BM merkezinde ×Jin Yemekleri Festivali

  2018-11-12 15:08:55  cri

BM merkezinde ×Jin Yemekleri Festivali

2018 ×Jin Yemekleri Festivali, 5-10 Kas¿Ñm g¬Ünlerinde Birle艧mi艧 Milletler'in New York'taki merkezinde d¬Üzenlendi.

Ningxia Hui ²èzerk BªTlgesi ÛQz¬Üm SektªTr¬Ün¬Ü Geli艧tirme M¬Üd¬Ürl¬Üğ~¬Ü gibi kurumlar¿Ñn i艧birliğ~iyle d¬Üzenlenen yemek festivaline BM'in yetkilileri ve d¬Ünya ¬Ülkelerinin BM'deki temsilcileri kat¿Ñlarak ×Jin yemeklerinin lezzetine tan¿Ñkl¿Ñk etti.

Festival kapsam¿Ñnda kokteyl ve a²õ¿Ñk b¬Üfe ªTğ~le yemeğ~i d¬Üzenlenerek ×Jin yemekleri tan¿Ñt¿Ñld¿Ñ. Kurutulmu艧 dana eti, dana etli kªTfte, karides k¿Ñzartmas¿Ñ, Hindistan cevizi tozuyla ve yap¿Ñ艧kan pirin²õle yap¿Ñlan tatl¿Ñ gibi ×Jin mutfağ~¿Ñn¿Ñn bilinen ªTrnekleri tan¿Ñt¿Ñld¿Ñ.

×Jin tarihinde imparatorluk saraylar¿Ñndaki yemekler ve Ningxia men艧eli 艧araplar diplomatlar¿Ñ b¬Üy¬Üledi.

Rusya'ya giden ×Jinli turistlerin say¿Ñs¿Ñ y¬Üzde 21 artt¿Ñ

Rusya Turizm ­¯daresi Ba艧kan¿Ñ Oleg Safonov'un, Shanghai'da ger²õekle艧en ×Jin Uluslararas¿Ñ ­¯thalat Fuar¿Ñ'nda 6 Kas¿Ñm'da yapt¿Ñğ~¿Ñ a²õ¿Ñklamaya gªTre, bu y¿Ñl¿Ñn ilk yar¿Ñs¿Ñnda ×Jin'den Rusya'ya giden turistlerin say¿Ñs¿Ñnda y¬Üzde 21 art¿Ñ艧 gªTr¬Üld¬Ü.

Ad¿Ñ ge²õen ithalat fuar¿Ñnda Rusya, turistik tan¿Ñt¿Ñm kampanyas¿Ñ d¬Üzenledi. Tan¿Ñt¿Ñmdan ªTnce Rusya Turizm ­¯daresi Ba艧kan¿Ñ Safonov bas¿Ñna bir deme²õ verdi. Safonov, fuara ²õe艧itli sektªTrlerden temsilciler kat¿Ñld¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ hat¿Ñrlatarak, bu vesileyle kendi turistik kaynaklar¿Ñn¿Ñ tan¿Ñtmak istediklerini belirtti.

2017 y¿Ñl¿Ñnda ×Jin'e gelen Rus turistlerin say¿Ñs¿Ñ 2 milyonu a艧arak, bir ªTnceki y¿Ñla gªTre y¬Üzde 19 artarken, Rusya'ya giden ×Jinlilerin say¿Ñs¿Ñ 1,5 milyona ula艧arak y¬Üzde 14'l¬Ük art¿Ñ艧 ger²õekle艧ti.

Safnov, turizm sektªTr¬Ündeki i艧birliğ~inin geni艧 potansiyele sahip olduğ~unu savunuyor. Bir yandan Moskova, San Petersburg, Baykal GªTl¬Ü ve Uzakdoğ~u bªTlgesi ×Jinli turistlerin gªTzdesi olurken, diğ~er yandan Rusya, Kuzey Kutup gibi dikkat ²õekici turistik kaynaklara sahip. Rusya, ×Jinli turistlere daha ²õok se²õenek sunmak istiyor.

