Kom艧ulara sefer d¬Üzenlerken uzak devletlerle m¬Üttefik olmak

  2018-03-12 09:17:00  cri

Tarih bir²õok kez kan¿Ñtlam¿Ñ艧t¿Ñr ki, kom艧u ¬Ülkeler birbirleriyle d¬Ü艧man haline gelirken, s¿Ñkl¿Ñkla birbirinden uzak ¬Ülkeler aralar¿Ñndaki mesafeye rağ~men m¬Üttefik olmu艧lard¿Ñr. Bu durumu ayn¿Ñ ²õat¿Ñ alt¿Ñnda ya艧ayan aile bireylerinin birbiriyle s¿Ñk²õa dala艧mas¿Ñna ve uzaktaki akrabalarla olan ili艧kilerinin ise daha iyi olmas¿Ñna benzetebiliriz.

Bazen yery¬Üz¬Ü 艧ekillerinin olu艧turduğ~u azg¿Ñn nehirler, ge²õit vermeyen dağ~lar, s¿Ñk ormanlar ve engin denizler gibi doğ~al engeller ¬Ülkelerin birbirleriyle dost kalmas¿Ñnda k¬Ült¬Ürel, sosyal ve siyasi benzerliklerden daha ²õok fayda sağ~lad¿Ñğ~¿Ñ i²õin birer avantaj olduklar¿Ñn¿Ñ kan¿Ñtlar. Bu politika veya bak¿Ñ艧 a²õ¿Ñs¿Ñ ger²õek hayatta devletlerin ve insanlar¿Ñn ªTzel hayatlar¿Ñnda daha az d¬Ü艧man edinmesini sağ~larken ¬Ülkelerin kom艧u has¿Ñmlar¿Ñyla anla艧maya varmaya yoğ~unla艧mas¿Ñna yard¿Ñmc¿Ñ olabilir.

×Jin'de bu durumu izah etmek i²õin "kom艧ulara sefer d¬Üzenlerken uzak devletlerle m¬Üttefik olmak" stratejisi kullan¿Ñl¿Ñyor. ×Jin tarihinde Sava艧an Devletler DªTnemi (M²è 476-211) boyunca Qin devleti bu stratejiyi ªTne s¬Üren strateji uzman¿Ñ Fan Sui'nin yªTntemlerini benimsedi. BªTylece Qin devleti, diğ~er devletleri fethederek birle艧mi艧 bir ¬Ülke kurdu.

Sava艧an Devletler DªTnemi'nin son y¿Ñllar¿Ñnda Qin devleti, yasal sistemindeki reformlar sayesinde orant¿Ñs¿Ñz bir g¬Üce sahip oldu. H¬Ük¬Ümdar bu sebeple diğ~er devletleri fethetmek ve birle艧mi艧 ×Jin'i olu艧turmak i²õin b¬Üy¬Ük bir ihtirasa kap¿Ñld¿Ñ.

²èncelikle Qin devleti veziri, h¬Ük¬Ümdara bir diğ~er g¬Ü²õl¬Ü devlet olan Qi devletine doğ~rudan sald¿Ñrmas¿Ñ yªTn¬Ünde ¿Ñsrar ediyordu. Ancak strateji uzman¿Ñ Fan Sui ans¿Ñz¿Ñn bu fikrin ªTl¬Ümc¬Ül bir hata olduğ~unu a²õ¿Ñk ediverdi. Ve Fan kendi fikrini ortaya koydu.

Fan Sui'ye gªTre, Qi devletine sald¿Ñr¿Ñlmas¿Ñ sonucunda Qi devleti h¬Ük¬Ümdar¿Ñ ilk olarak kom艧ular¿Ñ vas¿Ñtas¿Ñyla yani Han ve Wei devletlerinin birliklerini Qin ordusunun ¬Üzerine gªTndermek zorunda kalacakt¿Ñ. Qin devleti yeterli askeri muharebe alan¿Ñna gªTndermezse, Qi devletiyle olan sava艧¿Ñ zorlukla kazanabilirdi. Ayr¿Ñca Qin ordusu sava艧¿Ñ kazansa bile Qi devletinin tamam¿Ñn¿Ñ uzak mesafe ve geni艧 alan sebebiyle kontrol alt¿Ñna almas¿Ñ neredeyse imkans¿Ñzd¿Ñ. Hal bªTyle olunca sonu her hal¬Ükarda kaosla bitecek bir sava艧¿Ñn kazanan¿Ñ olmayacakt¿Ñ.

Fan Sui bunun yerine Qi devletiyle dost olup ard¿Ñndan sªTz konusu iki kom艧u ¬Ülkeyi fethetmek i²õin bir ²õªTz¬Üm plan¿Ñ olu艧turmay¿Ñ ªTnerdi.

Fan Sui, Qin hükümdarına; "Komşularımızı fethettiğimiz zaman ülkenin her bir parçasını onlardan alıp kendi himayenize katabileceksiniz. Ne zaman ki yeni fethettiğiniz bölgeleri kanunlarınızla kontrol altına sağlam bir şekilde alırsınız, işte o vakit yayılma politikanıza güvenle devam edebilirsiniz." dedi.

Böylece iki komşunun ittifak oluşturup güçlü Qi devletinin saflarında yer almasını engellemek için Fan Sui hükümdarından uzak mesafede bulunan Qi devletiyle barış yapmasını istedi. Hükümdar Fan Sui'nin önerisinden memnun kaldı ve bir zaman sonra elde edilen başarılar neticesinde onu baş veziri yaptı.

10 yıl içinde Qin devleti hükümdarı bir biri ardına komşularını fethetti ve onların topraklarını kendine kattı. Ve sonunda sıra Qi devletine geldiği sırada Çin tarihinde ilk kez birleşti. Çin'i ilk kez birleştiren hükümdar Qin Shi Huang hak ettiği "Çin İmparatoru" ünvanını aldı.