Xi Jinping ile Abe Ä¥inzo bir²õok konuda anla艧ma sağ~lad¿Ñ

  2019-06-28 10:48:00  cri

×Jin Cumhurba艧kan¿Ñ Xi Jinping d¬Ün, G20 Osaka Zirvesi'ne kat¿Ñlmak i²õin gittiğ~i Japonya'da Ba艧bakan Abe Ä¥inzo ile bir araya geldi. ­¯ki lider aras¿Ñnda bir²õok konuda anla艧ma sağ~land¿Ñ.

Xi ile Abe, ikili ili艧kilerin geli艧mesinde gªTr¬Ülen iyi eğ~ilimi olumlu olarak değ~erlendirdi. ­¯ki taraf¿Ñn yeni dªTnemin gereksinimlerini kar艧¿Ñlayan ×Jin-Japonya ili艧kileri kurmak i²õin ortak ²õaba harcamas¿Ñ konusunda anla艧maya vard¿Ñ.

­¯ki ¬Ülke aras¿Ñndaki dªTrt siyasi belgede belirlenen ilkelere bağ~l¿Ñ kal¿Ñnmas¿Ñn¿Ñn ªTnemine i艧aret eden Xi ile Abe, iki ¬Ükenin i艧birliğ~i ortağ~¿Ñ olma ve birbirine tehdit olu艧turmama konusunda sağ~lad¿Ñğ~¿Ñ anla艧man¿Ñn yerine getirilmesi ve ikili ili艧kilerin doğ~ru yolda ilerletilmesi gerektiğ~ini yineledi.

­¯ki lider, yak¿Ñn temas¿Ñ s¬Ürd¬Ürme ve kar艧¿Ñl¿Ñkl¿Ñ siyasi g¬Üveni artt¿Ñrma konusunda da mutabakata vard¿Ñ.

Xi ile Abe, iki ¬Ülke aras¿Ñndaki ²õ¿Ñkarlar¿Ñn kayna艧mas¿Ñn¿Ñn daha da derinle艧tirilmesi, bilimsel ve teknolojik inovasyon, fikri m¬Ülkiyet haklar¿Ñn¿Ñn korunmas¿Ñ, ekonomik ve ticari yat¿Ñr¿Ñm, maliye, sağ~l¿Ñk, ya艧l¿Ñ bak¿Ñm¿Ñ, enerji tasarrufu ile ²õevre koruma ve turizm gibi geni艧 alanlarda kar艧¿Ñl¿Ñkl¿Ñ yarara dayal¿Ñ i艧birliğ~inin g¬Ü²õlendirileceğ~ini kaydetti.

Xi ile Abe, Asya medeniyetinin kalk¿Ñnmas¿Ñna ªTnemli katk¿Ñlar sağ~layan ×Jin ve Japonya'n¿Ñn, medeniyetler aras¿Ñnda e艧it diyalog, ileti艧im ve payla艧¿Ñm yap¿Ñlmas¿Ñna destek vermenin yan¿Ñ s¿Ñra, be艧eri ve k¬Ült¬Ürel temas ile i艧birliğ~ini g¬Ü²õlendirmesi gerektiğ~ini vurgulad¿Ñ. ­¯ki lider, y¿Ñl i²õinde ¬Üst d¬Üzey be艧eri ve k¬Ült¬Ürel temas mekanizmas¿Ñn¿Ñ ba艧latma karar¿Ñ ald¿Ñ.

­¯ki ¬Ülke halklar¿Ñ aras¿Ñndaki dostane ileti艧imi yoğ~unla艧t¿Ñrma karar¿Ñ alan Xi ile Abe, kar艧¿Ñl¿Ñkl¿Ñ anlay¿Ñ艧¿Ñ artt¿Ñrma konusunda da mutab¿Ñk kald¿Ñ.

Liderler, ×Jin ve Japonya'n¿Ñn bar¿Ñ艧²õ¿Ñl kalk¿Ñnma yolunda ilerlemeye devam edeceğ~ini hat¿Ñrlatt¿Ñ. ­¯ki lider diplomasi ve g¬Üvenlik alan¿Ñndaki diyaloğ~u artt¿Ñrma ¬Üzerinde fikir birliğ~ine vard¿Ñ.

­¯ki lider, hassas sorunlar¿Ñn uygun yollarla ²õªTz¬Ülmesi ve anla艧mazl¿Ñklar¿Ñn yap¿Ñc¿Ñ olarak kontrol alt¿Ñna al¿Ñnmas¿Ñ konusunda mutabakat sağ~lad¿Ñ. ­¯ki taraf, Doğ~u ×Jin Denizi'ndeki bar¿Ñ艧 ve istikrar¿Ñ korumak i²õin ortak ²õaba harcayacak.

Xi ile Abe ayr¿Ñca, iki ¬Ülkenin ²õok tarafl¿Ñl¿Ñğ~¿Ñ ve serbest ticaret sistemini ortakla艧a koruman¿Ñn yan¿Ñ s¿Ñra, bªTlgesel entegrasyon s¬Ürecini ilerletmesi, d¿Ñ艧a a²õ¿Ñk k¬Üresel ekonomi in艧as¿Ñna katk¿Ñ yapmas¿Ñ ve d¬Ünyadaki t¬Üm ¬Ülkelerin ortak kalk¿Ñnmas¿Ñn¿Ñ sağ~lamas¿Ñ gerektiğ~ini vurgulad¿Ñ.

­¯ki taraf, G20'nin k¬Üresel ekonominin istikrarl¿Ñ b¬Üy¬Ümesini ilerletmek ve k¬Üresel yªTneti艧im sistemini d¬Üzeltmek i²õin oynad¿Ñğ~¿Ñ rol¬Ü geli艧tirmeyi, ×Jin-Japonya-G¬Üney Kore Serbest Ticaret Anla艧mas¿Ñ'yla ilgili m¬Üzakere s¬Ürecini h¿Ñzland¿Ñrmay¿Ñ kabul etti.

Liderler son olarak, Çin ve Japonya'nın uluslararası sorumluluklar üstlenerek, küresel tehditlerle ortaklaşa mücadele etmesi konusunda anlaştı. İki ülkenin özellikle iklim değişikliği, silah kontrolü ve silahsızlanma, sağlık alanında uluslararası temas ile dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasına olumlu katkılarda bulunması gerektinin altını çizdi.