Xi'den IEC'nin 83. Genel Kurul toplant¿Ñlar¿Ñn¿Ñn a²õ¿Ñl¿Ñ艧¿Ñna tebrik

  2019-10-21 20:26:11  cri

×Jin Cumhurba艧kan¿Ñ Xi Jinping, Shanghai'de d¬Üzenlenen Uluslararas¿Ñ Elektroteknik Komisyonu'nun (IEC) 83. Genel Kurul toplant¿Ñlar¿Ñn¿Ñn a²õ¿Ñl¿Ñ艧 tªTrenine tebrik mesaj¿Ñ gªTnderdi.

Xi Jinping mesaj¿Ñnda, ye艧il, d¬Ü艧¬Ük karbonlu ve s¬Ürd¬Ür¬Ülebilir kalk¿Ñnman¿Ñn insanl¿Ñğ~¿Ñn ortak hedefi haline geldiğ~ine vurgu yapt¿Ñ.

Xi, yapay zeka, b¬Üy¬Ük veri, 5G gibi yeni teknolojilerin yeni enerjiyle elektrik ¬Üretimi ve elektrikli ara²õlar¿Ñn entegre olarak geli艧tiğ~i g¬Ün¬Üm¬Üzde, ilgili alanlarda uluslararas¿Ñ standartlar haz¿Ñrlan¿Ñp uygulanmas¿Ñna ve bu konuda uluslararas¿Ñ i艧birliğ~inin g¬Ü²õlendirilmesine acil ihtiya²õ duyulduğ~unu belirtti.ä±ÿÿ

Xi ×Jin'in standardizsyon ²õal¿Ñ艧malar¿Ñna b¬Üy¬Ük ªTnem verdiğ~ine ve uluslararas¿Ñ standartlar¿Ñn yayg¿Ñnla艧mas¿Ñn¿Ñ ilerlettiğ~ine dikkat ²õekti.

Xi, ×Jin'in diğ~er ¬Ülkelerle birlikte, uluslararas¿Ñ standart sistemi ile yªTneti艧im yap¿Ñs¿Ñn¿Ñn d¬Üzeltilmesinin yan¿Ñ s¿Ñra, standartlar¿Ñn uluslararas¿Ñ ticaret ve k¬Üresel yªTneti艧imdeki rol¬Ün¬Ün geli艧tirilmesine katk¿Ñda bulunmaya devam edeceğ~ini vurgulad¿Ñ.

14-25 Ekim g¬Ünlerinde, Shanghai kentinde d¬Üzenlenen IEC 83. Genel Kurul toplant¿Ñlar¿Ñna 100'den fazla ¬Ülkeden 3 bin 800'¬Ü a艧k¿Ñn uzman kat¿Ñl¿Ñyor.