Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2009-03-30 21:14:52    
Un interviu special cu Leonard Orban, comisar european pentru multilingvism

cri-1

Xiao: Dragi ascult╗╠ori, bine aľu venit la o nou  ediľue a rubricii „Puntea Prieteniei". La microfon, Xiao Zhigang. S-a organizat 頽 seara zilei de 25 martie la Ambasada RomÂriei de la Beijing o recepľue 頽 cinstea domnului Leonard Orban, imediat dup  ce acesta a pŢhit pentru prima dat  pe p鉳Ârtul chinezesc. La recepľue, au participat diplomaľu ai Uniunii Europene acreditaľu la Beijing, diplomaľu de la alte ambasade strÓ┐ne, reprezentanľu ai Ministerului chinez de externe, ai Ministerului chinez al Educaľuei Ýż ai altor instituľui chineze, romÂrologi chinezi, precum Ýż oameni de pres   inclusiv Ýż reporteri de la Radio China Internaľuonal. Dup  recepľue, comisarul european i-a acordat 頽 exclusivitate un interviu postului nostru de radio.

Chu: Leonard Orban s-a nńzcut la data de 28 iunie 1961 頽 oraÝ└l BraÝ║v. A fost inginer, consilier parlamentar, Negociator 猠f cu Uniunea European  Ýż secretar de stat romÂr. ┌s-a preluat funcľua de comisar european pentru multilingvism la 1 ianuarie 2007.

Xiao: š« data de 2 iunie 2008, dumneavoastr   頽 calitate de comisar european pentru multilingvism, 頼preun  cu domnul Zhang Xinsheng, ministru adjunct chinez al educaľuei, aľu lansat 頽 mod oficial programul de schimb lingvistic 頽tre China Ýż UE, denumit „EU Window". V  rog s  ne prezentaľu 頽 c▄feva cuvinte, pentru ascult╗╠ori no┴Mri, unele detalii despre programul respectiv. Care este scopul principal al programului Ýż ce rol va juca programul 頽 viitor pentru promovarea activit«¨ii de predare a limbii chineze 頽 Europa? š«c  o 頽trebare, ce semnificaľue are denumirea programului- „EU Window"? Este vorba de „o fereastr   prin care europenii pot cunoa┴Me China?

Orban: O s  頽cep cu a doua parte a 頽trebńĄii cu denumirea „EU Window". Trebuie s  fie 頽ľqleas  aceast  denumire deci o fereastr  a Uniunii Europene ca o deschidere a Uniunii Europene c╗╠re China, ca o deschidere ca un pas spre a 頽ľqlege ceea ce gÂrde┴Me poporul chinez, a 頽ľqlege mai mult despre cultura, despre tradiľuile poporului chinez. ┌s sigur din acest punct de vedere, limba chinez   nu numai limba chinez  mandarin   ci Ýż alte limbi vorbite 頽 China, joac  un rol foarte important. E primul pas spre 頽ľqlegere, e primul pas spre dialog. Din acest punct de vedere, am fost foarte 頽cÂrtat c  am avut posibilitatea anul trecut s  deschid 頼preun  cu ministrul adjunct al educaľuei, s  lans鉳 acest program. Programul vizeaz  頽 special soluľui pentru ca studenľui europeni s  poat  頽v«¨a limba chinez  mandarin  Ýż alte limbi vorbite 頽 China. Ce dorim s  prin aceast  chestiune s  obľunem? Pe de o parte, noi consider鉳 c  este actul din punct de vedere cultural, al cunoa┴Merii limbilor vorbite 頽 China. ┌s 頽 al doilea rÂrd, ce o s  spunem c  are Ýż joac  un rol foarte important din punct de vedere al posibilit«¨ii de a gńzi locuri de munc  Ýż al competitivit«¨ii companiilor europene. Este un interes al nostru, dup  cum am sesizat c  exist  Ýż un interes al pńĄľui chineze, un interes deosebit al autorit«¨ilor chineze, de a asigura 頽v«¨area de c╗╠re studenľu chinezi a unor limbi vorbite 頽 Uniunea European  

Xiao: Are o semnificaľue bogat  denumirea aceast  

Orban: Da. Deci nu e vorba numai de un simplu proces de cunoa┴Mere a unei limbi, 頽 ideea de a avea un instrument de comunicare. Nu, noi vedem limbile nu numai ca un instrument de comunicare, ci ca un instrument mult mai complex 頽 primul rÂrd pentru asigurarea dialogului, 頽 primul rÂrd pentru a facilita 頽ľqlegerea Ýż respectul reciproc.

