Jin, 1,4 milyarlk nfusun gda sorununu ba艧aryla Tzd

  2019-10-15 11:47:47  cri

Jin Devlet Konseyi tarafndan dn, "Jin'de Gda Gvenli~i" adl beyaz kitap yaymland. BTylece, Jin hkmetinin tahl gvenli~i alannda yrtt~ al艧malara ili艧kin 1996 ylndan bu yana ikinci beyaz kitap yaymlanm艧 oldu.

Beyaz kitapta, Jin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasndan bu yana Jin'in tahl gvenli~i alannda byk ba艧arlar kazand~ ve tahl piyasasnn gn getike daha da d艧a ald~ kaydedildi. Ayrca, Jin'in yine ayn dTnemde kresel tahl ticaretinin geli艧tirilmesine, tahl ve tarm alanndaki uluslararas i艧birli~inin derinle艧tirilmesine ve dnyada tahl gvenli~inin korunmasna byk katklarda bulundu~u vurguland.

Jin Ulusal Gda ve Stratejik Rezerv daresi Ba艧kan Zhang Wufeng dn, Beijing'de konuya ili艧kin bilgiler verdi. Zhang, "Beyaz kitapta yer alan gereklere gTre, Jin, JKP'nin Tnderli~inde tarmn son derece zayf ve halkn ya艧amnn a艧r derecede yoksul oldu~u dTnemlerden, tahl talebini esasen kendi retim gcyle kar艧lad~ dTneme geti. Yakla艧k 1 milyar 400 milyonluk nfusun beslenme sorununu ba艧aryla Tzd. Halkn ya艧am kalitesi ile beslenme seviyesinde gTzle gTrlr 艧ekilde ykseli艧 ya艧and ve tahl retiminin gvence altna alnmas konusunda arpc ba艧arlar kaydedildi" diye konu艧tu.

Zhang, "Jin, dnyadaki ekili arazinin yzde 9'u ve iilebilir suyun yzde 6'syla, dnya nfusunun yzde 20'sinin beslenme sorununu Tzd. Jin'in kendi tahl gvenli~inin sa~lanmasnn yan sra, kresel tahl gvenli~ine de olumlu katklar sa~land" dedi.

Zhang'n verdi~i bilgilere gTre, Jin'de 2004 ylndan beri, yani son 15 yldr kesintisiz bereketli tahl hasad yaplyor. Bu yl tahl retimi be艧inci kez 650 milyon tonu a艧t. Son yllarda Jin'in tahl piyasasnda yeterli arz sa~lanyor, tahl depolama ve lojistik sistemi ile rezerv sistemi ve acil durum arz sistemi iyile艧tiriliyor.

Zhang Wufeng, beyaz kitapta Jin'in dnyada tahl gvenli~inin korunmas konusunda da byk lke sorumluluklarnı yerine getirdiğinin gösterildiğini belirtti.

Zhang, "Çin hükümeti, serbest ticaret kavramını aktif bir şekilde hayata geçirmenin yanı sıra, Dünya Ticaret Örgütü'ne katılırken verdiği taahhütlerini de yerine getirerek dünyada tahıl güvenliği sağlanmasına katkıda bulundu. Çin, bir yandan dışa açılımı genişletmeye devam ediyor. Bazı tarımsal ürünlerin ithalat kotası ile izin belgesini kaldırdı. Tarım alanına yabancı yatırımın girişiyle ilgili sınırlamaları azalttı. Çin, diğer yandan ilgili uluslararası işbirliğini de güçlendiriyor. Kuşak ve Yol inşası, Çin-Afrika İşbirliği Forumu, Güney-Güney İşbirliği gibi çok taraflı işbirliği mekanizmaları çerçevesinde dünyada gıda güvenliği yönetişimine aktif şekilde katılarak, mümkün olduğu kadar uluslararası acil tahıl yardımı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz kitapta, Çin'in dev tahıl piyasasını dünyanın başlıca tahıl üreticisi ülkeleriyle paylaşmaya devam edeceğine de işaret edildi. Çin, geçen yıl 20 milyon tondan fazla hububat ve 80 milyon tondan fazla soya fasulyesi ithal etti.