Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2009-03-25 20:07:49    
Dou  doctoriľq chineze care au studiat 頽 RomÂria

cri-1

doctoriľm Ayimu Diyaer, 頼preun  cu unele colege romÂre ale ei

Chu: Bun  seara, stimaľu ascult╗╠ori! La microfon, Chu Qunli.

Wu: Bun  seara, dragi prieteni! Wu Min v  salut  de la Beijing.

Chu: Ast銁i, 頽 continuarea povestirilor noastre despre speciali┴Mi chinezi care au f鉩ut studii 頽 RomÂria, v  vom prezenta pe dou  doctoriľq.

Wu: Sper鉳 c  v  intereseaz  acest subiect.

Prezentatoare:

„Este o otorinolaringolog  din Xingjiang."

„A studiat 頽 anul academic 2003-2004 la Bucure┴Mi."

„ Ea este Ayimu Diyaer, doctoriÉ┴ de la Spitalul Poporului din Xinjiang.

Chu: Ayimu este de naľuonalitate kazah   Fiind trimis  de c╗╠re Consiliul pentru Burse de Studii al Chinei, a sosit 頽 octombrie 2003 頽 RomÂria, unde a inceput s  studieze 頼preun  cu alľu trei doctori la Universitatea de Medicin  Ýż Farmacie „Carol Davila" din Bucure┴Mi. Iat  ce ne spunea Ayimu:

„Timp de un an c▄f eram la Bucure┴Mi, am f鉩ut mari progrese 頽 specialitatea mea, deoarece cred c  secľuile de otorinolaringologie ale multor spitale romÂre┴Mi se afl  la un nivel mai avansat dec▄f cele din regiunea noastr  Xinjiang, 頽 ce prive┴Me aparate Ýż tehnici. Am lucrat la un spital. CÂrd f鉩eam, 頼preun  cu medici romÂri, consultaľui medicale la bolnavi, profesorii de la facultate mi-au dat multe explicaľui competente, de 頽alt profesionalism. Aveam ca profesorul-頽drum╗╠or un cunoscut expert 頽 otorinolaringologie de renume european. Am asistat la c▄feva operaľui f鉩ute de dumneasa, toate fiind reuÝżte." 

Ayimu?prima din stÂrga?, la o recepľue organizat  de ambasada romÂr  la Beijing

Wu: Dup  cum ne-a spus doamna Ayimu, a 頽v«¨at doar puľun romÂre┴Me, 頽 majoritatea cazurilor, a comunicat cu medicii romÂri 頽 limba englez   Ea este mulľúmit  de condiľuile c鉳inului studenľqsc unde era cazat   

„Aveam posibilitatea de a prepara mÂrcare chinezeasc  頽 camer   š« apropierea c鉳inului este un mare supermarket. š« general, universitatea a oferit studenľulor strÓ┐ni bune condiľui de studiu Ýż de cazare."

Chu: Dragi prieteni, probabil c  sunteľu curioÝż cum de Ayimu a ales tocmai o ľmr  situat  la o asemenea 頽depńĄtare cum este RomÂria, ca s  fac  specializare. Ayimu ne-a explicat:

„TatÓă meu este vicepreŕ┐dinte al forului consultativ regional din Xinjiang. A vizitat 頽 1980 RomÂria, care i-a lńzat o impresie excelent  Ýż profund   š« momentul cÂrd ezitam, ne┴Miind dac  este bine sau nu s  fac specializare 頽 RomÂria, m-am dus la tatÓă meu. El mi-a spus: ,Este o ľmr  frumoas   Tu poľu s  pleci.' " 

„Bun  ziua! M  numesc Qin Xinyan. Sunt medic de la Spitalul Xuanwu din Beijing. š« anul 1996, la 2 ani dup  ce am terminat facultatea de medicin  頽 China, am luat decizia s  m  duc 頽 strÓ┐n╗╠ate pentru aprofundarea studiilor profesionale. Spre norocul meu c  statul romÂr mi-a acordat o burs   Astfel am avut posibilitatea s  studiez 頽tre 1996 Ýż 2004, la Universitatea de Medicin  Ýż Farmacie „Carol Davila" din Bucure┴Mi. Concomitent am lucrat la secľua de medicin  intern  Ýż reumatologie a spitalului „SfÂrta Maria" din Bucure┴Mi. š« ace┴Mi 8 ani, am devenit medic specialist 頽 reumatologie Ýż doctor 頽 medicin  "

Wu: Dragi prieteni, cred c  veľu r鉳Âre uimiľu dac  v  spun c  aceast  frumoas  limb  romÂreasc  este rostit  de o doctoriÉ┴ chinez  pe numele Qin Xinyan. Este prima chinezoaic   care a luat titlul de doctor 頽 medicin  頽 RomÂria. Chu, am impresia c  o cuno┴Mi pe doamna Qin cÂrd erai la specializare 頽 anul universitar 2002-2003 頽 RomÂria.

Chu: AÝ┴ e. Qin a absolvit 頽 1994 Universitatea de Medicin  Tongji de la Shanghai. 猠derea timp 8 ani 頽 RomÂria, ea i-a ajutat pe mulľu speciali┴Mi Ýż studenľu chinezi aflaľu 頽 studii 頽 aceast  ľmr   Este o doamn  nu doar frumoas   elegant   dar Ýż foarte bun  la suflet. Toľu cei care o cunosc o apreciaz  din toat  inima.

doctoriľm Qin Xinyan (a treia din stÂrga), 頼preun  cu c▄feva specialiste chineze, care au f鉩ut calificare 頽 RomÂria

Wu: Dar 頽ainte de a pleca 頽 RomÂria doctoriľm 頽v«¨ase limba romÂr  頽 China?

