චීනයේ පාපැදි භාවිතාව

2018-12-14 11:58:21
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනයලෝකයේපාපැදිරාජධානියයි.මාර්ගතදබදයටසරලවිසඳුමක්ලෙසමෙන්මකාලයඉතිරිකරගැනීමසහඅවමමුදලක්වැයකලහැකිබැවින්චීනයතුලපාපැදියඉතාමත්ජනප්‍රියයි.නූතනතාක්ෂණයෙන්ක්‍රියාත්මකජංගමදුරකථනයහාසබැඳිවත්මන්චීනපැපැදියේකතාව.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති