Komentar: Brutalna zabrana ▄dŇ°iktoka▄d  je tragedija za SAD

2020-08-05 10:10:58  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Ameriŕ˛ki lider rekao je da kompanija ▄dŇ°iktok▄d  mora da bude prodata ameriŕ˛koj kompaniji pre 15. septembra, ili u suprotnom da se ugasi. Bilo kakva prodaja trebalo bi da ukljuŕ˛i uplatu u SAD i to pre jula. Ova otvorena izjava hegemonije je dovedena u pitanje i osudilo je javno mnjenje u SAD i svetu.

Ovog puta, SAD su poku└żale da blokiraju ▄dŇ°iktok▄d  iz razloga takozvane "nacionalne bezbednosti", └żto je vrlo sliŕ˛no "pretpostavci krivice" protiv kineskih kompanija, poput ▄dÍDuaveija▄d   Zapadno javno mnjenje uop└żte smatra da je takozvana "nacionalna bezbednost" optu░ďba koju su SAD organizovale za suzbijanje kineskih visokotehnolo└żkih preduzec虂a i ŕ˛ak pokretanje "tehnolo└żkog rata" protiv Kine.

Iz poslovne perspektive, ▄dŇ°iktok▄d   kao drut└żvena mre░ďa sa milijardu korisnika └żirom sveta i popularan u Zapadnom dru└żtvu, ne mo░ďe propustiti da pridaje veliki znaŕ˛aj pitanjima bezbednosti podataka. Iako njegova matiŕ˛na kompanija ima kinesko poreklo, ovaj softver je od svog razvoja i kotiranja na tr░ďi└żtu potpuno nezavisan od kineskog tr░ďi└żta i usvojio je strategiju razvoja koja zadovoljava potrebe inostranih korisnika. Ameriŕ˛ki politiŕ˛ari to kleveŕţu kao kinesko "obave└żtajno sredstvo", └żto je u potpunosti zlobna politiŕ˛ka manipulacija i neistina, a radi politizacije ekonomskih pitanja.

Pored toga, drugi razlog blokiranja ▄dŇ°iktoka▄d  je taj └żto je ovaj softver, u korektnoj konkurenciji sa mnogim ameriŕ˛kim internet d░ďinovima, privukao Zapadne korisnike svojim karakteristiŕ˛nim pozicioniranjem i inovacijama i naru└żio dugoroŕ˛ni monopol ameriŕ˛kih velikana.

Svet jasno vidi da je takozvana tr░ďi└żna ekonomija i lo└ża konkurencija samo oru┴xe u rukama ameriŕ˛kih politiŕ˛ara. Da li ovaj postupak zaista slu░ďi interesima SAD? Uzmimo za primer ▄dŇ°iktok▄d  koji zapo└żljava vi└że od 1.500 ljudi u SADi prvobitno je planirao da zaposli vi└że od 10.000 u naredne tri godine. Zlonamerno gu└żenej takvih legalnih kineskih kompanija mo░ďe samo pokazati da su ti ameriŕ˛ki politiŕ˛ari izgubili razum da bi bili protiv Kine i onemoguŕţili ▄d˛\onovno o░ďivljavanje ekonomije▄d   Iz dugoroŕ˛ne perspektive, ameriŕ˛ka vlada otvoreno je prekr└żila principe otvorenosti, transparentnosti i nediskriminacije, bila je arogantna i nerazumna, zbog ŕ˛ega su globalne kompanije tehnologije i inovacija svesne svog stvarnog lica.

Pripremila: Vang Ping