චීන බස ඉගෙන ගනිමු ඉතිරිය

會(huì) 議(yì)
婦(fù) 女(nǚ) 節(jié)
元(yuán) 宵(xiāo) 節(jié)

චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු ඉතිරිය

යූ බන්ග් ෂියන්ග් චෙන්ග් 鷸蚌相爭
ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 濫竽充數
ට්සාඕ චුවන් ජේ ජියැන් 草船借箭