×Jin, Kazakistan i²õin r¬Üzg¨~r enerjisi santrali in艧a ediyor

  2019-07-16 11:35:54  cri

×Jin Devlet Enerji Yat¿Ñr¿Ñm Ä¥irketi'ne (SPIC) bağ~l¿Ñ Chinapower taraf¿Ñndan Kazakistan'da in艧a edilecek r¬Üzg¨~r enerjisi santrali, ¬Ülkenin elektrik ihtiyac¿Ñna ²õªTz¬Üm olacak. Jamb¿Ñl eyaletine bağ~l¿Ñ Janatas il²õesinde yer alacak 100MW kapasiteli santralin in艧as¿Ñ d¬Ün d¬Üzenlenen tªTrenle resmen ba艧lad¿Ñ.

×Jin ile Kazakistan aras¿Ñndaki i艧birliğ~i kapsam¿Ñndaki en ªTnemli projelerden biri olan santralin, ¬Ülkenin g¬Üneyinde gªTr¬Ülen elektrik kesintilerini azaltmas¿Ñ ve bir²õok ki艧iye istihdam f¿Ñrsat¿Ñ sağ~lamas¿Ñ hedefleniyor.

×Jin teknolojisi kullan¿Ñlarak toplam 160 milyon dolarl¿Ñk yat¿Ñr¿Ñmla in艧a edilecek ve 40 adet 2,5 MW r¬Üzg¨~r t¬Ürbininden olu艧acak Janatas Santrali, Orta Asya bªTlgesindeki en b¬Üy¬Ük kapasiteli r¬Üzg¨~r enerjisi santrali olacak.

Jamb¿Ñl Vali Yard¿Ñmc¿Ñs¿Ñ Kalenderov Nurcan Sabitovi²õ, yapt¿Ñğ~¿Ñ a²õ¿Ñklamada, Janatas 100 MW R¬Üzg¨~r Enerjisi Santrali'nin bªTlgedeki elektrik kesintilerine ²õªTz¬Üm olman¿Ñn yan¿Ñ s¿Ñra, yakla艧¿Ñk 300 ki艧iye i艧 imk¨~n¿Ñ sağ~layacağ~¿Ñn¿Ñ ifade etti.

×Jin'den daha ²õok yat¿Ñr¿Ñm beklediklerini kaydeden Sabitovi²õ, "Kazakistan, Ku艧ak ve Yol projesine daha etkin 艧ekilde kat¿Ñlacak ve ikili ili艧kilerin geli艧mesine katk¿Ñ yapmaya devam edecek." dedi.

Janatas Santrali'nin in艧aat¿Ñn¿Ñ ve i艧letmesini Chinapower ile Kazak Visor 艧irketi ¬Üstleniyor.

Chinapower Genel M¬Üd¬Ür¬Ü Tian Jun, Visor ile y¬Ür¬Ütt¬Ükleri i艧birliğ~iyle Kazakistan i²õin en y¬Üksek kaliteye sahip bir r¬Üzg¨~r enerjisi santrali in艧a edeceklerini belirtti.

Janatas Santrali'nin y¿Ñlda 350 milyon kilovat elektrik ¬Üreteceğ~ini ve 1 milyon hanenin elektrik ihtiyac¿Ñn¿Ñ kar艧¿Ñlayacağ~¿Ñn¿Ñ dile getiren Tian Jun, santralin kirli hava sal¿Ñn¿Ñm¿Ñn¿Ñ termik santrallere k¿Ñyasla y¿Ñll¿Ñk 2000 ton ve karbondioksit sal¿Ñn¿Ñm¿Ñn¿Ñ ise y¿Ñll¿Ñk 289 bin ton seviyesinde d¬Ü艧¬Üreceğ~ini ifade etti.

×Jin'in Almat¿Ñ Ba艧konsolosu Liao Hongbo, son y¿Ñllarda Ku艧ak ve Yol inisiyatifi ile Kazakistan'¿Ñn Nurlu Yol projesinin, iki ¬Ülke aras¿Ñndaki sanayi i艧birliğ~ini b¬Üy¬Ük ªTl²õ¬Üde ilerlettiğ~ini sªTyledi.

Janatas Santrali'nin iki taraf aras¿Ñndaki i艧birliğ~inin en ªTnemli ªTrneklerinden biri olduğ~unu kaydeden Liao, taraflar¿Ñn ortak ²õabalar¿Ñyla santralin Kazakistan'daki ekonomik ve toplumsal geli艧meye katk¿Ñ yapmas¿Ñn¿Ñ temenni ettiklerini sªTzlerine ekledi.