Pomoc虂nik generalnog direktora SZO: Kina puno doprinosi globalnom javnom zdravlju

2021-10-19 16:31:57
Share:

Kina je dala veliki doprinos svetu u domenu javnog zdravlja, rekao je pomoc虂nik generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Ôxen Minghui.

▄d濵noga kineska rana iskustva u oblasti javnog zdravlja prepoznata su od Svetske zdravstvene organizacije kao i od me┴xunarodne zajednice▄d   rekao je Ôxen u u nedavno datom intervjuu za agenciju Sinhua.

"SZO i mnoge druge zemlje prihvatile su i doprinose Kine u tradicionalnoj medicini i ukljuŕ˛ene su u strategije SZO-a, a sve vi└że zemalja aktivno razmatra njihovo ukljuŕ˛ivanje u svoje formalne sisteme zdravstvenih usluga", rekao je on.

Ôxen je dodao da je rad Kine na prevenciji i kontroli zaraznih bolesti poput poliomijelitisa, malarije, limfne filarijaze, trahoma itd. postigao ciljeve strate└żkog plana SZO-a za uklanjanje ili iskorenjivanje zaraznih bolesti.

Kina i druge zemlje suoŕ˛avaju se sa mnogim uobiŕ˛ajenim problemima u oblasti javnog zdravlja, poput neuravnote░ďene distribucije zdravstvenih resursa, manjka tehniŕ˛kog osoblja i nedostatka lekova i zdravstvene za└żtite, istakao je Ôxen i dodao da Kina postepeno re└żava ove probleme, a njeno uspe└żno iskustvo mo░ďe biti primer i za druge zemlje.

Opisujuc虂i saradnju Kine sa SZO-om kao obostrano korisnu, Ôxen je rekao: ▄d´˘ jedne strane, Kina u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom deli iskustva, tehnologiju i finansiranje, └żto pogoduje pobolj└żanju i prilago┴xavanju strategija za spreŕ˛avanje i kontrolu bolesti, kao i za promociju domac虂eg javnog zdravlja. S druge strane, SZO i me┴xunarodna zajednica tako┴xe priznaju, uŕ˛e i promovi└żu kinesku praksu, iskustva i tehnologije."

Ôxen veruje i da ŕţe podruŕ˛ja saradnje izme┴xu Kine i SZO-a biti pro└żirena u narednom periodu.

Pripremio: Bojan Pavloviŕţ