Komentar: Demokratija nije patent

2021-09-24 16:10:41
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

▄d濪emokratija nije patent bilo koje zemlje, veŕţ prava gra┴xana svih zemalja.▄d  Na Op└żtoj debati 76. Generalne skup└żtine UN-a 21. septembra, izjava kineskog predsednika Si Ýţinpinga zaslu░ďuje dublje razmi└żljanje i razmenu u svetu. Ljudi ne bi trebali upasti u zamku diskursa "demokratija nasuprot autokratiji" koju su postavili neki zapadni politiŕ˛ari i pogre└żno smatraju "anti-Kinu" za└żtitom "demokratije", gurajuŕţi tako svet u opasne ideolo└żke sukobe i ve└żtaŕ˛ke podele.

Zapadne zemlje, posebno SAD, poku└żavaju da kontroli└żu svetsku demokratsku politiku zahvaljujuŕţi svojim moŕţnim ekonomskim i vojnim snagama, svodeŕţi demokratiju na ▄d瀓ednu osobu, jedan glas▄d  i ▄d˛ai└żepartijski sistem▄d   Oni koji ispunjavaju njihove standarde su ▄d´ýemokratske zemlje▄d   a oni koji ne ispunjavaju njihove standarde su ▄d┬mutokratske zemlje▄d   SAD nisu kvalifikovane da jednostrano defini└żu i iskljuŕ˛uju ▄d´ýemokratiju▄d   a kamoli da drugima nameŕţu svoje standarde. Svaka zemlja ima pravo da izabere demokratski sistem koji odgovara njenim nacionalnim uslovima, predstavlja volju naroda i mo░ďe doneti blagostanje narodu.

U Kini su ljudi jezgro demokratije. Ovo je neka vrsta ▄d瀞veprocesne narodne demokratije.▄d  Sve va░ďnije zakonodavne odluke donose se nauŕ˛nim i demokratskim odluŕ˛ivanjem u skladu sa procedurama i demokratskim promi└żljanjem. Kineski zvaniŕ˛nici moraju proŕţi kroz slojeve provere kako bi bili sigurni da slu░ďe narodu svim srcem. Anketa koju je Kennedi School sa Univerziteta Harvard sprovela 10 godina zaredom pokazuje da je zadovoljstvo Kineza upravljanjem KPK-a ostalo iznad 90% svake godine. Od 1,4 milijarde Kineza koji su se re└żili apsolutnog siroma└żtva, do Kine koja je preuzela vodeŕţu ulogu u kontroli kovida 19 u svetu, do ŕ˛injenice da je Kina dugi niz godina doprinosila vi└że od 30% svetskom ekonomskom rastu, efikasnosti upravljanja demokratija u stilu Kine je zadivila svet. Miŕ˛el Aglieta, osnivaಠFrancuske regulatorne └żkole, istakao je da je ▄d´­ontinuirano pobolj└żanje blagostanja ljudi u Kini demokratija▄d  

Priprmeila: Vang Ping