Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-12-31 20:04:53    
Emisiunea special’’dedicat’’anului nou 2009:Amintiri ķ¾ g¶rduri frumoase la cump鉵a dintre ani

cri-1

Grandioasa ceremonie de deschidere a olimpiadei de la Beijing

Chu Qunli: Bun’’seara, stima–u ascult»Ģori. La mul–u ani! Sunt Chu Qunli.

Wu Min: La mul–u ani, dragi prieteni! Sunt Wu Min. La aceast’’cump鉵’’dintre ani ne sim–um foarte ferici–u c’’a–u deschis iarŻhi aparatul de radio sau calculatorul ca s’’ne auzim. Sper鉳 c’’emisiunea noastr’’v’’poate aduce mult’’veselie.

Chu: ē® acest an aparte pentru chinezi to–u membrii redac–uei au r鉳as cu impresii ad¶rci despre sprijinul dv. acordat activit®łii noastre. Anul acesta am primit 1970 de scrisori de la voi. Ne-a–u 頽curajat ķ¾ a–u prezentat multe sugestii pentru 頼bun»Ģ®łirea emisiunilor noastre, precum ķ¾ felicitä¤i pentru marile evenimente petrecute 頽 –mra noastr’’ mai 頽tÜh, desigur, pentru jocurile olimpice de la Beijing. Iar lucrul cel mai mi篶»Ģor este c’’頽 urma marelui cutremur de la 12 mai din provincia Sichuan am primit foarte multe mesaje de la ascult»Ģori. Unii ne-au prezentat prin telefon 頽grijorarea ķ¾ simpatia pentru sinistra–ui din aceast’’provincie. 

Wu: Da, aķĮ este. Cuvintele dv. ne-au 頽cąĒzit de nenumä¤ate ori inimile, devenind for–m ce ne-a stimulat s’’mergem 頽ainte. De aceea propunem s’’dep鉵鉳 頼preun’’頽 aceast’’sear’’minunat’’amintiri din anul 2008 ķ¾ s’’ne 頼pä¤tŻhim dorin–qle pentru anul ce va veni.

(melodia JO de la Beijing ’’„You and Me")

Membri ai redac–uei noastre 頼preun’’cu gimnaste rom¶rce participante la JO

Chu: Dragi prieteni, mai –une–u minte acest c¶rtec? Este melodia olimpiadei de la Beijing, You and Me. ē® mod firesc acest mare eveniment sportiv a atras aten–ua tuturor, inclusiv ascult»Ģorilor noĮMri. 77 de prieteni rom¶ri ķ¾ moldoveni au participat la concursul organizat de postul nostru de radio cu tema „Ne 頽tÜknim 頽 2008". Mul–u ne-au scris 頽 timpul olimpiadei pentru a ne felicita.

Wu: Redac–ua noastr’’a luat cu ocazia olimpiadei un numä¤ de interviuri de la sportivi ķ¾ oficiali, precum ķ¾ de la reporteri rom¶ri ķ¾ moldoveni afla–u la Beijing. La 8 august Radio T鈘gu Mure’’a difuzat o emisiune 頽 direct realizat’’頼preun’’cu redac–ua noastr’’ 

Gina Panait: Urmä¤esc ĮMirile cu sufletul la gur’’pentru fiecare viaĮ salvat’’"

Mugur Petru Ciub¶rcan: Am pl¶rs chiar la un moment dat ķ¾ m-am g¶rdit la oamenii de acolo.

Elvira Iva篶u: Sunt acolo al»Ģuri de voi to–u; 頽doliate, lacrimile curg."

Vicen–uu-Daniel Gheorghe: Vreau s’’fac tot ce pot pentru a ajuta cÜf mai mult.

Chu: Dragi prieteteni, aceste cuvinte sincere ne-au mi篶at profund. Ele au fost exprimate de c»Ģre unii ascult»Ģori ai noĮMri dup’’seismul din provincia chinez’’Sichuan.

