Yorum: BRICS i艧birliğ~i, g¬Üven ve somut eylemlerle geli艧tirilecek

  2019-11-14 20:14:58  cri

Wang Juemian-CRI Haber Merkezi

×Jin Cumhurba艧kan¿Ñ Xi Jinping d¬Ün, BRICS ­¯艧 Forumu'nun kapan¿Ñ艧¿Ñnda sªTz ald¿Ñ. Xi konu艧mas¿Ñnda, i艧letmelerin g¬Üvene sahip olmas¿Ñ durumunda piyasan¿Ñn da canl¿Ñl¿Ñğ~a kavu艧abileceğ~ini belirtti. Xi ayr¿Ñca, ×Jin'in d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlma kararl¿Ñl¿Ñğ~¿Ñn¿Ñn değ~i艧mediğ~ine, ×Jin ekonomisinin uzun vadeli iyiye doğ~ru geli艧me eğ~iliminin s¬Üreceğ~ine ve bunun i艧letmeler i²õin daha elveri艧li geli艧me ko艧ullar¿Ñ yaratacağ~¿Ñna vurgu yapt¿Ñ.

×Jin, k¬Üresel ²õapta istikrars¿Ñzl¿Ñk ve belirsizliklerin daha da ªTne ²õ¿Ñkt¿Ñğ~¿Ñ bir zeminde, BRICS i艧birliğ~inin kar艧¿Ñl¿Ñkl¿Ñ g¬Üven ve somut eylemlerle derinlemesine geli艧imine yªTn vererek, BRICS ¬Ülkelerinin ortak 艧ekilde kalk¿Ñnmas¿Ñn¿Ñ te艧vik ediyor.

Ekonomik k¬Üreselle艧menin tersten esen r¬Üzgarla kar艧¿Ñ kar艧¿Ñya kald¿Ñğ~¿Ñ son dªTnemlerde korumac¿Ñl¿Ñk ve zorbal¿Ñk eylemleri de ²õok tarafl¿Ñ ticaret sistemine zarar vererek, d¬Ünya ekonomisinin kar艧¿Ñla艧t¿Ñğ~¿Ñ a艧ağ~¿Ñ yªTnl¬Ü bask¿Ñlar¿Ñ t¿Ñrmand¿Ñr¿Ñyor. Bu tarz olumsuz etkilerden dolay¿Ñ BRICS ¬Ülkelerinin ekonomik b¬Üy¬Ümesinde de farkl¿Ñ derecelerde yava艧lama ya艧and¿Ñ. Ancak s¿Ñnamalar ne kadar karma艧¿Ñk ve ²õetin olursa olsun, g¬Üvenin de o kadar kararl¿Ñ olmas¿Ñ gerekiyor. Xi'nin de vurgulad¿Ñğ~¿Ñ gibi, ¬Ülkeler aras¿Ñnda ekonomi, ticaret ve yat¿Ñr¿Ñm temaslar¿Ñn¿Ñ engelleyen noktalar¿Ñn tespit edilerek, bu doğ~rultuda somut ve uygulanabilir bir ²õªTz¬Üm ortaya koyulmas¿Ñ gerekiyor.

Ekonominin k¬Üreselle艧me s¬Ürecinde geri ad¿Ñmlar gªTr¬Ülmesine rağ~men, d¬Ünya ekonomisinin kayna艧ma eğ~ilimini durdurmak imkans¿Ñz. BRICS ¬Ülkelerinin n¬Üfusu d¬Ünya toplam¿Ñn¿Ñn y¬Üzde 42'sine, ekonomileri de d¬Ünya ekonomisinin toplam¿Ñn¿Ñn y¬Üzde 23'¬Üne tekab¬Ül ediyor. BRICS ¬Ülkelerinin d¬Ünyan¿Ñn ekonomik b¬Üy¬Ümesine katk¿Ñs¿Ñ ise y¬Üzde 50'yi a艧m¿Ñ艧 durumda. Bu nedenle Xi konu艧mas¿Ñnda, sanayi ve ticaret ²õevrelerinin BRICS ¬Ülkeleri aras¿Ñndaki ekonomik i艧birliğ~ine kat¿Ñlmas¿Ñ ²õağ~r¿Ñs¿Ñnda bulundu. Xi'nin bu ²õağ~r¿Ñs¿Ñ BRICS i艧birliğ~ine g¬Ü²õl¬Ü bir g¬Üven katarak, yat¿Ñr¿Ñm¿Ñn te艧vik edilmesine, b¬Üy¬Ümenin h¿Ñzland¿Ñr¿Ñlmas¿Ñna ve istihdam¿Ñn artt¿Ñr¿Ñlmas¿Ñna yard¿Ñmc¿Ñ olacak.