Chu: Pe teritoriul Chinei se vorbesc mai multe dialecte ale chinezei, care din anumite puncte de vedere ar putea fi interpretate ca limbi 頽rudite. Diferenľqle dintre dialectele chineze fac imposibil  頽ľqlegerea verbal   fiind comparabile cu diferenľqle dintre limbile romanice. Pe de alt  parte, scrierea este comun  tuturor dialectelor, pentru c  ideogramele chineze┴Mi indic  numai sensul, nu Ýż rostirea. Astfel, doi chinezi vorbind dialecte diferite se vor putea 頽ľqlege 頽 scris, chiar dac  nu se pot 頽ľqlege verbal.

Xiao: Limba chinez  este cea mai vorbit  limb  din lume, dar este foarte diferit  de limbile europene. Care este, 頽 aprecierea dvs., cea mai mare problem  頽 momentul de faÉ┴ pentru tineretul european 頽 studierea limbii chineze? Ce fel de ajutor ar putea s  ofere programul amintit tinerilor europeni dornici s  頽veľq aceast  limb  

Orban: Sigur c  nu e uÝ║r pentru europeni s  頽veľq limba chinez  mandarin   š« special cred c  partea cea mai dificil  este partea legat  de scris. Scrisul este foarte complicat Ýż din acest punct de vedere, sigur, programul poate s  ofere motalit«¨i atractive, informale, cum le spunem noi, de a 頽v«¨a de o manier  atractiv  limba chinez   Sigur, trebuie s  plec鉳 de la faptul c  cei care 頽vaÉ┴ limba chinez  sunt hotńĄ╬╦i s  頽veľq aceast  limb   Problema e 頽 ce manier  poľu s  faci ca aceast  頽v«¨are s  fie mai atractiv   s  poat  fi f鉩ut  mai repede Ýż s  fie f鉩ut  de o manier  menit  s  accelereze procesul de 頽v«¨are. Sigur, experienľm profesorilor chinezi care predau aceast  limb  este extrem de important   Este extrem de important  pentru c  ei pot cumva s  faciliteze acest proces de 頽v«¨are care repet, nu este deloc simplu pentru europeni. Dac  compar鉳 scrisul, se poate constata c  este mult mult mai simplu pentru un european s  頽veľq scrisul. Scrisul se 頽vaÉ┴, este un proces, vorbesc de cum tineri, foarte tineri. E un proces care ia c▄feva luni maxim. š« timp ce, din c▄fe ┴Miu eu, a 頽v«¨a s  scrie bine 頽 limba chinez  mandarin  ia o perioad  mult mai lung   mult mai 頽delungat. ┌s atunci este clar c  trebuie s  fie speciali┴Mi, trebuie s  fie 頽tradev鈘 profesori capabili s  predea de o manier  atractiv  limba chinez  

Chu: Mulľúmit  programului „EU Window", 200 de profesori europeni de chinez  din 頽v«¨鉳Ârtul preuniversitar Ýż 400 de directori 篶olari din statele membre ale UE vor avea posibilitatea de a-Ýż 頼bun╗╠«¨i competenľqle lingvistice Ýż 頽ľqlegerea culturii chineze. Iar mai multe colaborńĄi 頽tre China Ýż Europa se desfŢhoar  頽 prezent.

