Xi, Ugandal¿Ñ mevkida艧¿Ñyla bir araya geldi

  2019-06-26 10:32:20  cri

×Jin Cumhurba艧kan¿Ñ Xi Jinping, ¬Ülkeyi ziyaret eden Uganda Cumhurba艧kan¿Ñ Yoweri Museveni ile d¬Ün Beijing'deki B¬Üy¬Ük Halk Toplant¿Ñ Saray¿Ñ'nda bir araya geldi. ­¯ki lider, ×Jin-Uganda ili艧kisini kapsaml¿Ñ i艧birliğ~i ve ortakl¿Ñk seviyesine ta艧¿Ñma karar¿Ñ ald¿Ñ.

Xi ve Museveni, son y¿Ñllarda alt¿Ñ defa gªTr¬Ü艧t¬Ü ve ikili ili艧kilerin geli艧me yªTn¬Ü hakk¿Ñnda bir²õok fikir birliğ~ine vard¿Ñ.

Xi, son gªTr¬Ü艧melerinde Ugandal¿Ñ mevkida艧¿Ñn¿Ñ s¿Ñcak bir 艧ekilde kar艧¿Ñlayarak, Museveni'nin Afrika'n¿Ñn k¿Ñdemli siyaset²õilerinden biri olarak ×Jin-Uganda ve ×Jin-Afrika ili艧kilerini ilerletme konusunda b¬Üy¬Ük katk¿Ñlar sunduğ~unu dile getirdi.

×Jin-Uganda ili艧kisi ile ilgili olarak Xi, "­¯ki ¬Ülke aras¿Ñndaki kar艧¿Ñl¿Ñkl¿Ñ siyasi g¬Üvenin s¬Ürekli artt¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ, somut i艧birliğ~inde verimli sonu²õlar al¿Ñnd¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ ve iki ¬Ülkenin uluslararas¿Ñ ve bªTlgesel i艧lerde s¿Ñk¿Ñ i艧birliğ~i yapt¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ gªTrmekten memnuniyet duyuyorum. ×Jin-Uganda i艧birliğ~i, ×Jin-Afrika i艧birliğ~inde ªTne ²õ¿Ñkan bir ªTrnek haline geldi. ×Jin, Uganda'yla birlikte, Ku艧ak ve Yolu'u beraber in艧a etme ve ×Jin-Afrika ­¯艧birliğ~i Forumu Beijing Zirvesi sonu²õlar¿Ñn¿Ñ yerine getirme f¿Ñrsatlar¿Ñndan yararlanarak, ikili ili艧kiyi ilerletmeye ve iki ¬Ülke halklar¿Ñna daha fazla fayda sağ~lamaya haz¿Ñr." diye konu艧tu.

Xi, ×Jin ve Uganda'n¿Ñn birbirinin ²õekirdek ²õ¿Ñkarlar¿Ñ ile ªTnemli kayg¿Ñlar¿Ñna ili艧kin sorunlarda kar艧¿Ñl¿Ñkl¿Ñ anlay¿Ñ艧 gªTstererek, birbirine destek vermesi gerektiğ~ini vurgulad¿Ñ.

Kendine ªTzg¬Ü kalk¿Ñnma yolunu izlemesi konusunda Uganda'y¿Ñ kararl¿Ñl¿Ñkla desteklediklerini dile getiren Xi, Uganda'yla h¬Ük¬Ümet yªTnetimi, altyap¿Ñ tesisleri, ticaret, enerji, tar¿Ñm, salg¿Ñn hastal¿Ñklar¿Ñn kontrol¬Ü, insan kaynaklar¿Ñ, end¬Üstriyel park in艧as¿Ñ ve turizm gibi alanlardaki i艧birliğ~ini g¬Ü²õlendirmeye haz¿Ñr olduklar¿Ñn¿Ñ ifade etti.

Xi ayr¿Ñca, ×Jin i艧letmelerinin piyasa kurallar¿Ñna gªTre Uganda'ya yat¿Ñr¿Ñm yapmas¿Ñn¿Ñ te艧vik ettiklerini aktard¿Ñ.

Xi, Uganda'n¿Ñn bªTlgesel bar¿Ñ艧 ve istikrar¿Ñ korumada oynad¿Ñğ~¿Ñ olumlu rol¬Ü takdirle değ~erlendirerek, ulusal g¬Üvenliğ~ini savunmak i²õin harcad¿Ñğ~¿Ñ ²õabalar¿Ñ desteklediklerini kaydetti.

Xi, Çin ve Uganda'nın korumacılığa ve tek taraflılığa net bir şekilde karşı çıkıp, merkezinde BM'nin bulunduğu uluslararası sistem ile düzeni savunarak, yeni tip uluslararası ilişkiler ile insanlığın kader ortaklığını oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Museveni ise, "Çin ve Afrika, uzun zamandan beri birbirinin iyi dostudur. Milli kurtuluş sürecinde ve devlet inşasında Çin, Afrika'ya değerli yardımlar sağladı. Uganda, Çin'de reform ve dışa açılma politikası başlatılmasından bu yana kaydedilen büyük başarıları takdir ediyor. Çin Komünist Partisi'nin hükümet yönetimi konusundaki deneyimlerini öğrenmeye hazırız. Uganda, ikili kapsamlı işbirliği ve ortaklık ilişkisi oluşturulması fırsatıyla, Çin'le işbirliğini daha geniş alanlarda derinleştirmeyi ümit ediyor." dedi.

Museveni son olarak, "Tek taraflılık çok tehlikeli bir kavram. Uganda ve Çin, BM dahil çok taraflı çerçevelerdeki temas ve eşgüdümü güçlendirmeli." şeklinde konuştu.