Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2009-02-18 18:49:24    
Speciali┴Mi chinezi care au studiat 頽 RomÂria

cri-1
Chu: Bun  seara, stimaľu ascult╗╠ori! Bun gńzit la ediľua de ast銁i a rubricii „Puntea prieteniei". La microfon, Chu Qunli.

Profesoara Li (prima din dreapta) 頽vaÉ┴ seara la c鉳in

Wu: Bun  seara, dragi prieteni! Wu Min v  salut  de la Beijing.

Chu: Wu, unii ascult╗╠ori ne-au scris recent c  le-a pl鉩ut foarte mult prima ediľue din acest an a rubricii noastre, 頽 care am povestit despre domniÝ║ara Carol Chung din Hong Kong, care a predat cursuri de chinez  Ýż englez  la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Wu: Da? Ce bine! De fapt, 頽 afar  de Carol destul de mulľu alľu chinezi au pus cel puľun o dat  piciorul pe p鉳Ârtul romÂresc cu diferite scopuri. E vorba de oficialit«¨i, comercianľu, arti┴Mi, speciali┴Mi, studenľu...

Chu: A  dori s  menľuonez azi pe unii speciali┴Mi chinezi 頽 diferite domenii care au ajuns 頽 RomÂria Ýż au trÓ┐t experienľm direct  a contactului Ýż schimbului de experienÉ┴ cu speciali┴Mi romÂri 頽 centre universitare, instituľui de specialitate, spitale, universit«¨i, institute de cercetare etc. DeÝż 頽 majoritatea lor nu cunosc limba romÂr   fiind totuÝż buni vorbitori de limba englez   au reuÝżt s  se 頽ľqleag  bine cu speciali┴Mii romÂri Ýż s  se 頽toarc  頽 ľmr  cu multe rezultate.

Wu: Recent am luat interviuri unora din ei. Povestirile lor despre RomÂria le veľu asculta 頽 minutele ce urmeaz   precum Ýż 頽 emisiunea viitoare.

„RomÂria mi-a lńzat impresii foarte bune. Profesorii din cele dou  universit«¨i m-au tratat foarte bine."

Li Jiandong, la un curs de limba englez  din Universitatea Bucure┴Mi

Chu: Dragi prieteni, primul specialist pe care dorim s  vi-l prezent鉳 este Lu Longdou, decanul Institutului de ٬iinľm Vieľui de la Universitatea Pedagogic  din provincia Henan. El a f鉩ut 頽 anii 1992-1994 specializare la Universitatea IaÝż. Experienľm pl鉩ut  din RomÂria l-a determinat s  mai viziteze o dat  RomÂria. š« anul academic 2002-2003 a f鉩ut ca specialist de 頽alt  clas  calificare la Universitatea Bucure┴Mi.

Wu: Profesorul Lu este un expert 頽 genetic  vegetal   El ne-a vorbit despre experienľm sa ┴Miiľufic  頽 RomÂria.

„Conduc╗╠orii mei de la Universitatea IaÝż erau doi speciali┴Mi foarte cunoscuľu 頽 RomÂria. CÂrd eram la IaÝż, au fost publicate 頽 reviste ┴Miinľufice trei teze ale mele."

Chu: Lu Longdou ne-a spus c  are relaľui foarte bune cu cei doi profesori ai sÓ┐.

Wu: Am auzit c  profesorul Lu l-a invitat ulterior pe unul din cei doi s  viziteze Universitatea Pedagogic  din Henan. E adevńĄat?

Chu: Da, aÝ┴ este. Hai s  ascult鉳 ce ne-a spus el.

„Universitatea mea Ýż Universitatea IaÝż au stabilit schimburi ┴Miinľufice strÂrse. L-am inivtat pe profesorul Ion B鈘a s  viziteze 頽 perioada septembrie-decembrie 2006 universitatea mea. Universit«¨ile noastre doresc s  Ýż trimit  profesorii Ýż studenľui s  頽veľq sau s  fac  specializare 頽 cealalt  parte."

Wu: Dragi prieteni, al doilea specialist chinez, pe care-l prezent鉳 este Li Jiandong, profesoar  de limba englez  la Universitatea Tianjin. Chu, ┴Miu c  doamna Li este bun  prieten  cu tine, pentru c  aľu f鉩ut 頼preun  specializare 頽 RomÂria 頽 anul universitar 2002-2003.

Chu: Da. Ne-am cunoscut atunci. Am studiat la Universitatea Bucure┴Mi. Eu la Facultatea de Filologie, ea la Facultatea de Limbi StrÓ┐ne. š« acel an am locuit, 頼preun  cu o alt  profesoar  chinezoaic   頽 aceeaÝż camer  a unui c鉳in studenľqsc, am f鉩ut mereu mÂrcare chinezeasc  Ýż am f鉩ut multe excursii 頽 diferite localit«¨i din RomÂria.

Wu: PÓ┐ cred c  o cuno┴Mi foarte bine pe doamna Li.