Xiao: Conform programului vizitei dvs. 頽 China, veľu avea o 頽t▄knire cu ministrul chinez al educaľuei, Zhou Ji, Ýż cu acest prilej se va semna o declaraľue comun  China-UE. Ce ve┴Mi bune va aduce acest document ascult╗╠orilor no┴Mri care 頽vaÉ┴ chinez  

Orban: Importanľm semnńĄii acestei declaraľui este c  se va statua de o manier  formal  cooperarea deja exist  頽 domeniul multilingvismului 頽tre Uniunea European  Ýż China. Inclusiv aceast  cooperare va fi intensificat   Ce vizeaz  頽 primul rÂrd aceast  cooperare? Schimbul de experienÉ┴. Deci faptul Ýż trebuie s  l recunoa┴Mem c  Ýż unii Ýż alľui, putem 頽v«¨a mult de la ceilalľu. š« al doilea rÂrd, 頽v«¨area, promovarea 頽v«¨ńĄii limbilor europene 頽 China, dar Ýż promovarea limbilor vorbite 頽 China 頽 Uniunea European  de o manier  formal   ┌s inclusiv contacte la nivel administrativ 頽tre Comisia European  Ýż Ministerul Educaľuei din China. Deci ńztea sunt lucruri care vor consolida aceast  cooperare Ýż vor facilita atingerea obiectivului, 頽v«¨area de c╗╠re mai mulľu europeni a limbilor vorbite 頽 China Ýż 頽v«¨area mai multor limbi europene, nu numai a limbii engleze, de c╗╠re populaľua Chinei.

Chu: Confucius a fost un mare filozof, om de stat Ýż pedagog din epoca Primńşerii Ýż Toamnei din China. š«fiinľmrea Institutelor Confucius 頽 strÓ┐n╗╠ate vizeaz  generalizarea culturii chineze, preg╗╠irea profesorilor de limba chinez  Ýż o cooperare mai strÂrs  cu departamentele specializate din diferite É┴ri Ýż cu organisme internaľuonale 頽 predarea limbii chineze.

Xiao: Dac  nu m  頽ŕ┐l, s-au 頽fiinľmt pÂr  頽 prezent 頽 RomÂria dou  Institute Confucius pentru predarea limbii chineze, unul la Sibiu, altul la Cluj. Un numńĄ apreciabil de tineri s-au 頽scris pentru studierea limbii chineze Ýż cunoa┴Merea culturii tradiľuonale a Chinei. Ce pńĄere aveľu despre rolul jucat de Institutul Confucius 頽 domeniul consolidńĄii prieteniei dintre China Ýż RomÂria?

Orban: Mai 頽tÓ┐ de toate vreau s  v  spun c  eu fiind comisar european 頽 momentul de faÉ┴, nu mai sunt oficial romÂr Ýż sunt oficial al Uniunii Europene. ┌s rolul unui comisar este s  apere interesele globale, deci interesele 頽tregii UE, nu interesele unui stat membru. De aceea din punctul ńzta de vedere a  dori s  comentez dar nu 頽 postur  de comisar ci 頽 postur  de cet«¨ean romÂr. š« mod except pot s  v  spun c  Institutul Confucius joac  un rol extrem de important nu numai 頽 RomÂria, dar pretutindeni 頽 Europa. Peste tot ce am v銁ut din experienľm mea din vizitele pe care le-am c  peste tot sunt 頽fiinľmte din ce 頽 ce mai multe Institute Confucius cu mare succes. Trebuie s  spunem cu mare mare succes pretutindeni 頽 Uniunea European  Ýż din acest punct de vedere categoric c  ele joac  un rol foarte important 頽 ceea ce prive┴Me consolidarea 頽crederii, 頽ľqlegerii, promovarea valorilor diferite, uneori, de c╗╠re cele dou  pńĄľu, 頽 acest proces. ┌s bine頽ľqles institutele de care vorbesc 頽 RomÂria joac  Ýż un rol important, inclusiv relaľuile bilaterale dintre RomÂria Ýż China.

