වීඩියෝ

චින්ග් ද‍ඕ නගරය
අපි චින්ග් දාඕ වැසියෝ!
ආසියා මාධ්‍ය නියෝජිතයන් චීන ජනාධිපතිවරයා පිළිබඳ දක්වන ආකල්පය
ආසියාව ලෝකයේ ප්‍රබල මෙන්ම දිරිමත් ම කලාපයකි
බෝ ආඕ ආසියා මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ගේ සමුළුව
චීනයේ සිටින විදේශ රටවල තානාපතිවරුන් 2018 චීනයේ ප්‍රධාන සැසිවාර දෙක හා චීනයේ සංවර්ධනය දකින ආකාරය
චීන සංස්කෘතියේ සුන්දර තැන් සොයා ගිය අපූරු ගමනක්
සාම්ප්‍රදායික චීන තේ නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමය
චීන සාම්ප්‍රදායික ‍ඖෂධ හා වෛද්‍ය ක්‍රමය‍
චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලිය තම 75 වන සංවත්සරය උණුසුම්ව වැළඳ ගනී!
HomePrev12Total 2 pages