Lu Longdou??al 4-lea din stÂrga, 頼preun  cu alľu speciali┴Mi chinezi, care au studiat 頽 RomÂria

Chu: Normal! Este o profesoar  vesel   dar serioas  頽 activitate. Vorbe┴Me perfect limba englez   A f鉩ut studii 頽 Canada. Lucrul pe care-l admir cel mai mult este c  deÝż deja avea atunci peste 40 de ani Ýż █Ói 頽suÝżse foarte bine limba englez   preľúia foarte mult prilejul de a 頽v«¨a 頽 RomÂria Ýż a urmat 頽 acel an cursuri de masterat 頽 limba englez  la Universitatea Bucure┴Mi obľunÂrd diploma de master.

Wu: Da? Dar permite-mi o 頽trebare. RomÂria nu este o ľmr  a cńĄei limb  oficial  este limba englez   Profesoara Li a simľut c  a f鉩ut progrese 頽 specialitate?

Chu: Hai s  ascult鉳 ce spune ea.

„Am c夂tigat 頽 multe aspecte. Am obľunut titlul de master 頽 lingvistic  aplicat  englez   š« ce prive┴Me cuno┴Minľqle profesorilor mei, sunt la acelaÝż nivel cu profesorii din Europa de Vest. Temele de cercetare pe care le-au dat masteranzilor au fost foarte bune. Teza mea de masterat este legat  de schimburile culturale dintre diferite naľuuni. Totodat  Biblioteca Central  Universitar  din Bucure┴Mi este foarte modern   avÂrd multe cńĄľu 頽 limba englez  care nu se gńzesc 頽 biblioteci din China."

Wu: Ceea ce a 頽v«¨at profesoara Li i-a fost folosit 頽 activitatea sa didactic  dup  ce s-a 頽tors 頽 ľmr  

Chu: Da. A 頽ceput s  predea dou  cursuri noi. Primul este intitulat „Limb  Ýż cultur  , celÓăalt fiind „Lingvistic  aplicat  . Li Jiandong ne-a explicat:

„Conľunutul celor dou  cursuri are strÂrs  leg╗╠ur  cu cele 頽v«¨ate de mine 頽 RomÂria. Conduc╗╠orul meu romÂr ne-a prezentat multe teorii fundamentale legate de lingvistica aplicat   Dup  c▄fe ┴Miu eu, este pentru prima dat  c  o universitate chinez  a deschis un curs de lingvistic  aplicat  pentru studenľu care vor obľune diploma de licenÉ┴. š« alte universit«¨i doar masteranzii au prilejul s  urmeze acest curs. Acest curs este foarte bine-venit pentru studenľui mei. "

Wu: ┌s eu am f鉩ut specializare 頽 RomÂria. Am constatat c  la facultate sunt multe seminare, care cer studenľulor s  citeasc  頽ainte de acestea cńĄľule recomandate de profesori, pe care le discut  la ore. Profesoara nu folose┴Me o astfel de metod  de predare la cursul s╗đ?

Chu: Cum s  nu? A folosit-o. Le-a explicat studenľulor ei cum s  identifice ideile prioritare din conľunutul unei cńĄľu cu multe pagini Ýż s-o citeasc  repede.

Wu: š« afar  de profesorii erudiľu Ýż mediul de cercetare de la facultate, ce impresii i-a mai lńzat RomÂria?

Chu: Profesoara Li iube┴Me nu doar specialitatea sa. Ea are multe pasiuni: art   sport, excursii, gastronomie. š« concluzie, este o persoan  iubitoare de viaÉ┴. Are un bun spirit de observaľue. Poate afla 頽totdeauna frumuseľqa vieľui. A descoperit multe lucruri frumoase 頽 RomÂria. Iat  ce ne spune:

„š┤i place ritmul cam 頽cet de viaÉ┴ Ýż pasiunea faÉ┴ de art  a romÂrilor. M鉵ńztirile din Moldova m-au impresionat foarte mult. RomÂria nu este 頽 prezent o ľmr  dezvoltat   dar pot s  spun c  romÂrii sunt bogaľu spiritual. Florile sunt nelipsite din viaľm lor. CÂrd b╗╠rÂrii urc  頽 autobuze, tot timpul pasagerii tineri de lÂrg  ei └V ajut   š« general, o singur  dat  nu se poate admira 頽treaga frumuseľq a RomÂriei. Ea merit  s  fie vizitat  a doua oar  sau chiar de mai multe ori."

Wu: Dragi prieteni, cu cuvintele frumoase ale profesoarei Li, am 頽cheiat ediľua de ast銁i a rubricii „Puntea prieteniei". Miercurea viitoare, vom continua povestirile noastre despre speciali┴Mi chinezi care au vizitat RomÂria. Veľu face cuno┴MinÉ┴ cu dou  doctoriľq Ýż le veľu afla povestea.

Chu: V  invit鉳 s  ne auziľu Ýż s  ne scrieľu. Adresa noastr  po┴Mal  este rom@cri.com.cn. La revedere, dragi prieteni!

Pe aceeaÝż tema