Xiao: Dup  cum se ┴Mie, RCI, difuzeaz  zilnic pe unde de radio Ýż pe internet, pentru toate meridianele Globului, emisiuni 頽 53 de limbi, inclusiv Ýż romÂra, limb  matern  a dv. A  dori s  v  informez c  redacľua noastr  ofer  permanent ascult╗╠orilor no┴Mri din RomÂria Ýż Republica Moldova prin radio Ýż internet cursurile de limba chinez   Dorim s  depunem 頽 viitor mai mari eforturi pentru a ajuta pe ei s  頽veľq chineza. Cum credeľu c  activitatea noastr  頽 acest domeniu ar putea deveni mai diversificat   Ce pńĄeri Ýż sugestii aveľu pentru perfecľuonarea serviciilor 頽 limba romÂr  oferite de redacľua noastr  

Orban: Din punctul ńzta de vedere, vedeľu c  acordul pe care vom semna m▄hne cu Ministerul chinez al Educaľuei, va facilita inclusiv acest sprijin, acest schmb de experienÉ┴ despre motalitatea 頽 care se va putea (s  zic) oferi de o manier  mai atractiv   mai interesant  cursuri de limba chinez  pentru europeni, dar Ýż cursuri de limbi europene pentru cet«¨eni chinezi. Deci aici, sigur sunt diferite sfaturi pe care a  putea s  le dau. Atractivitatea. Conteaz  foarte mult atractivitatea unui program. Modul 頽 care poate fi atras  atenľua Ýż poate fi stimulat interesul ascult╗╠orului s  asculte emisiunea Ýż dup  aia s  頽veľq limba chinez   Deci cred c  e primul lucru. š« al doilea rÂrd, profesionalism. Dar sunt convins din punctul ńzta de vedere sunteľu la un 頽alt profesionalism, (ceea ce) joac  un rol foarte important.

Chu: Leonard Orban, cu multe talente, 頽tre care un extraordinar talent lingvistic, este apreciat de grupurile politice din Parlamentul European c  pare absolut calificat pentru a face faÉ┴ unui portofoliu dificil cu un real profesionalism.

Xiao: Ultima 頽trebare. Conform Wikipediei, vorbiľu fluent, 頽 afar  de limba romÂr   limbile englez   francez  Ýż italian   Aveľu vreun plan de 頽v«¨are a limbii chineze sau aľu 頽ceput deja s  頽v«¨aľu chinez  

Orban: (haha...) Mai 頽t▄h de toate vreau s  v  spun c  vorbesc fluent englez   francez   Ýż italian  (s  zic) mai puľun. š«ľqleg mai mult, da. Nu vorbesc fluent. Nu promit c  voi 頽v«¨a limba chinez  pentru c  ┴Miu c▄f de dificil  e. Dar nu ┴Mii niciodat  ce te a┴Mept 頽 viitor pentru c  deja noi gÂrdim 頽tr-o logic  total diferit   Deci fac m  s  gÂrdesc 頽 urm  cu 20-25 de ani, tinerii gÂrdeau 頽tr-o logic   m  preg╗╠esc pentru un anumit domeniu, pentru o anumit  profesie, Ýż r鉳Âr toat  viaľm Ýż voi face acel lucru. Acum lucrurile s-au schimbat complet, logica e diferit   Ýż viaľm te 頽vaÉ┴ c  trebuie s  頽veľu toat  viaľm. ┌s c  trebuie s  頽veľu c  acest proces de 頽v«¨are pe toat  durat  a vieľui este esenľual 頽tr-o lume din ce 頽 ce mai dinamic   din ce 頽 ce mai globalizat   頽 care meseriile cresc importanľm, dar poate dup  aia scad. ┌s atunci cerinľqle pot fi diferite. Deci 頽 momentul de faÉ┴ fńĄ  s  fac o promisiune nu inlud nici un fel c  la un moment dat, s-ar putea s  頽v«¨, s  頽cep, s  頽cerc s  頽v«¨ limba chinez  

Xiao: V  mulľúmesc foarte mult pentru amabilitatea cu care ne-aľu acordat acest interviu Ýż v  doresc 頽 continuare o ŕ┐dere pl鉩ut  頽 China.

Orban: Mulľúmesc mult.

Pe aceeaÝż tema