Yeni dªTnem, yeni bir d¬Üzen: K¬Üreselle艧me 4.0

  2019-04-15 11:38:33  cri

5. ×Jin ve K¬Üreselle艧me Forumu d¬Ün Beijing'de d¬Üzenlendi.

Forumun kat¿Ñlan ×Jinli ve yabanc¿Ñ temsilciler, K¬Üreselle艧me 4.0 (4. Sanayi Devrimi ×Jağ~¿Ñ) hakk¿Ñnda tart¿Ñ艧malarda bulundu.

K¬Üreselle艧me 4.0'¿Ñn durdurulamaz bir eğ~ilim olduğ~una i艧aret eden uzmanlar, zamana ayak uydurularak uluslararas¿Ñ ²õok tarafl¿Ñ kurallar¿Ñn değ~i艧tirilmesi gerektiğ~ini savundular.

Forumda, ×Jin'in y¬Üksek seviyeli piyasa ekonomisi in艧a ederek reform ad¿Ñmlar¿Ñn¿Ñ atacağ~¿Ñ savunuldu. BªTylece ×Jin, somut eylemlerle k¬Üreselle艧menin geli艧imini h¿Ñzland¿Ñracak.

­¯nsanl¿Ñk yeni bir geli艧me evresinde

K¬Üreselle艧me ad¿Ñmlar¿Ñ Columb'un yeni d¬Ünyay¿Ñ ke艧fetmesinden bu yana hi²õ durmad¿Ñ. ­¯lk 3 devrimin ard¿Ñndan, insanl¿Ñk 艧imdi k¬Üreselle艧mede dªTrd¬Ünc¬Ü devrimin e艧iğ~inde bulunuyor. Daha ªTnceki 3 sanayi devriminden farkl¿Ñ olarak, yeni dªTnemde yapay zeka, b¬Üy¬Ük veri, otomasyon, sanal ekonomi ve diğ~er yeni jeopolitik unsurlar i²õ i²õe ge²õiyor. Bu nedenle K¬Üreselle艧me 4.0, insanl¿Ñğ~¿Ñn yeni bir geli艧me evresi olarak gªTr¬Ül¬Üyor.

Birle艧mi艧 Milletler'in ×Jin koordinatªTr¬Ü H.E.Nicholas Rosellini, d¬Ünk¬Ü forumda yapt¿Ñğ~¿Ñ konu艧mada, durdurulamaz bir eğ~ilim olan K¬Üreselle艧me 4.0'¿Ñn f¿Ñrsatlar¿Ñn yan¿Ñ s¿Ñra baz¿Ñ zorluklar da getirdiğ~ini sªTyledi.

Rosellini konu艧mas¿Ñnda 艧unlar¿Ñ sªTyledi:

"Diğ~er bir olumlu geli艧me de ×Jin'in ²õok tarafl¿Ñ i艧birliğ~i ve ²õok tarafl¿Ñl¿Ñğ~¿Ñn destek²õisi haline gelmesi. Amac¿Ñm¿Ñz, ¬Ülkeleri ve insanlar¿Ñ birbirine bağ~lamak ve altyap¿Ñ tesislerinde bağ~lant¿Ñ 艧ebekesinin geli艧tirilmesidir. Ticaret ve yat¿Ñr¿Ñm bu yªTnde iyi bir platformdur. Bu nedenle ticaret ve yat¿Ñr¿Ñm¿Ñ art¿Ñrmakla K¬Üreselle艧me 4.0 dªTneminin avantajlar¿Ñn¿Ñ geli艧tirebiliriz, bu sayede 2030 S¬Ürd¬Ür¬Ülebilir Kalk¿Ñnma G¬Ündemi'ni de ger²õekle艧tirebiliriz. Ancak bunun beraberinde gelecek k¬Üreselle艧me riskleri kar艧¿Ñs¿Ñnda, yªTnetimi peki艧tirerek ekonomik b¬Üy¬Ümenin kapsay¿Ñc¿Ñl¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ sağ~lay¿Ñp e艧itsizliğ~i gidermeliyiz, s¬Ürd¬Ür¬Ülebilir toplum ve ²õevrenin geli艧tirilmesini de g¬Ü²õlendirmeliyiz."

×Jin'in eski ticaret bakan¿Ñ, ×Jin Yabanc¿Ñ Yat¿Ñr¿Ñml¿Ñ ­¯艧letmeler Derneğ~i (CAEFI) Ba艧kan¿Ñ, ×Jin ve K¬Üreselle艧me Merkezi (CCG) Onursal Ba艧kan¿Ñ Chen Deming, forumun a²õ¿Ñl¿Ñ艧 tªTreninde yapt¿Ñğ~¿Ñ konu艧mada, g¬Ün¬Üm¬Üzde k¬Üresel ekonominin h¿Ñzla geli艧mekte olduğ~unu, s¿Ñn¿Ñr ªTtesi ticaret ve yat¿Ñr¿Ñm¿Ñn d¬Ünyan¿Ñn gayri safi yurti²õi has¿Ñlas¿Ñndaki oran¿Ñn¿Ñn gittik²õe artt¿Ñğ~¿Ñna i艧aret etti.

Sınır ötesi ticaretin, küresel GSYH'nin üçte birini oluşturduğunu, sınır ötesi yatırımın ise küresel GSYH'nin yaklaşık üç katına ulaştığına dikkat çeken Chen, dolambaçlı küreselleşme sürecinde çok taraflı uluslararası kurallarda gereken reformun yapılması gerektiğini vurguladı.

Chen, "Küreselleşmenin önündeki en acil sorunun, uluslararası çok taraflılık kurallarının zamana ayak uyduracak şekilde iyileştirilmesi olduğunu düşünüyorum. Bu acil sorunun çözümü için öncelikle büyük devletler arasında yeni tip ilişkiler kurulmalıdır. Eğer büyük devletler hep farklı düşünüyorsa, yeni kurallar saptanamaz. Bu durumda sadece bölgesel ekonomik işbirliği canlanır. Bu nedenle, Çin uluslararası yönetişime, çeşitli tarafların ortak yönetişimine dayalı bir stratejiyle katılmalı" ifadesini kullandı.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 13. Ulusal Komitesi ekonomik komisyonu başkan yardımcısı ve Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Çin Kalkınma Araştırmaları Fonu Başkan Yardımcısı Liu Shijin, Çin'in hızlı büyümeden orta hızla büyümeye geçmekte olduğuna işaret etti.

Liu, küreselleşmeye daha aktif bir şekilde katılmak için, reform hedeflerinin yerine getirilmesi ve yüksek seviyeli piyasa ekonomisinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Liu şunları ekledi:

"Son zamanlarda uluslararası müzakerelerde yapısal sorunlara değinildi. Bunlardan adil rekabet, kamu sermayelerinin konumu, fikri mülkiyet haklarının korunması, sektörel politika, emekçilerin korunması ve çevre korunması gibi sorunlar, yurt içindeki yapısal reforma uyum sağlamaktadır. Gelecekte en kritik görevimiz de adı geçen konulardaki reformun yerine getirilmesidir. Böylece Çin, yüksek standartlara uyan piyasa ekonomisinin tesis edilmesinde somut bir adım atmış olacak. Çin, yurt dışı ve yurt içindeki meydan okumalara aktif bir şekilde müdahale edecek."