வறுமை ஒழிப்புப் பாதையில் நடந்து வரும் சீனா

வறுமை ஒழிப்பு, சீனா குறிப்பிட்ட வசதியான சமூகத்தை உருவாக்குவதன் அடிப்படையாகும்.

வானொலி

காணொளி

செய்திகள்