Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-12-10 20:12:37    
Istoricul rom¶r Ioan Aurel Pop a –unut o prelegere la Beijing

cri-1
Dragi prieteni, asculta–u acum prelegerea –unut’’la 3 decembrie 頽 limba englez’’de istoricul rom¶r Ioan Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Rom¶re ķ¾ director al Centrului de Studii Transilvane, 頽 fa–m specialiĮMilor de la Institutul de Istorie Modern’’din cadrul Academiei Chineze de ŽŖiin–q Sociale.

Istoricul roman Ioan Aurel Pop

Ioan Aurel Pop este profesor la Catedra de istorie medie ķ¾ istoriografie a Facult®łii de Istorie ķ¾ Filosofie de la universitatea "Babe’’Bolyai" din Cluj. La invita–ua Academiei Chineze de ŽŖiin–q Sociale a f鉩ut o vizit’’de o s鉷t鉳¶r’’頽 –mra noastr’’頽cep¶rd de la 2 decembrie.

Prelegerea a fost alc»Ģuit’’din dou’’p䤖u. ē® prima istoricul rom¶r a prezentat cÜfeva date despre istoria rom¶rilor ķ¾ semnifica–ua zilei na–uonale a Rom¶riei. A doua parte a fost despre direc–uile principale ale istoriografiei rom¶re contemporane.

Participanti la preleger

ē®ainte de prelegere, Wu Yin, vicepreźædint’’a Academiei Chineze de ŽŖiin–q Sociale, a rostit o scurt’’cuv¶rtare, spun¶rd printre altele:

„Ne bucur鉳 foarte mult s’’organiz鉳 aceast’’prelegere pentru a serba a 90-a aniversare a Zilei Na–uonale a Rom¶riei. La prelegere sunt prezen–u cercet»Ģori de la Institutul de Istorie Modern’’ Institutul de Studii Ruse, Est-Europene ķ¾ ale Asiei Centrale, Institutul de Studii Europene ķ¾ Sec–ua postuniversitar’’pentru doctoranzi, precum ķ¾ alte institute de pe l¶rg’’academia noastr’’"

Ambasadorul Rom¶riei la Beijing, Viorel Isticioaia, ķ¾ so–ua sa, Tatiana Isticioaia, au participat ķ¾ ei. Ambasadorul a –unut un scurt discurs 頽 limba chinez’’

„ē® ultimii ani schimburile ĮMiin–ufice dintre Įrile noastre au devenit ķ¾ mai fructuoase. Un vicepreźædinte al Academiei Rom¶re a vizitat recent Academia Chinez’’de ŽŖiin–q Sociale. Sper c’’prelegerea de ast銁i ĄV va ajuta pe cercet»Ģorii chinezi s’’cunoasc’’mai bine marea unire din 1918 a Rom¶riei."

Ambasadorul Romaniei la Beijing, Viorel Isticioaia

Dragi prieteni, prelegerea a durat 3 ore. Istoricul rom¶r a prezentat multe aspecte interesante legate de istoria rom¶rilor, cum ar fi originea numelui statului rom¶r ķ¾ originea latin’’a poporului rom¶r. El a ar»Ģat celor prezen–u multe poze de cl鉪iri rom¶reĮMi 頽 diferite stiluri, demonstr¶rd c’’Rom¶ria este o –mr’’頽 care se 頼bin’’civiliza–ua occidental’’ķ¾ cea oriental’’ Istoricul rom¶r ķ¾-a exprimat totodat’’pä¤erea despre unele probleme 頽 care exist’’confruntä¤i de pä¤eri 頽 istoriografia rom¶r’’ De exemplu, dup’’pä¤erea sa, doar 30% din datele istorice existente 頽 Rom¶ria nu corespund realit®łii, restul de 70% sunt conform adevä¤ului istoric ķ¾ sunt valoroase.

Ioan Aurel Pop a räzpuns 頽 finalul prelegerii sale 頽trebä¤ilor puse de istoricii prezen–u, expunerea devenind astfel un dialog animat 頽tre istoricul rom¶r ķ¾ istoricii chinezi.

Profesorul Zhang Haipeng, 頽 v鈘st’’de 69 de ani, este vicepreźædinte al Asocia–uei Chineze a Istoricilor ķ¾ cunoscut expert 頽 istoria modern’’a Chinei. El a evocat cu mare bucurie cum Rom¶ria a ajutat asocia–ua amintit’’s’’devin’’頽 1982 membru al Comitetului Interna–uonal de ŽŖiin–q Istorice.

„ē®ainte de 1979, Asocia–ua Chinez’’a Istoricilor a avut schimburi ĮMiin–ufice cu istoricii din fosta Uniune Sovietic’’ķ¾ Japonia, av¶rd foarte pu–une contacte cu istoricii din alte Įri. ē® 1979 ķ¾ la 頽ceputul anului 1980, atÜf liderii de stat cÜf ķ¾ istoricii din Rom¶ria ķ¾-au exprimat speran–m c’’asocia–ua noastr’’ar putea trimite o delega–ue s’’participe la a 15-a Reuniune Mondial’’a Istoricilor din 1980 de la BucureĮMi. ē® august 1980 delega–ua istoricilor chinezi a luat parte la adunarea respectiv’’ Iar 頽 1982 Comitetul Interna–uonal de ŽŖiin–q Istorice a acceptat 頽 mod oficial ca membru Asocia–ua Chinez’’a Istoricilor."

