Venecuela i Belorusija protiv me└żanja u unutra└żnje poslove Kine pod izgovorom za└żtite ljudskih prava

2021-09-25 17:16:24  | CRI
Share:

▄d濸oslovi vezani za Hongkong, Sin┴xijang i Tibet su unutra└żnji poslovi Kine u koje spoljne snage ne smeju da se me└żaju▄d   istakao je juŕ˛e izaslanik Pakistana pri UN-u, koji je kao predstavnik 65 zemalja govorio na 48. zasedanju saveta UN-a za ljudska prava koji se odr░ďava u Ôxenevi.

Ambasadori Venecuele i Belorusije pri UN-u, koje su se pridru░ďile grupi od 65 zemalja, dali su intervju Kineskoj medijskoj grupi (KMG). Oni su tom prilikom istakli da po└żtovanje suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta i neme└żanje u unutra└żnje poslove suverene dr░ďave, predstavljaju temeljne norme koje ure┴xuju me┴xunarodne odnose.

▄d┬oenecuela o└żtro osu┴xuje to └żto su SAD, Kanada, Velika Britanija i EU, pod izgovorom za└żtite ljudskih prava, uvele jednostrane sankcije pojedincima i entitetima u Sin┴xijangu i time se ume└żale u unutra└żnje poslove Kine. Venecuela podr░ďava sprovo┴xenje politike ▄d瀓edna zemlja, dva sistema▄d  u Hongkongu. Ljudska prava i sloboda gra┴xana u Hongkong su bolje za└żtiŕţeni nakon └żto je stupio na snagu Zakon o nacionalnoj bezbednosti za Hongkong▄d   rekao je ambasador Venecuele pri UN-u Hektor Konstant Rozales.

Venecuela se suprotstavlja politizaciji pitanja ljudskih prava i primenjivanju dvostrukih kriterijuma, protivi se neutemeljenim optu░ďbama protiv Kine i me└żanju u unutra└żnje poslove Kine pod izgovorom za└żtite ljudskih prava, podvukao je Rozales.

Ambasador Belorusije pri UN-u Jurij Ambrazeviಠizjavio je da govor odr░ďan na juŕ˛era└żnjem sastanku poziva na pridr░ďavanje naŕ˛ela i principa UN-a i po└żtovanje prava razliŕ˛itih naroda da u skladu sa sopstvenim okolnostima odaberu razvojni put na polju ljudskih prava.

▄d´˘vedoci smo ogromnih promena u Hongkongu do kojih je do└żlo nakon stupanja na snagu Zakona o nacionalnoj bezbednosti za Hongkong u junu 2020. godine. Poredak u tom regionu je vraŕţen u normalu, Hongkong ostvaruje prosperitetan dru└żtveni razvoj. Verujem da je vlada Kine preduzela taŕ˛ne mere koje su donele potpuni mir u Hongkongu▄d   podvukao je Ambrazeviಠu intervjuu za KMG.

Pripremio: D░ďao Peng