Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2009-03-10 20:50:24    
Raportul de activitate al guvernului Chinei din 2009, comentat de ambasadorul rom¶r la Beijing

cri-1

„Raportul este extrem de cuprinz»Ģor."

„Exist’’deja indicii de anul trecut. care sunt pozitive."

„ē®crederea este reflectat’’ķ¾ 頽 estimarea creĮMerii economice din acest an."

„Avem o serie de elemente comune care sunt 頽 rezonanĮ ķ¾ care 頽drept®łeĮMe optimismul privind identificarea zonei de cooperare."

V’’invit鉳 s’’asculta–u impresiile ambasadorului Rom¶riei 頽 China, Viorel Isticioaia, despre Raportul de activitate a guvernului, prezentat de premierul Wen Jiabao la deschiderea sesiunii forului legislativ suprem din China.

La 5 martie, Excelen–m Sa Domnul Viorel Isticioaia, ambasador al Rom¶riei, a asistat, al»Ģuri de ceilal–u źæfi ai misiunilor diplomatice acredita–u la Beijing, la deschiderea sesiunii anuale a Adunä¤ii Na–uonale a Reprezentan–ulor Poporului din China. A fost d閖? pentru a 7-a oar’’c¶rd domnia sa a fost prezent la acest eveniment ķ¾ a audiat Raportul de activitate al guvernului.

Interviul nostru a 頽ceput cu o peripe–ue pe care a avut-o domnul ambasador pe c¶rd a intrat 頽 Marea Sal’’a Poporului, unde tocmai avea  loc deschiderea sesiunii.

„Deķ¾ am intrat 頽 sal’’cu o jum»Ģate de or’’mai devreme, pentru 頽ceperea lucrä¤ilor, nu am mai gäzit niciun loc liber 頽 zona pentru corpul diplomatic. Au venit foarte mu–u, nu numai ambasadori, ci ķ¾ al–u consilieri, exper–u din corpul diplomatic, reprezentan–u ai organiza–uilor interna–uonale ķ¾ regionale, care-ķ¾ au birourile deschise la Beijing. Un numä¤ care a depŻhit aĮMeptä¤ile calculate de c»Ģre protocolul chinez."

Ambasadorul a spus c’’prietenii de la protocolul chinez i-au gäzit un loc 頽 r¶rdul coresponden–ulor strąæni, unde erau cÜfeva locuri libere.

De ce sesiunile de acum atrag o aķĮ de mare aten–ue 頽tregului corp diplomatic strąæn din Beijing? Ambasadorul ne-a spus:

„Pentru c’’to–u 頼preun’’頽–qleg s’’proiecteze un räzpuns la provocä¤ile acestui an. Exist’’provocä¤ile extrem de importante generate de crizele globale, 頽 special din domeniul financiar, bancar, de problemele create de deteriorarea ambian–qi comerciale interna–uonale."

Iat’’impresia general’’a ambasadorului rom¶r despre raportul.

„Raportul este extrem de cuprinz»Ģor. Am avut impresia c’’bilan–£l anului trecut ne ofer’’de o manier’’preliminar’’elemente de räzpuns pentru strategiile din anul acesta ķ¾ c’’exist’’deja indicii de anul trecut, care sunt pozitive ķ¾ care sunt semnificative pentru 頽–qlegerea de c»Ģre noi, observatorii strąæni, prietenii Chinei, a elementelor care au 頽registrat evolu–ui pozitive."

Ambasadorul a apreciat c’’raportul a afirmat 頽 termeni explici–u c’’guvernul chinez are 頽credere ķ¾ capacitate de a face faĮ crizei financiare interna–uonale ķ¾ de a men–une 頽 continuare o dezvoltare stabil’’ķ¾ relativ rapid’’a economiei Įrii.

Iat’’cum a apreciat rezultatele ob–unute anul trecut de –mra noastr’’頽 dezvoltarea economic’’ķ¾ social’’

„A’’nota faptul c’’s-a remarcat o dat’’頽 plus men–unerea dinamic’’a creĮMerii economice, la 9%, o medie care este parte extrem de bine integrat’’頽 strategia pe 5 ani, orientativ’’ dar g¶rdit’’pentru a avea un segment extrem de sus–unut al integrä¤ii diferitelor sectoare economice chineze, 頽 men–unerea expansiunii economice, cerut’’de fructificarea resurselor na–uonale, asigurarea locurilor de munc’’ķ¾ continuarea deschiderii spre exterior. Schimburile comerciale din anul trecut au avut un ritm de creĮMere important. ē®cep¶rd de anul trecut, se 頽registreaz’’o vizibil’’creĮMere a consumului. "

Ambasadorul a men–uonat 頽 mod deosebit aten–ua acordat’’de guvernul chinez dezvoltä¤ii educa–uei, asigurä¤ii sociale ķ¾ a asisten–qi medicale.

