Londra Kitap Fuar¿Ñ sona erdi

  2019-03-18 09:57:33  cri

ÛQ²õ g¬Ün s¬Üren 48. Londra Uluslararas¿Ñ Kitap Fuar¿Ñ 14 Mart'ta sona erdi.

Yay¿Ñnc¿Ñl¿Ñk d¬Ünyas¿Ñnda d¬Ünya ²õap¿Ñnda en ªTnemli etkinliklerden biri olan Londra Kitap Fuar¿Ñ 130'dan fazla ¬Ülkeden 1500 kat¿Ñl¿Ñmc¿Ñ ²õekti, ziyaret²õi say¿Ñs¿Ñ 20 bini ge²õti.

Fuara kat¿Ñlan ×Jinli yay¿Ñnevleri de ²õe艧itli etkinliklerle ¬Ür¬Ünlerini tan¿Ñtt¿Ñ. ×Jin piyasas¿Ñyla ilgili bir tan¿Ñt¿Ñm toplant¿Ñs¿Ñ da d¬Üzenlendi.

×Jin'in tek uluslararas¿Ñ k¬Ült¬Ürel ileti艧im kurulu艧u olan ×Jin Uluslararas¿Ñ Yay¿Ñn Grubu (CIPG) Londra Kitap Fuar¿Ñ'na 600'den fazla kitap gªTt¬Ürd¬Ü, 26 dilde bas¿Ñlan kitaplar toplam¿Ñn %90'¿Ñn¿Ñ olu艧turdu. Grubun d¬Üzenlediğ~i "­¯ngilizlerin GªTz¬Ünden ×Jin" gibi etkinlikler, ilgi odağ~¿Ñ haline geldi.

Fuar kapsam¿Ñnda ×Jin'de ²õocuk eğ~itimi ve eğ~lence temal¿Ñ bir seminer d¬Üzenlendi. Yabanc¿Ñ yay¿Ñnc¿Ñlar¿Ñn ×Jin'de yer almalar¿Ñ i²õin somut ªTneriler sunuldu.

2018 y¿Ñl¿Ñnda ×Jin'de kitap sat¿Ñ艧¿Ñ 89 milyar 400 milyon yuana ula艧t¿Ñ, online kitap sat¿Ñ艧¿Ñ 2017 y¿Ñl¿Ñna gªTre %27,4 artt¿Ñ. Bunun ¬Ü²õte biri ²õocuk kitap pazar¿Ñndan kaynaklan¿Ñyor.

×Jin ­¯leti艧im ÛQniversitesi'nden Prof. Zhao Zizhong, Londra Kitap Fuar¿Ñ kapsam¿Ñnda d¬Üzenlenen Kuantum Zirvesi seminerinde ×Jin'de bilgi ªTdemeleri piyasas¿Ñ hakk¿Ñnda bilgi verdi.

Prof. Zhao, bilgi ªTdemeleriyle ilgili sektªTr zinciri olu艧turulduğ~unu, buna mobil ªTdeme sisteminin zemin haz¿Ñrlad¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ belirtti. Yay¿Ñnevleri i²õin, ×Jin'deki bilgi ªTdemeleri piyasas¿Ñ b¬Üy¬Ük potansiyele sahip.

Guangxi Normal ÛQniversitesi Yay¿Ñnevi'nin uygulad¿Ñğ~¿Ñ "Sanat KªTpr¬Üs¬Ü" projesi, son y¿Ñllarda ×Jinli yay¿Ñnevlerinin yurtd¿Ñ艧¿Ñna ²õ¿Ñkmas¿Ñ i²õin yararl¿Ñ bir platform sağ~lad¿Ñ. Londra Kitap Fuar¿Ñ'nda ikinci kez kendisini gªTsteren Sanat KªTpr¬Üs¬Ü projesi kapsam¿Ñnda 5 se²õkin sanat²õ¿Ñ ve tasar¿Ñmc¿Ñ fuara gªTnderildi. ×Jinli sanat²õ¿Ñ ve tasar¿Ñmc¿Ñlar "yay¿Ñn+sergi+toplant¿Ñ" tarz¿Ñyla eserlerini ve ilerici yakla艧¿Ñmlar¿Ñn¿Ñ gªTsterdi.

Londra Uluslararas¿Ñ Kitap Fuar¿Ñ'nda yay¿Ñnc¿Ñl¿Ñk alan¿Ñndaki se²õkin isimler de a²õ¿Ñkland¿Ñ. ×Jin'in Fangsuo Commune kitapevi, y¿Ñl¿Ñn en iyi kitapevi ªTd¬Ül¬Üne lay¿Ñk gªTr¬Üld¬Ü. J¬Üri ¬Üyelerine gªTre, Fangsuo'ya gelen birisi, daha ilk bak¿Ñ艧ta gelecekteki kitapevinin nas¿Ñl olacağ~¿Ñn¿Ñ anlayabilir.

Fangsuo, ¬Ülke ²õap¿Ñnda dªTrt 艧ubeye sahip. Bunlar ×Jin'in Guangzhou, Chengdu, Chongqing ve Qingdao kentlerinde bulunuyor. Fangsuo, geleneksel kitapevi modelini a艧arak, okuma, yeme i²õme ve al¿Ñ艧veri艧 gibi aktiviteleri tek ²õat¿Ñ alt¿Ñnda toplayan "birle艧ik kitapevi" konseptini ortaya çıkardı.

1971 yılında kurulan Londra Kitap Fuarı, dünyada İngilizce konuşan ülkeler arasındaki en büyük profesyonel kitap fuarıdır. Fuar gelecek yıl 10-12 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek.