චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු

යූ බන්ග් ෂියන්ග් චෙන්ග් 鷸蚌相爭
ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 濫竽充數
ට්සාඕ චුවන් ජේ ජියැන් 草船借箭
කුවා ෆූ චුයි ර් 夸父追日
හන් ඩන් ශුයි බූ邯鄲學步
බූ යින් රෙන් රෙ 不因人熱
බෙයි ගොං ෂ යිං杯弓蛇影
සයි වන්ග් ෂී මා塞翁失馬
නන් ක යී මෙන්ග්南柯一夢
යිං ශුයි නාං යිං 映雪囊螢
යී නෝ චියැන් ජින් 一諾千金
යී පූ ශී හන් 一曝十寒
123NextEndTotal 3 pages