Kineski izaslanik u UN: Ozbiljni izazovi za rad UNHCR-a

2021-09-25 17:33:20
Share:

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava (UNHRC) trenutno se suoŕ˛ava sa ozbiljnim izazovima, rekao je u petak stalni predstavnik Kine u UN-ovoj kancelariji u Ôxenevi 膶en Su.

膶en je, dajuc虂i zajedniŕ˛ku izjavu u ime grupe dr░ďava istomi└żljenika o promociji me┴xunarodne praviŕ˛nosti i pravde u oblasti ljudskih prava na 48. zasedanju UNHRC-a, rekao da su u pitanju principi univerzalnosti, nepristrasnosti, objektivnosti i neselektivnosti.

▄d瀂atvarajuc虂i oŕ˛i pred sopstvenim problemima vezanim za ljudska prava, neke zemlje iz politiŕ˛kih razloga nastavljaju da se me└żaju u unutra└żnja pitanja drugih zemalja pod izgovorom za└żtite ljudskih prava u poku└żaju da drugima nametnu svoje vrednosti▄d   rekao je on .

Kineski diplomata je izneo tvrdnje da to ozbiljno podriva suverenitet i nezavisnost drugih zemalja, kao i me┴xunarodnu solidarnost i saradnju, te da nanosi trajnu └żtetu me┴xunarodnim naporima da se unapredi za└żtita ljudskih prava.

U zajedniŕ˛kom saop└żtenju se navodi da se sve strane moraju pridr░ďavati ciljeva i naŕ˛ela Povelje Ujedinjenih nacija, kao i da se moraju pridr░ďavati istinskog multilateralizma i da se protive politici moc虂i. Potrebno je i da svi zajedno promovi└żemo me┴xunarodnu jednakost kako bi pospe└żili zdrav razvoj ljudskih prava i pravde na me┴xunarodnom nivou.

"Od presudne je va░ďnosti po└żtovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta drugih zemalja, te po└żtovanje ljudskih prava i razvojnog puta koji je svaka zemlja sama odabrala i uzdr░ďavanje od nametanja vlastitih vrednosti i dru└żtvenih i politiŕ˛kih sistema drugima", rekao je 膶en.

Pripremio: Bojan Pavloviŕţ