Chu: Nu.

Wu: Atunci, 頽ceputul trebuia s  i fie foarte greu.

Chu: Absolut. Hai s  ascult鉳 ce spune ea.

„Dup  ce am sosit 頽 RomÂria, am urmat 頽 6 luni cursurile de limba romÂr  puse la dispoziľua studenľulor strÓ┐ni de diferite specialit«¨i Ýż am luat cea mai bun  not  printre toľu colegii mei. Dar la cursurile de medicin  trebuie s  頽v«¨ 頼preun  cu studenľu romÂri. š┤i amintesc c  頽 primul curs am putut 頽ľqlege doar 頽 jur de 20% din conľunut. Dar dup  6 luni, m-am descurcat."

Wu: De ce Qin a hotńĄ▄f s  aleag  reumatologie ca specialitatea sa?

Chu: ┌s eu i-am pus aceast  頽trebare 頽 cursul interviului. Ea mi-a rńzpuns:

„Cred c  RomÂria se numńĄ  printre primele É┴ri 頽 Europa la reumatologie, mai ales 頽 ce prive┴Me tratamentul Ýż cercetarea fundamental  "

Wu: Sunt sigur c  doctoriľm Qin a f鉩ut mulľu prieteni printre medici romÂri. A avut de c夂tigat nu numai pe plan profesional, dar era ajutat  de prietenii ei Ýż 頽 viaľm de toate zilele.

Chu: š«sŢhi doctoriľm mi-a mńĄturisit c  anumite mentalit«¨i ale sale s-au schimbat sub influenľm prietenilor sÓ┐.

ambasadorul romÂr la Beijing, Viorel Isticioaia, 頼preun  cu unii speciali┴Mi chinezi care au 頽v«¨at 頽 RomÂria

„Am aflat c  mulľu romÂri pot s  rezolve foarte bine contradicľuile 頽tre profesie Ýż familie. Am crezut 頽 trecut c  o femeie reuÝżt  頽 cariera profesional  poate s  nu se cńz╗╠oreasc  Ýż s  nu nasc  copii. Dar o profesoar  romÂr  mi-a spus c  profesia Ýż familia sunt la fel de importante pentru o femeie."

 Chu: š« ce prive┴Me amiciľua adÂrc  ce o leag  pe ea de prieteni romÂri, doctoriľm Qin a evocat un exemplu.

„š┤i amintesc c  頽 primńşar  2003 m-am 頽tors la Beijing pentru a colecľuona materiale pentru teza mea de doctorat. Din cauza epidemiei SARS, ce a f鉩ut atunci ravagii 頽 China, n-am putut s  plec 頽 RomÂria. Am pierdut leg╗╠ura cu unii colegi ai mei de facultate. Ei s-au dus la ambasada chinez  la Bucure┴Mi, 頽trebÂrd ataÝ┴ľu dac  eram contaminat  cu virusul SARS. Dac  acesta s-a 頽t鈓plat, ei doreau s  m  ajute. Lucrul m-a mi篶at foarte mult."

Wu: Chu, nu m  頽doiesc c  prin competenľm Ýż profesionalismul ei doctoriľm Qin se bucur  actulmente de o apreciere binemeritat  la prestigiosul Spital Xuanwu, Ýż nu numai.

Chu: FńĄ  頽doial   Ea lucreaz  cu tot sufletul pentru sc鉷area de suferinľq a bolnavilor internaľu Ýż totodat   invitat  fiind, pred  cursuri la Universitatea de Medicin  „Capitala".

Wu: Dragi ascult╗╠ori, ast銁i Ýż miercurea trecut  v-am prezentat 4 speciali┴Mi care au f鉩ut studii 頽 RomÂria. Dar pe lÂrg  ei, mai sunt mulľu alľu experľu chinezi care au 頽v«¨at 頽 頽depńĄtata RomÂrie. Iat  cum └V apreciaz  ambasadorul romÂr la Beijing, Viorel Isticioaia.

„Ace┴Mi prieteni chinezi care merg 頽 RomÂria nu vorbesc limba romÂr   dincolo de asta 頽s  realizeaz  un contact extraordinar de direct, cu o mare 頽cńĄc╗╠ur  uman   cu o mare Ý┴ns  oferit  頽 virtutea acestor contacte directe 頽 diferite zone ale É┴rii noastre de cunoa┴Mere reciproc   M-a  bucura ca aceast  prim  experienÉ┴ s  頽curajeze 頽 continuare pe speciali┴Mii chinezi din diferite domenii s  mearg  頽 RomÂria, pe speciali┴Mii romÂri din ľmr  s  deschid  porľule universit«¨ilor, institutelor de cercetare, laboratoarelor pentru prietenii chinezi, demonstrÂrd o dat  頽 plus c  prietenia tradiľuoanal   interesul reciproc, leg╗╠urile profesionale constituie unul din elementele esenľuale ale leg╗╠urilor dintre RomÂria Ýż China."

Chu: Cu acestea, am 頽cheiat ediľua de ast銁i a rubricii „Puntea prieteniei". La revedere, dragi prieteni!

Pe aceeaÝż tema