Xijiang'¿Ñn k¿Ñ艧 turizmini canland¿Ñrma ²õal¿Ñ艧malar¿Ñ

Xinjiang Uygur ²èzerk BªTlgesi, "ªTl¬Ü sezon" olarak bilinen k¿Ñ艧 turizmini canland¿Ñrmak i²õin Kas¿Ñm ay¿Ñndan gelecek y¿Ñl¿Ñn Mart ay¿Ñna kadar buz ve kar turizmi, k¬Ült¬Ür, al¿Ñ艧veri艧, gelenek ve gªTrenekler ve spor etkinliklerini bir araya getiren turistik etkinlikler d¬Üzenleyecek. Plan gereğ~i, 196 etkinlik ger²õekle艧tirilerek, ayr¿Ñcal¿Ñkl¿Ñ politikalar belirlendi.

Xinjiang'¿Ñn Altay bªTlgesi zengin buz ve kar kaynaklar¿Ñna sahip. BªTlge, kar kalitesi, yağ~¿Ñ艧 miktar¿Ñ, kar s¬Üresi ve kayak rahatl¿Ñğ~¿Ñ gibi ªTzelliklerinden dolay¿Ñ, her y¿Ñl ²õok say¿Ñda yerli ve yabanc¿Ñ turist ²õekiyor.

Ayr¿Ñca Altay Dağ~lar¿Ñ'nda Kanas, KªTktokay ve Baisha dahil 3 gªTl bªTlgesi ve 200'den fazla turistik nokta bulunuyor. Bu k¿Ñ艧 mevsiminde Altay bªTlgesinde "Mont giyerek kayakla ortaçağa dönmek", "Helikopterle kayağa gitmek", "Çuur çalgısı eşliğinde Tuvalarla beraber şarkı söylemek ve içki içmek" ve "Burultokay'da kışın balık avlamak" gibi etkinlikler düzenlenecek.

"Alev kıtası" adıyla da bilinen Turfan, özgün kültürüyle turistlerin dikkatini çekiyor. Bin yıl geçmişi olan Tuyok köyü, yoğun milli özellikleri taşıyan örnek sokak, yerel milli tarzdaki mimari yapılar, geleneksel el sanatları, müzik ve danslar turistlere değişik bir ortam sunuyor.

Xinjiang'ın güney kesimindeki Aksu bölgesinde köyde meyve toplama, buz ve kar turizmi, arazi aracı turizmi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Programlara katılan turistler ücret indirimi gibi ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

Yasak Kent Müzesi'nde Ming porselenleri sergileniyor

Yasak Kent Müzesi ve porselenin memleketi adıyla bilinen Jingdezhen kentinin işbirliğiyle Yasak Kent Müzesi'nde bir porselen sergisi düzenleniyor.

Ming hanedanında saraya hizmet eden ocaklarda pişirilen porselenler: Jingdezhen'de bulunan saraya hizmet eden ocakların kalıntısından çıkarılan porselenler ile Yasak Kent Müzesi'nde saklanan, Jiajing, Longqing ve Wanli dönemlerine ait porselenlerin kıyaslanması temasına dayanan sergide 298 porselen veya porselen parçasını görmek mümkün.

Jingren Salonu'nda kurulu sergide Jiajing, Longqing ve Wanli dahil 3 imparatorun hakimiyetinde pişirilen porselenler farklı dönemlere göre 3 bölüme ayrılıyor. Her bölümün mavi-beyaz porselen, camsı sır, renkli porselen ve replika porselen dahil olmak üzere 4 alt bölümü bulunuyor. Adı geçen 3 farklı döneme ait porselen eserlerinin çoğu normalde koleksiyonda saklanıyor.

Ming Haneanı'nda Jiajing, Longqing ve Wanli dönemleri toplam 99 yıl sürüyor. Bu dönemlerde porselenlerin üretimi büyüktü, porselenler değişik tiplerdeydi, üzerlerindeki dekorasyon daha karmaşıktı, renkleri daha parlak ve dikkat çekiciydi.

Yasak Kent Müzesi ve Jingdezhen belediyesi 2014 yılında işbirliği anlaşması imzaladıktan sonra arkeolojik araştırmalarda işbirliğini geliştirdi ve 2015 yılından beri toplam 5 temalı sergi açıldı.

Yasak Kent Müzesi'ndeki porselen sergisi 22 Şubat 2019'e kadar sürecek. Yasak Kent Müzesi biletiyle sergi ücretsiz ziyaret edilebiliyor.