Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
 FOCUS

• Incheierea lucrä¤ilor sesiunii anuale a forului legislativ suprem din China

Mäzuri luate de China pentru dezvoltarea 頽 2009

Premierul Įrii prezint’’raportul de activitate a guvernului, deputa–ui forului legislativ suprem discut’’problemele majore privind dezvoltarea economic’’ķ¾ social’’ membrii forului consultativ suprem ofer’’propuneri ķ¾ sugestii pentru dezvoltare.

Cum face faĮ China influen–qlor aduse de criza financiar’’mondial’’ 


Politicile economice

Situa–ua social’’mai stabil’’ķ¾ via–m popula–uei mai bun’’/A>

M¶r’’頽 m¶r’’pentru 頽vingerea dificult®łilor
 猅IRI
• Wen Jiabao a cerut SUA s’’asigure securitatea propriet®łilor Chinei
• Wen Jiabao despre 頽tä¤irea cooperä¤ii 頽tre statele membre ale OCS
• Atitudinea lui Dalai Lama determin’’continuarea sau nu a contactelor dintre guvernul central ķ¾ grupul lui
• Wen Jiabao:creĮMerea PIB-ului cu 8% arat’’頽crederea ķ¾ speran–m guvernului chinez
• Wen Jiabao:China ac–uoneaz’’pentru stabilitatea valorii RMB
• Incheierea lucrä¤ilor sesiunii anuale a forului legislativ suprem din China
• Wen Jiabao:China a f鉩ut preg»Ģiri pe termen lung pentru a face faĮ crizei financiare interna–uonale
• Wen Jiabao: China ķ¾ lumea s’’devin’’ķ¾ mai frumoase
• Incheierea lucrä¤ilor sesiunii anuale a forului legislativ suprem din China
• Renminribao va publica un editorial cu prilejul 頽cheierii sesiunii CCPPC
More>>
 CRONIC’’/STRONG>
• Guvernul chinez are 頽credere 頽 contracarea crizei financiare interna–uonale
Sesiunea anual’’a forului legislativ suprem din China s-a 頽cheiat vineri la Beijing. Sesiunea a aprobat un pachet de planuri elaborate de guvernul chinez pentru contracarea crizei financiare interna–uonale. Premierul chinez a subliniat la conferin–m de pres’’organizat’’dup’’頽cheierea sesiunii anuale c’’guvernul chinez are 頽crederea 頽 contracararea crizei financiare interna–uonale...
• Constituirea unei re–qle de securitate a produselor alimentare ķ¾ medicamentoase
ē® 2008, scandalul de lapte praf pentru bebelu’’cu marca "Sanlu" a v»Ģ鉳at 300.000 de familii. Suferin–qle copiilor au dus la accelerarea pasului de elaborare a ligii privind securitatea produselor alimentare. Aceast’’lege va intra 頽 vigoare la 1 iunie a.c. Guvernul chinez ac–uoneaz’’pentru 頼pletirea unei re–qle de securitate pentru fiecare persoan’’..
More>>
 FOTO

Wen Jiabao:creĮMerea PIB-ului cu 8% arat’’頽crederea ķ¾ speran–m guvernului chinez

Incheierea lucrä¤ilor sesiunii anuale a forului legislativ suprem din China

Crearea mai multor centre culturale chineze

Incheierea lucrä¤ilor sesiunii anuale a forului consultativ suprem de la Beijing

Wu Dawei: China particip’’activ la cooperarea interna–uonal’’pentru contracararea crizei financiare

Hu Jintao despre 頽tä¤irea apä¤ä¤ii na–uonale ķ¾ promovarea modernizä¤ii armatei
More>>
 sistemul politic
 LINK