„Am fost impresionat de modul 頽 care primul ministru a subliniat aten–ua resurselor ridicate anul trecut, asigurä¤ii educa–uei, dezvoltä¤ii educa–uei, 頽 special pentru tinerii din zona rural’’ cä¤ora li s-a asigurat de o manier’’gratuit’’accesul la manuale, la 頽v®ł鉳¶rt, la cazare, 頼bun»Ģ®łirile din domeniul asigurä¤ii sociale ķ¾ 頽 domeniul medical."

Ambasadorul a opinat c’’頽crederea este reflectat’’atÜf 頽 zona aceea de bilan’’ concluzii privind activitatea din anul trecut, cÜf ķ¾ din acele proiec–ui de deschidere pentru obiectivele ķ¾ actualitatea anului 頽 curs.

„Premierul a subliniat de altfel c’’anul acesta este un an crucial pentru 頼plinirea obiectivelor orientative de ordin 頽 general strategic, al men–unerii economiei chineze de o rat’’de creĮMere important’’ Domnia sa a avansat ipoteza c’’o –unt’’de creĮMere economic’’de 8% pentru acest an nu este imposibil’’ A fost o atitudine extrem de onest’’頽 acest raport, care arat’’limpede c’’persist’’zona de risc ķ¾ volatilitate financiar’’atÜf datorit’’unor cauze din interior, cÜf ķ¾ din zone externe. Realismul viu se regäzeĮMe tocmai 頽 aceast’’expunere a tuturor riscurilor ķ¾ ķĮnselor care se las’’deschis’’pe fond posibilitatea ca 頽 viitor guvernul 頽 func–ue de evolu–uile interne ķ¾ externe s’’reajuste aceast’’–unt’’ Sunt convins c’’Ūąi vor gäzi resurse potrivite."

ē® ce priveĮMe deficitul financiar prev銁ut pentru bugetul de stat din anul acesta, 頽 valoare de 950 miliarde de yuani, 頽registrat 頽 2008, ambasadorul a opinat.

„Este o chestiune tehnic’’ Caracterul tehnic 頽 acest caz se refer’’頽 primul r¶rd la acele condi–uonä¤i de politic’’extern’’ķ¾ de ra–uune strategic’’privind modelarea politicilor sociale ķ¾ economice de c»Ģre guvernul chinez. Guvernul este conĮMient de riscurile pe care le asum’’頽 acest deficit bugetar, c’’el este calculat de o manier’’頽 zona de siguranĮ. El räzpunde prin riscurile asumate unor nevoi reale ķ¾ aĮMeptä¤ilor la nivelul societ®łii. Modul 頽 care ķ¾-a exprimat primul-ministru a convins pe observatorii strąæni c’’exist’’niĮMe calcule extrem de echilibrate 頽tre aĮMeptä¤i ķ¾ proiec–uile care –un seam’’de evolu–uile ķ¾ condi–uile interne chineze."

Premierul Wen a spus 頽 raportul s»Š c’’頽 contextul extinderii crizei financiare interna–uonale, accentul activit®łilor diplomatice chineze este plasat pe promovarea cooperä¤ii interna–uonale reciproc avantajoase. Ambasadorul rom¶r sus–une c’’prin astfel de declara–ue China a transmis cu adevä¤at lumii 頽crederea.

„Pentru mine a fost semnificativ’’men–unerea politicii de deschidere c»Ģre exterior. Primul ministru a subliniat deschiderea men–unut’’頽 comer’’care a avut o dinamic’’foarte pozitiv’’ 頽 cooperarea extern’’ķ¾ modul 頽 care guvenul a continuat ķ¾ va continua 頽 acest an s’’頽curajeze firmele chinezeĮMi s’’ias’’頽 lume ķ¾ la noile strategii de investi–ui 頽 strąæn»Ģate care echilibreaz’’acel flux de investi–ui 頽dreptat doar c»Ģre pia–m chinez’’"

- Guvernul chinez ķ¾-a ar»Ģat lumii 頽crederea 頽 頽l»Ģurarea efectelor crizei financiare.

- Dar acesta are capacitatea de a face ca pierderile din schimburile comerciale cu alte state, inclusiv cu Rom¶ria, s’’fie reduse la minimum?

- Raportul premierului Wen a sporit 頽crederea ambasadorului rom¶r 頽 promovarea rela–uei economice ķ¾ comerciale dintre cele dou’’state?

- V’’d鉳 räzpunsurile 頽 minutele urm»Ģoare.

Domnul ambasador a recunoscut c’’criza financiar’’a afectat schimburile comerciale chino-rom¶re. Dar evolu–ua din ultimii doi ani ķ¾ 頽 special din anul trecut recomand’’celor dou’’Įri un supliment de dinamism ķ¾ optimism ķ¾ indic’’zone profitabile care le pot ajuta 頽 egal’’mäzur’’partea rom¶r’’ķ¾ cea chinez’’s’’depŻhim efectele poten–uale negative ale acestei crize financiare.

Domnia sa a exemplificat c’’buna colaborare dintre institu–uile bancare din China ķ¾ Rom¶ria a pus o baz’’solid’’pentru depŻhirea crizei.

