×Jin'de kªTt¬Ü niyetli davran¿Ñ艧lar kar艧¿Ñs¿Ñnda cezalar artacak

  2019-07-19 11:42:17  cri

×Jin'de kªTt¬Ü niyetli davran¿Ñ艧lar¿Ñn ªTnlenmesi ve ağ~¿Ñr 艧ekilde cezaland¿Ñr¿Ñlmas¿Ñ i²õin kredi sistemine dayal¿Ñ bir piyasa d¬Üzenleme mekanizmas¿Ñ olu艧turuluyor.

×Jin Devlet Konseyi Genel Ofisi, k¿Ñsa s¬Üre ªTnce, sosyal kredi sisteminin in艧as¿Ñn¿Ñn h¿Ñzland¿Ñr¿Ñlmas¿Ñ i²õin krediye dayal¿Ñ yeni bir denetim mekanizmas¿Ñ kurulmas¿Ñna ili艧kin ªTnerilerin yer ald¿Ñğ~¿Ñ bir belge yay¿Ñmlad¿Ñ.

Belgede, sağ~lam ve yeni bir denetim mekanizmas¿Ñ kurularak denetim ve yªTnetim kapasitesi ile seviyesinin s¬Ürekli y¬Ükseltilmesi gerektiğ~i kaydedildi. Piyasaya yªTnelik d¬Üzenlemelerin standartla艧t¿Ñr¿Ñlarak i艧 ortam¿Ñn¿Ñn iyile艧tirilmesi suretiyle y¬Üksek kaliteli kalk¿Ñnman¿Ñn h¿Ñzland¿Ñr¿Ñlmas¿Ñ da ªTneriler aras¿Ñnda yer ald¿Ñ.

×Jin Ulusal Kalk¿Ñnma ve Reform Komisyonu Ba艧kan Yard¿Ñmc¿Ñs¿Ñ Lian Weiliang, d¬Ün ba艧kent Beijing'de yapt¿Ñğ~¿Ñ a²õ¿Ñklamada, sosyal kredi sistemiyle ilgili denetim ve s¿Ñn¿Ñfland¿Ñrma ²õal¿Ñ艧malar¿Ñna h¿Ñz kat¿Ñlmas¿Ñ gerektiğ~ini belirtti.

×Jin'de son y¿Ñllarda sosyal kredi sisteminin in艧as¿Ñnda ²õarp¿Ñc¿Ñ ba艧ar¿Ñlar elde edildi. Devlet Konseyi'nce yay¿Ñmlanan ªTnerilerde, piyasadaki t¬Üm aktªTrlerin faaliyetlerinin ªTncesi, mevcut durumu ve sonras¿Ñna dair t¬Üm s¬Üre²õleri kapsayacak yeni bir denetim mekanizmas¿Ñn¿Ñn kurularak geli艧tirilmesi talep edildi.

Denetimlerde kredi s¿Ñn¿Ñfland¿Ñrmas¿Ñn¿Ñn uygulanmas¿Ñ gerektiğ~ine i艧aret eden Lian, 艧unlar¿Ñ sªTyledi:

"Kredi denetimlerinin amac¿Ñ, taahh¬Ütlerini yerine getirenlerin gªTrd¬Ükleri zarar ve bask¿Ñlar¿Ñn azalt¿Ñlmas¿Ñ, taahh¬Ütlerini yerine getirmeyenlerin ise gerekli bedelleri ªTdemesini ve bask¿Ñ gªTrmesini sağ~lamak. ­¯yi krediye ve d¬Ü艧¬Ük risk notuna sahip piyasa aktªTrleri i²õin 'rastgele' kontrollerin oran ve s¿Ñkl¿Ñğ~¿Ñ azalt¿Ñlacak; yasalara ayk¿Ñr¿Ñ davranan ve y¬Üksek risk notu bulunanlar i²õin ise hem kontrol s¿Ñkl¿Ñğ~¿Ñ art¿Ñr¿Ñlacak hem de bu aktªTrler s¿Ñk¿Ñ denetim yap¿Ñlacaklar¿Ñn yer ald¿Ñğ~¿Ñ listeye al¿Ñnacak. ²èzetle, yasalara uyanlar 'rahats¿Ñz edilmeyecek'; ancak yasalar¿Ñ ihlal eden ve taahh¬Ütlerini yerine getirmeyenlere 'ba艧lar¿Ñn¿Ñn ¬Üzerinde bir k¿Ñl¿Ñ²õ as¿Ñl¿Ñym¿Ñ艧 gibi' bask¿Ñ uygulanacak."

Devlet Konseyi taraf¿Ñndan yay¿Ñmlanan ªTnerilere gªTre, g¬Üvenilmez piyasa varl¿Ñklar¿Ñn¿Ñn ilgili karnelerinin kamuoyuyla payla艧¿Ñlacağ~¿Ñn¿Ñ ve faaliyetlerinin k¿Ñs¿Ñtlanabileceğ~ini dile getiren Lian Weiliang, bu aktªTrlerin "kara listeye" al¿Ñnman¿Ñn yan¿Ñnda, hem farkl¿Ñ bªTlgelerde hem de farkl¿Ñ sektªTrlerde cezaland¿Ñracaklarını ifade etti. Lian, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle işaret edilmesi gereken nokta şu: Bu öneriler arasında gıda, ilaç, ekolojik ortam, proje kalitesi, üretim güvenliği, kreş, huzurevi ve kent güvenliği gibi halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren alanların sıkı denetim yapılacak alanlar olarak belirlenmesi yer aldı. Ayrıca, büyük kayıplara yol açan piyasa aktörlerinin piyasaya girişlerinin yasalar doğrultusunda geçici ya da kalıcı şekilde yasaklanması da teklif edildi."