×Jin, Ku艧ak ve Yol ¬Ülkeleriyle kargo i艧birliğ~ini yoğ~unla艧t¿Ñr¿Ñyor

  2019-04-12 10:40:15  cri

China Post taraf¿Ñndan d¬Ün yay¿Ñmlanan raporda, 2019 y¿Ñl¿Ñnda ×Jin'de ger²õekle艧tirilecek ekspres kargo hacminin 60 milyar adedi bulacağ~¿Ñ tahmin edildi. Raporda, ×Jin i艧letmelerinin Ku艧ak ve Yol g¬Üzerg¨~h¿Ñnda yer alan ¬Ülkelerdeki ekspres kargo piyasalar¿Ñna a²õ¿Ñlacağ~¿Ñ, bªTylece bu ¬Ülkelerle i艧birliğ~ini daha da yoğ~unla艧t¿Ñracağ~¿Ñ belirtildi.

×Jin'de devlet posta i艧letmesi olarak faaliyet gªTsteren China Post, ayr¿Ñca yabanc¿Ñ yat¿Ñr¿Ñmc¿Ñlar¿Ñn ¬Ülkede ekspres kargo i艧letmeleri kurmalar¿Ñ konusundaki ba艧vurular¿Ñ destekleyeceklerine, bªTylece geli艧me f¿Ñrsatlar¿Ñndan yabanc¿Ñ yat¿Ñr¿Ñmc¿Ñlarla birlikte faydalanacaklar¿Ñn¿Ñ a²õ¿Ñklad¿Ñ.

"2018 ×Jin Ekspres Kargo Geli艧im Endeksi" ba艧l¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ ta艧¿Ñyan rapora gªTre, 2018'de ×Jin'in ger²õekle艧tirdiğ~i ekspres kargo hacmi ªTnceki y¿Ñla gªTre y¬Üzde 26,6 artarak 50 milyar 700 milyon adedi buldu. Bu alanda elde edilen gelir ise 600 milyar yuana ula艧t¿Ñ.

China Post'a bağ~l¿Ñ Ara艧t¿Ñrma Ofisi Ba艧kan¿Ñ Liu Jiang, bas¿Ñna yapt¿Ñğ~¿Ñ a²õ¿Ñklamada, ×Jin'deki ekspres kargo sektªTr¬Ün¬Ün ¬Ülkede t¬Üketimi art¿Ñran ªTnemli bir motor olmakla s¿Ñn¿Ñrl¿Ñ kalmay¿Ñp, ayn¿Ñ zamanda k¬Üresel ekspres kargo piyasas¿Ñna da dinamizm katt¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ sªTyledi. ×Jinli yetkili, sªTzlerini 艧ªTyle s¬Ürd¬Ürd¬Ü: 

"D¬Ünya geneline bak¿Ñld¿Ñğ~¿Ñnda, 2018 y¿Ñl¿Ñnda ×Jin'deki ekspres kargo sektªTr¬Ünde yap¿Ñlan i艧lem say¿Ñs¿Ñ, ABD, Japonya ve AB ¬Ülkeleri gibi geli艧mi艧 ekonomilerin toplam¿Ñn¿Ñ bile geride b¿Ñrakt¿Ñ. ×Jin, bu alanda be艧 y¿Ñld¿Ñr d¬Ünya birinciliğ~ini koruyor. ×Jin'deki i艧lem adedi, ikinci s¿Ñrada yer alan ABD'dekinin 3 kat¿Ñ b¬Üy¬Ükl¬Üğ~¬Ünde. ×Jin'in ekspres kargo sektªTr¬Ün¬Ün i艧lem say¿Ñs¿Ñ, ayr¿Ñca k¬Üresel ekspres kargo piyasas¿Ñndaki toplam i艧lemin yar¿Ñs¿Ñn¿Ñ olu艧tururken, k¬Üresel ªTl²õekte bu piyasan¿Ñn istikrar¿Ñn¿Ñ sağ~layan ªTnemli bir g¬Ü²õ oldu."

2019'da 700 milyar yuan gelir ªTngªTr¬Ül¬Üyor

SªTz konusu rapora gªTre, 2018 y¿Ñl¿Ñnda ×Jin vatanda艧lar¿Ñn¿Ñn diğ~er ¬Ülkelerin yan¿Ñnda, Hong Kong, Makao ve Taiwan ile ger²õekle艧tirdiğ~i ekspres kargo miktar¿Ñ y¬Üzde 34 artarak 1 milyar 110 milyon adedi buldu.

Bu artış hızı, ülkedeki ekspres kargo sektörünün büyüme hızını yüzde 7,4 puan geçti. Aynı raporda, sektörün 2019'da da yüksek bir hızla büyümeyi sürdüreceği tahmin edildi.

China Post yetkilisi Liu Jiang, bu konuda şöyle konuştu:

"2019'da Çin'deki ekspres kargo sektöründeki işlem sayısının yüzde 22 artarak 60 milyar adedi bulacağını, elde edilen gelirin ise yüzde 18 yükselerek 700 milyar yuana ulaşacağını öngörüyoruz. Öte yandan, sektörün uluslararası piyasaya açılma adımları hızlanacak, özellikle Kuşak ve Yol güzergâhında yer alan ülkelerdeki piyasaya açılma üzerine yoğunlaşılacak. Sınır ötesi ekspres kargo hizmetlerinin ve beraberindeki tedarik zincirinin oluşturulma sürecine de hız katılacak."

Farklı kurumlar arasında işbirliği yapılacak

Diğer yandan, China Post sınır ötesi e-ticaret kapsamındaki ekspres kargo hizmetlerinin yüksek kalitede verilebilmesi için Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel İdaresi ile işbirliği gerçekleştiriyor.

Üç tarafın ortaklaşa yayımladığı belgede, hizmet kanallarının çoğaltılacağı, posta güvenliğinin teminat altına alınacağı ve aboneler için sağlanan kolaylıkların artırılacağı ifade edildi. Belgede, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, adil rekabet ortamının korunması ve bu suretle sektörde hizmet standardının sağlanması hedeflerinin de altı çizildi.

China Post Genel Hizmet Dairesi Başkan Yardımcısı Tu Gang, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: 

"Yayımlanan belgeye göre, işletmelerin sınır ötesi ekspres kargo faaliyetlerine etkin şekilde destek sağlanacak, internet üzerinden posta işlemlerinin yapılması teşvik edilecek ve yabancı yatırımcıların Çin'de ekspres kargo işletmeleri kurmalarına destek sağlanacak. Bunun yanında, kamu posta işletmeleri ile gümrük ve ticaret kurumları arasındaki bilgi paylaşımının artırılması, ortak bir ödül ve ceza sistemi kurulması da planlanıyor."