Wu: Imediat dup’’tragedia din Sichuan, 頽 afar’’de a relata prompt despre opera–uunile de salvare, redac–ua noastr’’a realizat o serie de emisiuni speciale 頽 care am vorbit despre sprijinul material ķ¾ moral acordat nou’’de prietenii rom¶ri.

Redac–ua 頽 limba rom¶r’’a RCI a realizat la 8 august o emisiune comun’’cu Radio T鈘gu Mure’’

Wang Gengnian: Ast銁i sä¤b»Ģorim aici cea de-a 40-a aniversare a emsiunilor 頽 limbile rom¶r’’ ceh’’ķ¾ polonez’’ A’’dori s’’adresez 頽 calitate de director al postului Radio China Interna–uonal un cąĒduros bun venit distinķ¾lor noĮMri oaspe–u la aceast’’ceremonie, s’’exprim sincere mul–£miri pentru ascult»Ģorii ķ¾ al–u prieteni, care sprijin’’cele trei emisiuni!

Chu: Dragi prieteni, anul ce se 頽cheie are o mare semnifica–ue pentru redac–ua noastr’’ La 29 august emisiunea 頽 limba rom¶r’’a 頼plinit 40 de ani. Ceea ce a–u auzit este un fragment al cuv¶rtä¤ii rostite de Wang Gengnian, directorul postului nostru de radio, la ceremonia dedicat’’acestei aniversä¤i.

Wu: Mesajele de felicitare au zburat ca un stol de fluturi la redac–ue. Pentru a marca acest eveniment, redac–ua rom¶r’’ a organizat 頼preun’’cu celelalte dou’’redac–ui un alt concurs "cine ĮMie c夂tig’’, cu tema „Suntem 頼preun’’de 40 de ani." Mul–u ascult»Ģori rom¶ri ķ¾ moldoveni au participat la el. 

Chu: Vicen–uu-Daniel Gheorghe din PiteĮMi a ob–unut marele premiu ķ¾ a fost invitat s’’fac’’o vizit’’la Beijing 頽tre 25 ķ¾ 30 septembrie. El a vizitat nu numai cele mai renumite obiective din capitala Chinei, dar a asistat ķ¾ la ceremonia amintit’’ La manifestare ne-a spus:

Vicen–uu: Emisiunile dv. sunt foarte bine realizate, foarte bune calitativ ķ¾ ne ofer’’informa–ui foarte detaliate ķ¾ diversificate despre China 頽 toate domeniile. Colectivul dv. este de o deosebit’’calitate uman’’ Oamenii sunt deosebi–u, foarte bine preg»Ģi–u, foarte calzi ķ¾ ofer’’o interactivitate deosebit’’cu ascult»Ģorii, räzpunz¶rd prompt ķ¾ foarte bine la to–u ascult»Ģorii. Eu voi r鉳¶re toat’’via–m mea ascult»Ģor fidel al RCI.

Cet®łean rom¶r don¶rd bani la ambasada Chinei la BucureĮMi dup’’seismul din Sichuan.

Wu: Pentru a celebra 頼preun’’cu noi ziua de naĮMere a redac–uei noastre, un alt ascult»Ģor fidel al nostru, Marius Ionel Isofache, a vizitat pe cont propriu Beijingul 頽 perioada 27 august-6 septembrie. ē®tr-un interviu acordat redac–uei noastre, el a explicat de ce a str鉨»Ģut mii de km ķ¾ a ajuns 頽 China.

Marius: Am zis c’’trebuie s’’ajung la Beijing neapä¤at. Sunt de 40 de ani, iar eu de 17 ani sunt deja prieten al Redac–uei emisiunilor 頽 limba rom¶r’’a postului Radio China Interna–uonal. Mi-a fost foarte dor de redac–ua de limba rom¶r’’de la RCI. ē®totdeauna am 頽cercat s’’–un leg»Ģura cu to–u colegii din redac–ue.

Chu: ē® acest an ascult»Ģorii noĮMri au fost la fel de interesa–u de dezvoltarea rela–uilor dintre China, pe de o parte, ķ¾ Rom¶ria ķ¾ Republica Moldova, pe de alta. AķĮ cum ar»Ģa ambasadorul rom¶r la Beijing, Viorel Isticioia, 2008 a fost un an bogat ķ¾ fructuos pentru dezvoltarea rela–uilor de prietenie chino-rom¶re. Potrivit lui Augustin Iosifescu, consilierul economic al ambasadei rom¶re, schimburile comerciale chino-rom¶re atinseser’’deja la sf鈘ķ¾tul lunii septembrie valoarea de 2,5 miliarde dolari, tot atÜf cÜf a fost 頽 頽treg anul 2007.

 Wu: ē® ce priveĮMe perspectivele dezvoltä¤ii rela–uilor bilaterale din anul 2009, ambasadorul Viorel Isticioaia a spus:

Viorel Isticioaia: Pentru anul viitor sunt optimist pentru c’’vine aniversarea a 60 de ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice 頽tre China ķ¾ Rom¶ria. Ea este o invita–ue nu numai la rememorare. Este binevenit’’ pentru c’’avem un parcurs care a fost continuu, ferm ķ¾ semnificativ pentru cele dou’’popoare care se 頽tÜknesc de multe ori pe trasee interna–uonale semnificative ķ¾ au avut de f鉩ut faĮ unor provocä¤i nu 頽totdeauna simple ķ¾ uķŗare."

Dragi prieteni, asculta–u acum o emisiune special’’dedicat’’noului an 2009. Dac’’dori–u, pute–u s’’ne transmite–u mesaje prin intermediul poĮMei electronice. Adresa noastr’’este rom@cri.com.cn.

Chu: Dragi ascult»Ģori, revelionul este seara 頽 care prezent鉳 urä¤i celor dragi. Am solicitat 頽 aceste zile cÜforva ascult»Ģori s’’ne 頼pä¤tŻheasc’’dorin–qle pentru anul 2009. Wu, propun s’’i ascult鉳, ce zici?

Wu: De ce nu? O idee bun’’

Membrii redac–uei ķ¾ oaspe–u la ceremonia dedicat’’inaugurä¤ii emisiunii noastre.

Chu: Mai 頽tÜh am vorbit la telefon cu Alexandru Caramaliu din Dolj. El ne-a spus:

Caramaliu: Dorim ca noi, rom¶rii, s’’avem pace ķ¾ liniĮMe cu toate popoarele ķ¾ mai ales c’’radioul dv. aķĮ de mult ne-a p»Ģruns 頽 suflet ķ¾ 頽 inima noastr’’ a rom¶rilor, 頽cÜf am dori ca dv. s’’fi–u mesagerul 頽 continuare ķ¾ ca leg»Ģura aceasta puternic’’cu dv. s’’fie 頽 continuare. ē® anul care vine s’’facem prietenia aceasta ķ¾ la televiziune, printre programele dv. frumoase despre via–m cultural’’ķ¾ via–m mediului, absolut prin tot ce reprezint’’via–m ķ¾ natura, ca s’’ne apropriem cÜf mai mult unii de al–ui. Pace ķ¾ bine s’’fie 頽tre popoare, mai ales radioul conteaz’’foarte mult. Dorim ca ķ¾ de acum 頽colo s’’mearg’’la noi 頽 Rom¶ria, prima lungime de und’’FM (a emisiunilor 頽 limba rom¶r’’ale RCI).

Chu: AķĮ cum a–u men–uonat 頽tr-o scrisoare c»Ģre noi, e mai bine s’’se creeze un club al ascult»Ģorilor 頽 Rom¶ria.