T¶rä¤a Li Xiaotong de la Institutul de Religii Mondiale a fost interesat’’de existen–m musulmanilor din Rom¶ria. Iar Luan Jinghe a 頽trebat cum a reuķ¾t Rom¶ria s’’sus–un’’o politic’’extern’’independent’’ķ¾ s’’se afle 頽tr-o pozi–ue important’’pe plan interna–uonal.

Profesorul Zhang Haipeng, vicepresedinte al Asociatiei Chineze a Istoricilor

Istoricul rom¶r a apreciat dup’’prelegere aceste 頽trebä¤i:

„ē®trebä¤ile demonstreaz’’nu numai un interes pentru Rom¶ria, dar demonstreaz’’c’’頽 mediile ĮMiin–ufice chineze exist’’o cunoaĮMere a trecutului rom¶resc. ē®trebä¤ile au fost foarte mature ķ¾ s-a v銁ut c’’ele provin dintr-o nevoie de cunoaĮMere mai profund’’a ceea ce deja se ĮMie pentru acesta."

Bu Ping, directorul Institutului de Istorie Modern’’ a subliniat importan–m schimburilor 頽tre cercet»Ģorii chinezi 頽 istoria modern’’ķ¾ cei strąæni.

„ē® contextul globalizä¤ii economice mondiale, cercet»Ģorii chinezi 頽 istoria modern’’trebuie s’’ķ¾ lä¤geasc’’orizontul ķ¾ s’’ķ¾ 頼bog®łeasc’’cunoĮMin–qle despre istoria modern’’a altor state. Cred c’’istoricii rom¶ri ne pot ajuta s’’頽tä¤im leg»Ģurile cu istoricii din alte Įri europene."

Stima–u ascult»Ģori, prelegerea face parte din schimburile fructuoase 頽tre Academia Chinez’’de ŽŖiin–q Sociale ķ¾ Academia Rom¶r’’ Cele dou’’institu–ui au semnat un acord de schimburi ķ¾ colaborare 頽 1979, ce a fost re頽noit 頽 1991. Preźædintele Academiei Rom¶re, Ionel Haiduc, a condus 頽 aprilie 2007 o delega–ue s’’viziteze Academia Chinez’’de ŽŖiin–q Sociale. Iar 頽 perioada 28 octombrie-3 noiembrie 2007 o delega–ue a Academiei Chineze de ŽŖiin–q Sociale a vizitat Rom¶ria, la invita–ua Academiei Rom¶re.

Ambasadorul Viorel Isticioaia a oferit cÜfeva informa–ui despre noua evolu–ue a schimburilor 頽tre cele dou’’academii.

„Am fost m¶rdru acum cÜfeva s鉷t鉳¶ri s’’aud din partea colegilor dv. de la Academia Chinez’’de ŽŖiin–q Sociale c’’exist’’planuri de a räzpunde unor inten–ui ale conducerii Academiei Rom¶re pentru organizarea a 4 simpozioane ĮMiin–ufice, dou’’頽 China ķ¾ dou’’頽 Rom¶ria, tot pentru a marca evolu–ua rela–uilor de cooperare dintre Academia Rom¶r’’ķ¾ Academia Chinez’’de ŽŖiin–q Sociale.".

Ioan Aurel Pop ne-a spus la 頽cheierea prelegerii c’’va prezenta 頽 cadrul 頽tÜknirii cu conducerea Academiei Chineze de ŽŖiin–q Sociale cÜfeva propuneri despre intensificarea schimburilor 頽tre istoricii rom¶ri ķ¾ cei chinezi.

„Propunerile noastre sunt de a realiza periodic 頽tÜkniri, conferin–q ķ¾ congrese ĮMiin–ufice fie 頽 Rom¶ria, fie 頽 China sau alternativ 頽 Rom¶ria ķ¾ 頽 China pe teme de interes comun, cum ar fi marile curente culturale comune care au atins Europa ķ¾ Asia."

Istoricul Ioan Aurel Pop, care are o activitate ĮMiin–ufic’’interna–uonal’’foarte bogat’’ ne-a declarat c’’vizita sa 頽 China 頽seamn’’foarte mult 頽 cariera sa profesional’’

„Aceast’’vizit’’頽seamn’’foarte mult pentru mine. E important pentru noi, pentru c’’China reprezint’’o parte foarte important’’a civiliza–uei universale. China a creat o civiliza–ue universal’’ a oferit-o ca model lumii ķ¾ ea trebuie cunoscut’’"

Dragi prieteni, v-am prezentat prelegerea –unut’’de istoricul rom¶r Ioan Aurel Pop la Academia Chinez’’de ŽŖiin–q Sociale. Realizatoarele Chu Qunli ķ¾ Xin Jing v’’mul–£mesc pentru aten–ua acordat’’

Pe aceeaķ¾ tema