 頼bun»Ģ®łire de la an la an. Potrivit datelor statistice, din 2001 c¶rd a ob–unut dreptul de g銁duire a JO, con–unutul de bioxid de sulf, bioxid de ...
• O edi–ue olimpic’’nou’’頽tr-un ora’’cu 頽f®łiķĮre nou’’/a>
Sub sloganul 刼 edi–ue olimpic’’nou’’頽tr-un ora’’cu 頽f®łiķĮre nou’’, la Beijing se promoveaz’’pe scar’’larg’’civiliza–ua 頽 comportament, servicii, cur®łenie, mediu 頽conjur»Ģor, pe stadioane ķ¾ 頽 sąĒile de competi–uile olimpice. Au fost construite ķ¾ echipate terenuri cu instala–ui ķ¾ aparate sportive 頽 parcuri, cartiere de locuin–q ķ¾ 頽 suburbiile oraķĄlui. S-au amenajat terenuri ...
• Transportul urban pe ķ¾ne din Beijing
Probabil c’’mul–u prieteni din Rom¶ria ķ¾ Moldova doresc s’’asiste la olimpiada de anul viitor. Re–qaua metroului beijinghez este o bun’’op–uune pentru a cąĒ»Ģori 頽 capitala Chinei. P¶r’’la J.O. lungimea total’’a liniilor de metrou din Beijing aflate 頽 ...
• 
Amenajarea spa–uilor verzi din Beijing

"Olimpliada verde" este un concept important al JO din 2008 de la Beijing. ē® vederea construirii unui Beijing mai frumos, administra–ua municipal’’s-a angajat 頽 plin curs de amenajarea spa–uilor verzi atÜf 頽 mediul urban, cÜf ķ¾ 頽 zone periferice ...
• Prezentare a sportivilor chinezi Prin–qsa sä¤iturilor 頽 ap’’’’Guo Jingjing
De la cea de-a 23 p¶r’’la cea de-a 28-a edi–ue a JO, sportivii chinezi au cucerit 頽 total 20 de medalii de aur la sä¤iturile 頽 ap’’ S-au afirmat numeroķ¾ campioni olimpici, precum Zhou Jihong, Gao Ming, Fu Mingxia, Guo Jingjing, Xon Ni, Tien Liang ...
• Qingdao, gazd’’a competi–uei de iahting 頽 2008
ē® afar’’de Beijing, oraźæle Tianjin, Shenyang, Qingdao, Qinhuangdao, Shanghai ķ¾ Hongkong vor organiza unele dintre competi–ui olimpice din 2008 Qingdao este un ora’’situat pe Įrmul Mä¤ii Galbene, 頽 partea de sud a peninsulei Shandong,...
• Terenul de softball Fengtai
Terenul de softball Fengtai se gäzeĮMe 頽 Centrul Sportiv al districtului Fengtai, la circa 10 km sud-vest de centrul Beijingului. Aici se vor organza meciurile de softball din cadrul JO din 2008. Suprafa–m construit’’a obiectivului este de 15.570 mp, av¶rd ...
• Opera 頽 stil Beijing
Opera 頽 stil Beijing, calificat’’drept 刼pera din Orient", reprezint’’o art’’esen–ual’’a Chinei. Are denumirea actual’’pentru c’’a c鉷»Ģat forma actual’’la Beijing. Acest stil de spectacol muzical are o istorie de peste 200 de ani. Originea i se poate gäzi 頽 ...
• Eforturi pentru 頽mul–urea locurilor de munc’’/a>
China are peste 1,3 miliarde de locuitori. Rezolvarea problemelor de angajare reprezint’’o sarcin’’foarte dificil’’pentru autorit®łi. Guvernul chinez a acordat 頽 ultimii ani o aten–ue deosebit’’creĮMerii numä¤ului locurilor de munc’’ consider¶rd c’’este una ...
• Cele 24 de termene solare din calendarul chinezesc
Calendarul tradi–uonal chinezesc este, dup’’cum se ĮMie, una din cele mai vechi forme de 頽registrare cronologic’’cunoscute pe mapamond. Potrivit atestä¤ilor istorice, acest calendar dateaz’’de acum 4644 ani! El este fondat 頽 principal pe credin–m c’’...

Trąæm 頼preun’’cu ascult»Ģorii 頽tr-o mare familie
• Eugen Cojocariu
• Viorel Isticioaia
• Xu Jian
• Filiala Cluj a Asocia–uei Rom¶re de Prietenie cu R.P.Chinez’’/a>
• Redac–ua Prietenii Chinei din Gala–u
• Elvira Iva篶u
• Nicolae Mircea Näztase
• Gina Panait
• Marin Dumitru
• Danielo Duda’’/a>