„O serie de organisme financiare chineze din domeniul bancar precum Eximbank, Banca de dezvotare a Chinei ķ¾ Banca Agricol’’a Chinei au studiat cu aten–ue ķ¾ cu sensibilitate ķ¾ cu o privire extrem de pozitiv’’evolu–uile economice rom¶reĮMi, ķ¾ par–ual au identificat zone ķ¾ proiecte care pot reprezenta interes ķ¾ s’’ofere o platform’’de cooperare. De peste 2 ani, Banca de Dezvoltare a Chinei ķ¾-a creat un corp de specialiĮMi care urmä¤esc evolu–uile din Rom¶ria. Sinosure ķ¾ Eximbank din China au avut active schimburi de vederi cu firme chineze care opereaz’’pe pia–m rom¶reasc’’ķ¾ a avut contacte cu companii rom¶reĮMi care doresc s’’realizeze obiective cu participarea chinez’’ķ¾ cu finan–mrea din partea celor dou’’organisme. Suntem 頽 pragul unui moment extrem de pozitiv. ē® perioada imediat urm»Ģoare, vom avea contacte generate de interesul incipient al B鉵cii Agricole din China pentru a explora poten–ualul de explorare 頽 domeniul agricol cu firmele rom¶reĮMi. Deocamdat’’ chiar dac’’nu avem imediat elemente critice generate de criz’’ avem elemente pozitive."

Din cauza crizei generale, 頽cep¶rd din anul trecut au fost elemente pu–un nepl鉩ute ķ¾ critice create de faptul c’’o serie de companii rom¶reĮMi sau strąæne care opereaz’’pe pia–m rom¶reasc’’au trebuit s’’abandoneze s’’stopeze provizoriu sau definitiv o serie de proiecte de construc–ui, au trebuit s’’renun–q la folosirea for–qi de munc’’aduse din China. ē® ce priveĮMe acest fapt, domnul ambasador a declarat:

„Convingerea mea este 頽s’’c’’niciuna din p䤖u, nici partea rom¶r’’ nici ķ¾ partea chinez’’nu 頽–qlegeau 頽 perspectiv’’ķ¾ nu aveau posibilitatea de a proiecta 頽 timp evolu–uile de genul acesta 頽 registrul negativ, inten–uile erau absolut onorabile ķ¾ pozitive 頽 momentul 頽 care au g¶rdit acest import de forĮ de munc’’ Opinia mea este c’’ambele p䤖u, companiile de forĮ de munc’’ķ¾ cele de construc–ui, care doresc ķ¾ au nevoie de eforturi ķ¾ perceperea muncitorilor chinezi, vor proceda cu realism ķ¾ cu cordialitate, la o redimensionare a acestei cooperä¤i ķ¾ vor gäzi solu–ui, aķĮ fel 頽cÜf s’’nu mai aib’’situa–ui critice."

Viorel Isticioaia a ar»Ģat c’’exist’’oportunit®łi profitabile 頽 aceste momente de criz’’pentru dezvoltarea colaborä¤ii chino-rom¶re 頽 domeniile economic ķ¾ comercial.

„Avem o serie de elemente comune care sunt 頽 rezonanĮ ķ¾ care 頽drept®łesc optimismul privind identificarea zonei de cooperare. Pentru un schimb de experienĮ accentuat, 頽 domeniul politicilor de asigurä¤i sociale, de amediorarea activit®łii sistemului medical ķ¾ al educa–uei, elemente care indic’’atÜf dorin–m de a fructifica experien–q specifice, cÜf ķ¾ rezultate ob–unute 頽 contextul social ķ¾ istorice evident diferite. ē® al doilea r¶rd 頽 domeniul priorit®łilor identificate de politicile guvernamentale. Sunt domenii cu poten–ual de cooperare datorit’’modului 頽 care ambele state ķ¾ ambele guverne trebuie s’’räzpund’’presiunile ķ¾ provocä¤ile interne ķ¾ externe."

Ambasadorul rom¶r a spus c’’China ķ¾ Rom¶ria pot asimila una din experien–m celeilalte 頽 elaborarea unor mäzuri pentru contracararea crizei. Cele dou’’state au interese comune 頽 unele probleme.

„Avem tot interesul, de a trata cu foarte mare rezerv’’ acele evolu–ui c»Ģre protec–uonismul comercial ķ¾ de a 頽curaja depŻhirea acestei crize prin men–unerea unor politici fexibile , deschise 頽 domeniul comercial, prin identificarea de zone de cooperare, care s’’permit’’stimularea acelor sectoare interne, crearea locurilor de munc’’ķ¾ depŻhirea momentelor critice datorit’’sc鉪erii cererii de pe pia–m extern’’ E o zon’’頽 care schimburile de experienĮ atÜf 頽 contexul unor preocupä¤i de reform’’a institu–uilor financiare interna–uonale, sau 頽 contextul raporturilor dintre China ķ¾ UE, ne ofer’’zone extrem de interesante ķ¾ fructuoase de cooperare."

Pe aceeaķ¾ tema