Caramaliu: Da. E bine c’’prin dv. s’’ne cunoaĮMem mai bine unii pe al–ui. C»Št鉳 s’’vedem ce g¶rdim fiecare unul de altul. C»Št鉳 mereu cu dv. s’’ne apropriem prin radio ķ¾ 頽tre noi, dar ķ¾ 頽tre noi ķ¾ dv."

Wu: Am 頽–qles c’’ai vorbit ķ¾ cu Daniela Sfecl’’din BucureĮMi.

Chu: Da, aķĮ este. Hai s’’ascult鉳.

Vicen–uu-Daniel Gheorghe la ceremonia dedicat’’celor 40 de ani de emisiuni 頽 limba rom¶r’’

Chu: Stimat’’doamn’’ la aceast’’cump鉵’’dintre ani, v’’rug鉳 s’’ne 頼pä¤tŻhi–u dorin–m dv. pentru anul ce vine.

Sfecl’’ Dorin–m mea este una singur’’ Vreau s’’v鉪 minunata dv. –mr’’

Chu: Sper’’c’’dorin–m dv. se poate 頼plini. Śs care este cea mai mare satisfac–ue pentru dv. in 2008?

Sfecl’’ ē® 2008 am avut multe satisfac–ui. Fac o 篶oal’’de antrenori de taijiquan. Eu sunt pasionat’’de taijiquan. ē®v®ł limba chinez’’ca s’’m’’ajute s’’ajun 頽 China ca s’’m’’descurc mai bine.

Chu: ē® plus, a–u prmit premiul I la concursul „Pitoreasca regiune Guangxi". Felicitä¤i!

Sfecl’’ V’’mul–£mesc.

Chu: Ce aĮMepta–u de la emisiunile noastre 頽 limba rom¶r’’

Sfecl’’ ē“i plac emisiunile dv. Ar fi foarte bine dac’’va fi ķ¾ mai lungi ķ¾ dac’’s-ar putea s’’se transmite pe FM. Acum v’’ascult numai pe calculator.

Chu: Anul viitor ne vom str鉪ui s’’頼bun»Ģ®łim site-ul nostru.

Sfecl’’ Foarte bine. ē® fiecare zi citesc site-ul. Vreau s’’ĮMiu dac’’a apä¤ut ceva nou. M’’interesesaz’’mai ales emisiunile de cultur’’tradi–uonal’’ de leg»Ģur’’dintre arta ķ¾ filozofia chinez’’ caligrafie, pictur’’ povestirile istorice, legende, via–m maeĮMrilor din trecut ķ¾ din artele mar–uale.

Chu: Stimat’’doamn’’ din cauza timpului trebuie s’’頽cheiem acest inteviu.

Sfecl’’ ē® 頽chiere, v’’doresc la mul–u ani! Dac’’nu zic greķ¾t, „Xin nian kuai le!

Marius Ionel Isofache ne viziteaz’’la Beijing

Wu: Ce bine rosteĮMe chinezeĮMe! Chu, ĮMiu c’’tu ķ¾ Daniel Cocoru, unul din cei mai apropia–u prieteni ai redac–uei noastre, v-a–u 頽–qles s’’vorbi–u de acest revelion la telefon. El ne va povesti ce face 頽 aceast’’sear’’minunat’’

Chu: Da. Hai s’’lu鉳 leg»Ģura cu Daniel Cocoru.

Chu: Stimate domnule Cocoru, la mul–u ani! Cum petrece–u acest revelion? ē“preun’’cu familia?