Ekonomik i艧birliğ~i, BRICS i艧birliğ~i mekanizmas¿Ñn¿Ñn temelini olu艧turuyor. Ä¥u an ya艧anmakta olan bilimsel ve teknolojik devrim ile sanayi devrimi, BRICS ¬Ülkelerinin ekonomisinde yeni kalk¿Ñnma noktalar¿Ñ yaratmak ve at¿Ñl¿Ñm niteliğ~inde geli艧im ger²õekle艧tirmek i²õin b¬Üy¬Ük bir f¿Ñrsat saÿÿ#64260;ṯr. Cumhurbaşkanı Xi Jinping geçen sene Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde, "BRICS yeni sanayi devrimi ortaklığı"nın beraber oluşturulması önerisinde bulunmuştu ve bu öneri zirvenin deklarasyonuna yazılmıştı. Xi'nin bu önerisi, bilimsel ve teknolojik devrim ile sanayi devriminin taleplerine uygun olduğu gibi, BRICS ülkelerinin yeni işbirliği alanları keşfetmesine de fayda sağlıyor.

BRICS ülkeleri endüstriyel internet, yapay zeka ile siber güvenlik ve bilişim güvenliği gibi alanlarda bir dizi fikir birliğine vardı ve işbirliğini sürekli ilerletmeye devam ediyor. Son düzenlenen BRICS İş Forumu'nun kapanış töreninde konuşma yapan Xi, işletmeler arasındaki işbirliğinin yeni sanayi devrimi ortaklığıyla birleştirilerek, inovasyon ile dijital ekonomi ve yeşil ekonomi gibi alanlarda daha fazla başarı kaydedilmesi için çaba harcanması gerektiğini vurguladı. Xi'nin konuşması şüphesiz ki BRICS çerçevesindeki ekonomik işbirliğine yön verecek. "BRICS yeni sanayi devrimi ortaklığı", ekonomik kalkınma, siyasi güvenlik ile kültürel ve beşeri işbirliğinin ardından, örgütün işbirliğini destekleyen dördüncü dayanak noktası haline geliyor.

BRICS'in kurucu üyelerinden Çin, önderlik rolü üstlenmeye daima büyük önem veriyor. Yeni sona eren 2. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) BIRCS ülkeleri zengin sonuçlar aldı. Örneğin, Brezilya fuar sırasında imzalanan sözleşme hacmi bakımından geçen yılki fuara kıyasla 3,6 kat; Rusya ise yüzde 74 artış elde etti.

BRICS ülkelerinin sanayi ve ticaret kesimlerinden 600 temsilciyle de bir araya gelen Xi, "Çin'in dışa açılmasındaki kararlılık değişmeyecek. Çin ekonomisinin uzun vadede olumlu seyretme eğilimi de sürecek" diye konuştu. Bu ifadeler, Çin'in BRICS işbirliğini derinleştirmek için öne sürdüğü taahhüt ile somut bir adım olarak, Çin ile diğer BRICS ülkelerinin daha yüksek derecede karşılıklı yarara dayalı ortak kazanç elde etmesi konusundaki kararlılık ile öz güveni yansıtıyor.

BRICS işbirliğinin ilk altın on yılında "Çin'in kalkınması dünya için fırsatlar yaratıyor" düşüncesi yeterince kanıtlandı. Çin, yeni başlayan ikinci altın on yılda ise daha fazla katkıda bulunarak, açık ve inovatif adımlarla BRICS işbirliğinde daha fazla meyve alınmasını hızlandıracak.