­¯ngiliz i艧adam¿Ñ, reform ve dostluk madalyas¿Ñ ald¿Ñğ~¿Ñ an¿Ñ unutam¿Ñyor

  2019-01-21 16:37:18  cri
48 Group Club'¿Ñn ba艧kan¿Ñ Stephen Perry, ba艧kent Beijing'deki B¬Üy¬Ük Halk Toplant¿Ñ Saray¿Ñ'nda d¬Üzenlenen tªTrende ×Jin Reform ve Dostluk Madalyas¿Ñ'n¿Ñ ald¿Ñğ~¿Ñ an¿Ñ unutam¿Ñyor.

Stephen Perry, o ªTzel an¿Ñ ×Jin'in Xinhua haber ajans¿Ñ muhabiriyle payla艧t¿Ñ. Stephen Perry, "18 Aral¿Ñk 2018 g¬Ün¬Ü, ×Jin tarihinde yeni ve ªTzel bir an, bu tarihte yer ald¿Ñğ~¿Ñm i²õin kendimi ²õok 艧ansl¿Ñ hissediyorum." dedi.

×Jin'de reform ve d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlma uygulamalar¿Ñn¿Ñn 40. y¿ÑldªTn¬Üm¬Ü dolay¿Ñs¿Ñyla 18 Aral¿Ñk g¬Ün¬Ü d¬Üzenlenen kutlama toplant¿Ñs¿Ñnda, ×Jin ile ­¯ngiltere aras¿Ñndaki dostluk, ekonomi, ticaret ve k¬Ült¬Ürel ileti艧ime yapt¿Ñğ~¿Ñ katk¿Ñlardan dolay¿Ñ Stephen Perry, ×Jin Reform ve Dostluk Madalyas¿Ñ'n¿Ñ ald¿Ñ.

Stephen Perry, madalyay¿Ñ al¿Ñrken, babas¿Ñ, ×Jin'den ve Bat¿Ñl¿Ñ ¬Ülkelerden dostlar¿Ñ ve 40 y¿Ñld¿Ñr i艧birliğ~i yapt¿Ñğ~¿Ñ herkesi and¿Ñ.

Stephen Perry'in babas¿Ñ Jack Perry, ­¯ngiltere ile ×Jin aras¿Ñndaki ili艧kilerin "buz k¿Ñr¿Ñc¿Ñs¿Ñ" olarak yorumlan¿Ñyor.

1953 y¿Ñl¿Ñnda Londra ­¯hracat Ä¥irketi'nin yªTnetim kurulu ba艧kan¿Ñ olan Jack Perry, ­¯ngiltere i艧 ²õevresinden 15 ki艧iyle birlikte Bat¿Ñl¿Ñ ¬Ülkeler taraf¿Ñndan ×Jin'e uygulanan ambargoyu a艧arak Beijing'i ziyaret etti, 2 ¬Ülke aras¿Ñndaki en erken ticari diyalog ger²õekle艧tirildi. Bu ziyaret, Jack Perry'nin ba艧kanl¿Ñğ~¿Ñndaki 48 i艧adam¿Ñn¿Ñn ertesi y¿Ñl tekrar ×Jin'i ziyaret etmesine zemin haz¿Ñrlad¿Ñ. 48 ­¯ngiliz i艧adam¿Ñ, ­¯ngiltere-×Jin Ticareti 48 Grubu'nu olu艧turdu. 1991 y¿Ñl¿Ñna gelindiğ~inde grubun ad¿Ñ, 48 Group Club olarak değ~i艧ti.

Stephen Perry'nin a²õ¿Ñklamas¿Ñna gªTre, babas¿Ñ o y¿Ñllarda bile ×Jin'in d¬Ünyadaki konumunun g¬Ün ge²õtik²õe daha ªTnemli olacağ~¿Ñna inan¿Ñyordu. Stephen Perry, 1978 y¿Ñl¿Ñn¿Ñn ×Jin'i ve d¬Ünyay¿Ñ değ~i艧tirdiğ~ini, ×Jin'in elde ettiğ~i ba艧ar¿Ñlar¿Ñn d¬Ünyay¿Ñ 艧a艧¿Ñrtt¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ dile getirdi.

1993 y¿Ñl¿Ñnda Stephen Perry 48 Group Club'¿Ñn yªTnetim kurulu ba艧kanl¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ ¬Üstlendi. Club, ×Jin ile Bat¿Ñl¿Ñ ¬Ülkeler aras¿Ñndaki ili艧kiler, ªTzellikle ×Jin-­¯ngiltere ili艧kilerinin d¬Üzelmesi i²õin b¬Üy¬Ük katk¿Ñlar sağ~lad¿Ñ. Stephen Perry, Bat¿Ñl¿Ñ ¬Ülkeler ile ×Jin aras¿Ñnda teknolojik ve diğ~er alanlardaki i艧birliğ~ine kat¿Ñlarak, ×Jin'in d¬Ünyaya a²õ¿Ñlma boyutunu geni艧letme s¬Ürecinde yer ald¿Ñklar¿Ñn¿Ñ sªTyledi.

48 Group Club'¿Ñn bug¬Ün 600'den fazla ¬Üyesi bulunuyor. ÛQyeleri ticaret, k¬Ült¬Ür, d¿Ñ艧i艧leri ve akademi gibi alanlardan gelen 艧ah¿Ñs veya kurulu艧lardan olu艧an Club, ­¯ngiltere-×Jin ili艧kilerinin geli艧mesine katk¿Ñ yapmaya haz¿Ñr olan t¬Üm ki艧i ve kurulu艧lara a²õ¿Ñkt¿Ñr. ÛQyeler e艧itlik ve kar艧¿Ñl¿Ñkl¿Ñ yarar temelinde ileti艧imi koruyor.

Stephen Perry, ­¯ngiltere-×Jin ili艧kilerinin geleceğ~ine değ~inirken, ×Jin h¬Ük¬Ümetinin halk¿Ñn ya艧am kalitesini y¬Ükseltmeye devam edeceğ~ine, uluslararas¿Ñ ili艧kilerde insanl¿Ñğ~¿Ñn kader ortakl¿Ñğ~¿Ñ tesisini ilerletip d¬Ünyan¿Ñn i艧birliğ~ini art¿Ñrarak sürdürülebilir kalkınmayı paylaşma hedefi için çabaları sürdüreceğine inandığını kaydetti.

Stephen ayrıca İngiltere ve Çin ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkat çekerek, yeni çağda, özellikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde iki ülke arasında büyük işbirliği potansiyeli bulunduğunu, iki ülkenin ortak kalkınma gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Stephen Perry, "Akıllı kararlar alırsak, geleceğimiz mutlaka daha parlak olur." diyor.