×Jin'de finans sektªTr¬Ün¬Ün d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlma boyutu geni艧liyor

  2019-07-22 11:35:17  cri

×Jin Devlet Konseyi'ne bağ~l¿Ñ Finansal ­¯stikrar ve Geli艧me Komitesi Ofisi, birka²õ g¬Ün ªTnce finans sektªTr¬Ün¬Ün d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlma boyutunun geni艧letilmesini hedefleyen 11 yeni ªTnlem al¿Ñnd¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ a²õ¿Ñklad¿Ñ. Bu ªTnlemler, yabanc¿Ñ 艧irketlerin ×Jin'in finans piyasas¿Ñna yat¿Ñr¿Ñmlar¿Ñn¿Ñ te艧vik edecek.

Uzmanlara gªTre, 11 ªTnlem ile ¬Ülkedeki finans sektªTr¬Ün¬Ün geli艧tirilmesi, halk¿Ñn ya艧am kalitesinin y¬Ükseltilmesi ve ×Jinli finans kurumlar¿Ñn¿Ñn uluslararas¿Ñ rekabet g¬Üc¬Ün¬Ün artt¿Ñr¿Ñlmas¿Ñ ama²õlan¿Ñyor.

Kredi derecelendirme, finansal yªTnetim, emeklilik yªTnetimi ve komisyonculuk alanlar¿Ñnda faaliyet gªTsteren yabanc¿Ñ kurum ve 艧irketlere yªTnelik sªTz konusu ªTnlemler sayesinde yabanc¿Ñ sermayenin ×Jin'in finans piyasas¿Ñna giri艧i kolayla艧acak ve piyasadaki pay¿Ñ artacak.

Kredi derecelendirme alan¿Ñnda d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlma boyutunun geni艧letilmesini ve yabanc¿Ñ kredi derecelendirme kurumlar¿Ñn¿Ñn ×Jin'deki bankalar aras¿Ñ tahvil piyasas¿Ñnda ve borsadaki faaliyetlerinin te艧vik edilmesini kapsayan yeni ªTnlemler, ×Jin'in finans piyasas¿Ñn¿Ñn d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlma s¬Ürecindeki son derece ªTnemli ªTnlemler olarak gªTr¬Ül¬Üyor. Konuyla ilgili değ~erlendirmede bulunan ×Jin Mingsheng Bankas¿Ñ'n¿Ñn ba艧 ara艧t¿Ñrmac¿Ñs¿Ñ Wen Bin, kredi derecelendirme alan¿Ñnda d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlman¿Ñn geni艧letilmesinin, ¬Ülkenin finansal piyasas¿Ñna olumlu etki yaratacağ~¿Ñn¿Ñ belirterek, sªTzlerine 艧ªTyle devam etti:

"(Yeni ªTnlemlerle) hem yabanc¿Ñ yat¿Ñr¿Ñmc¿Ñlar¿Ñn ²õe艧itli talepleri kar艧¿Ñlanacak hem de yerel kredi derecelendirme sektªTr¬Ün¬Ün kalitesi y¬Ükseltilecek."

Mevzubahis 11 ªTnlemden 4'¬Ü sigorta sektªTr¬Üyle ilgili. Buna gªTre, yabanc¿Ñ finans kurumlar¿Ñn¿Ñn ×Jin'de emeklilik yªTnetim 艧irketleri kurmalar¿Ñ veya bu alandaki 艧irketlerle birle艧melerine izin verilecek, yabanc¿Ñ sigorta 艧irketlerinin ×Jin piyasas¿Ñna eri艧imi kolayla艧t¿Ñr¿Ñlacak. Merkezi Finans ve Ekonomi ÛQniversitesi Sigorta Enstit¬Üs¬Ü Ba艧kan¿Ñ Hao Yansu, konuyla ilgili 艧unlar¿Ñ sªTyledi:

"2020 y¿Ñl¿Ñnda, ×Jinli ve yabanc¿Ñ yat¿Ñr¿Ñmc¿Ñlar¿Ñn ortak kurduğ~u bir²õok sigorta 艧irketinin hisse haklar¿Ñnda değ~i艧imler gªTr¬Ülebilir. BªTylece bu 艧irketler uluslararas¿Ñ piyasadaki ileri sigorta ¬Ür¬Ünlerini ×Jin'e getirebilecek, sigorta sektªTr¬Ün¬Ün geli艧me boyutu geni艧letilecek ve halk¿Ñn se²õenekleri de artacak."

²ènlemlerden ikisi ise finansal yªTnetim alan¿Ñnda d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlma boyutunun geni艧letilmesini hedefliyor. Bu bağ~lamda yabanc¿Ñ finans kurumlar¿Ñn¿Ñn, ×Jin'deki ticari bankalara bağ~l¿Ñ finans yªTnetimi 艧irketlerine kat¿Ñlmas¿Ñ veya bu alanda ²õal¿Ñ艧an yeni 艧irketler kurmas¿Ñ te艧vik edilecek. BªTylece yabanc¿Ñ finans kurumlar¿Ñ, ×Jinli bankalarla veya onlara bağ~l¿Ñ alt sigorta 艧irketleriyle i艧birliğ~i yapabilecek ve yabanc¿Ñ taraflar¿Ñn denetimi alt¿Ñndaki finansal yªTnetim 艧irketleri kurabilecek.

Wuhan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Finans ve Tahvil Araştırma Merkezi Başkanı Dong Dengxin, finans alanında dışa açılma boyutunun genişletilmesinin, Çinli finans kurumlarının uluslararası piyasadaki rekabet gücünü de yükselteceğini ifade etti. Dong, bu konuda şunları dile getirdi:

"Başarılı yabancı finans kurumlarının Çin piyasasına girmesi, finansal kurumlarımızın reformunu da hızlandıracak, özellikle ürün ve hizmet inovasyonunda büyük ilerleme kaydedilecek. "