Cocoru: Da, sunt 頼preun’’cu familia. M’’bucur foarte mult s’’m’’suna–u pentru c’’al»Ģuri de prietenii mei, sunt ķ¾ prietenii mei din China. Acuma sunt 頽 Bulgaria, la Veliko T鈘novo, capitala veche a Bulgariei. Ca 頽totdeauna, trecerea de la un an la altul cere un moment de reflec–ue, de g¶rdire. Acum vorbesc cu dv. M’’g¶rdesc ķ¾ la dubla aniversare din 2009 ’’60 de ani de la proclamarea R.P.Chineze ķ¾ 60 de ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice dintre Įrile noastre. Eu, ca rom¶r, sunt m¶rdru pentru faptul c’’–mra mea se num䤒’printre primele Įri din lume care au recunoscut noul stat chinez, care ast銁i este o superputere mondial’’ economic’’ ĮMiin–ufic’’ cultural’’ķ¾ politic’’ Ast銁i China este un punct esen–ual de sprijin pentru stabilitatea planetar’’ Privesc cu deplin’’頽credere viitorul rela–uilor rom¶ro-chineze. ŽŖiu c’’RCI prin redac–ua sa rom¶r’’este de peste patru decenii liantul vital 頽tre Įrile ķ¾ popoarele noastre. ŽŖiu c’’geografic suntem departe, dar prin RCI ķ¾ publica–ua sa „Puntea prieteniei", suntem mai aproape. Vreau s’’folosesc acest prilej pentru a transmite tuturor prietenilor de la RCI, celor activi, ca ķ¾ celor afla–u la pensie, redactorilor ķ¾ echipei tehnice, urä¤ile mele de s鉵»Ģate, fericire ķ¾ prosperitate ķ¾ tuturor ascult»Ģorilor la mul–u ani!

Chu: Care sunt aĮMeptä¤ile pentru emisiunile noastre 頽 limba rom¶r’’

Cocoru: ē® noaptea de Cr鉩iun, exist’’obiceiul ca to–u copii s’’ķ¾ pun’’niĮMe dorin–q pe bilete, pe care le transmit lui Mo’’Cr鉩iun. S’’vedem dac’’ajunge biletul meu la RCI. Eu am zis: Anul care vine s’’aduc’’RCI pagini de Internet cu haine noi, cu croial’’modern’’ķ¾ tinereasc’’ S’’ne aduc’’mai multe concursuri ķ¾ interactivitate pe site. A’’vrea ca 2009 s’’vin’’cu muzic’’pentru toate v鈘stele, inclusiv pentru copii, iar textele s’’fie transcrise 頽 pinyin. Sper c’’anul 2009 ne va aduce RCI mai aproape, prin lansarea unei sta–ui locale pe banda de frecvenĮ FM.

Chu: Stimate domnule Cocoru, v’’mul–£mim pentru aceste propuneri ķ¾ v’’dorim un nou an fericit! La revedere ķ¾ o vacanĮ pl鉩ut’’

Cocoru: V’’mul–£mesc.

Ambasadorul Rom¶riei, Viorel Isticioaia, ne vorbeĮMe despre perspectivele rela–uilor chino-rom¶re 頽 2009.

Wu: Deķ¾ nu putem s’’i sun鉳 pe to–u ascult»Ģorii, sper鉳 c’’prin emisiunea noastr’’special’’ to–u prietenii noĮMri pot primi cele mai bune urä¤i de la RCI. Dragi ascult»Ģori, aici eu, 頽 calitate de źæf al redac–uei, doresc s’’v’’spun c’’vom continua eforturile pentru a v’’oferi cÜf mai multe emisiuni atractive. V’’rug鉳 s’’ne sprijini–u 頽 continuare.

Chu: Dragi prieteni, acum trebuie s’’頽cheiem emisiunea noastr’’dedicat’’anului nou 2009.

Wu: ē® 頽cheiere, to–u redactorii emisiunii 頽 limba rom¶r’’a postului Radio China Interna–uonal v’’doresc ani mul–u, s鉵»Ģate, multe satisfac–ui ķ¾ 頼plinirea tuturor dorin–qlor!

Chu: La revedere, dragi prieteni. Ne re頽tÜknim la anul.

Wu: La revedere ķ¾ toate cele bune!

Pe aceeaķ¾ tema