T¬Ürk uzmanlardan ×Jin'in ye艧il kalk¿Ñnmay¿Ñ ilerletme ²õabalar¿Ñna ªTvg¬Ü

  2019-04-30 10:53:22  cri

T¬Ürk uzmanlar, ×Jin'in ­¯kinci Ku艧ak ve Yol Uluslararas¿Ñ ­¯艧birliğ~i Forumu'nda ye艧il kalk¿Ñnmay¿Ñ ilerletmeye bağ~l¿Ñl¿Ñğ~¿Ñn¿Ñn "ilham verici bir hareket" olduğ~unu ifade ettiler.

Asya-Pasifik Ara艧t¿Ñrmalar¿Ñ Merkezi DirektªTr¬Ü Sel²õuk ×Jolakoğ~lu, "×Jin'in ye艧il ve s¬Ürd¬Ür¬Ülebilir kalk¿Ñnmaya bªTyle g¬Ü²õl¬Ü bir bağ~l¿Ñl¿Ñk beslemesi ger²õekten ilham verici bir hareket." diye konu艧tu.

Uluslararas¿Ñ ili艧kiler uzman¿Ñ ×Jolakoğ~lu, ×Jin'in Hindistan gibi daha ya艧anabilir bir ²õevre m¬Ücadelesi veren pek ²õok Asya ¬Ülkesi i²õin bir model olu艧turduğ~una dikkat ²õekti.

Ge²õtiğ~imiz cumartesi g¬Ün¬Ü sona eren 3 g¬Ünl¬Ük ­¯kinci Ku艧ak ve Yol Forumu'nda ×Jin, Ye艧il Ku艧ak ve Yol'u Geli艧tirmeye Dair YªTnerge ile Ku艧ak ve Yol Ekolojik ­¯艧birliğ~i Plan¿Ñ'n¿Ñ yay¿Ñmlayarak ye艧il stratejileri birle艧tirme ²õabalar¿Ñn¿Ñ a²õ¿Ñk²õa ortaya koydu. SªTz konusu belgeler s¬Ürd¬Ür¬Ülebilirlik vizyonunun taslağ~¿Ñn¿Ñ te艧kil ediyor.

Uzmanlar taraf¿Ñndan olumlu kar艧¿Ñlanan bir ba艧ka nokta da ×Jin'in daha fazla geli艧mekte olan ¬Ülke ile iklim değ~i艧ikliğ~i sorununun ¬Üzerine gideceğ~i taahh¬Üd¬Ünde bulunmas¿Ñ oldu.

×Jolakoğ~lu, "×Jin ye艧il kalk¿Ñnma davas¿Ñn¿Ñ s¬Ürd¬Ür¬Ülebilir kalk¿Ñnma i²õin stratejik bir ama²õ olarak gªTrd¬Üğ~¬Ün¬Ü ve bu alanda yeni bir norm geli艧tirdiğ~ini a²õ¿Ñk²õa ifade etti. Bu bağ~lamda ²õevre konular¿Ñnda iyi bir sicili olmayan diğ~er ¬Ülkelere de yol gªTsteriyor." ifadelerini kulland¿Ñ.

2013 y¿Ñl¿Ñnda ×Jin taraf¿Ñndan ileri s¬Ür¬Ülen Ku艧ak ve Yol inisiyatifi, ­¯pek Yolu Ekonomik Ku艧ağ~¿Ñ ve 21. Y¬Üzy¿Ñl Deniz ­¯pek Yolu'na i艧aret ediyor. Giri艧im, Asya'y¿Ñ Avrupa ve Afrika'ya bağ~layan ve kadim ­¯pek Yolu'nun eski ticaret yollar¿Ñndan ge²õen bir ticaret ve altyap¿Ñ tesisleri ağ~¿Ñ in艧a etmeyi ama²õl¿Ñyor.

T¬Ürkiye de sªTz konusu dev giri艧imin ªTnemli bir kat¿Ñl¿Ñmc¿Ñs¿Ñ olmakla beraber Ku艧ak ve Yol'un ²õok boyutlu bağ~lant¿Ñ ağ~¿Ñn¿Ñ desteklemekte. ×Jolakoğ~lu sªTzlerini 艧ªTyle s¬Ürd¬Ürd¬Ü:

"Uluslararas¿Ñ toplum taraf¿Ñndan kabul edilen Paris ­¯klim Anla艧mas¿Ñ gereğ~ince ²õok say¿Ñda ¬Ülkenin 2020 y¿Ñl¿Ñna kadar iklim değ~i艧ikliğ~iyle m¬Ücadeleye ili艧kin ulusal planlar¿Ñn¿Ñ sunmalar¿Ñ bekleniyor. Bu bak¿Ñmdan ye艧il kalk¿Ñnma davas¿Ñn¿Ñ ilerletmek daha gen²õ nesillere ula艧mak ve onlara Ku艧ak ve Yol'un manas¿Ñn¿Ñ izah etmek i²õin etkili bir yol."

Ye艧il politikalar¿Ñn Ku艧ak ve Yol'un ne kadar kapsaml¿Ñ ve modern bir giri艧im olduğ~unu gªTsterdiğ~inin alt¿Ñn¿Ñ ²õizen ×Jolakoğlu, Çin'in bu hususta ortaya koyduğu özgüvenin takdire şayan olduğunu kaydetti.

İstanbul Koç Üniversitesi'nden Asya-Pasifik Uzmanı Altay Atlı ise ABD Paris İklim Anlaşması gibi çevreyi koruma ile ilgili uluslararası anlaşmalardan çekilirken Çin'in uluslararası endişelere cevap vererek yeşil kalkınma için sorumlu bir duruş sergilediğini belirtti.

"Çin'in sürdürülebilir kalkınmanın temiz enerji geliştirilmeden mümkün olmadığı bilincine sahip olduğunu ve bu konudaki önemli çabalarını görüyoruz." diyen Atlı, Kuşak ve Yol'un uluslararası kuralları takip ederek ortak kalkınmayı gerçekleştirme ilkesine bağlı olduğu için kapsayıcılık konusunda bir fırsat teşkil ettiğini dile getirdi. Atlı, bu husustaki görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Bu şu anlama geliyor, gezegenimizi kurtarmak istiyorsak birlikte çalışmak zorundayız ve Çin çevre koruma çalışmalarında başı çekmeye kararlı, zira Çin yeşil davasının kalkınmanın vazgeçilmez koşulu olduğunun farkında."

Kaynak: Xinhua İngilizce http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/30/c_138023040.htm