BRICS ¬Ülkelerinden i艧birliğ~ini g¬Ü²õlendirme vurgusu

  2019-11-15 10:36:35  cri

11. BRICS Liderler Zirvesi, Brezilya'n¿Ñn ba艧kenti Brasilia'da d¬Üzenlendi.

Zirveye ×Jin Cumhurba艧kan¿Ñ Xi Jinping, Rusya Devlet Ba艧kan¿Ñ Vladimir Putin, Hindistan Ba艧bakan¿Ñ Narendra Modi, G¬Üney Afrika Cumhuriyeti Cumhurba艧kan¿Ñ Matamela Cyril Ramaphosa ve Brezilya Cumhurba艧kan¿Ñ Jair Bolsonaro kat¿Ñld¿Ñ.

Zirvede "Ekonomik B¬Üy¬Üme ­¯²õin ­¯novasyon Odakl¿Ñ Bir Gelecek Yaratal¿Ñm" temas¿Ñ alt¿Ñnda BRICS i艧birliğ~i ve ªTnemli k¬Üresel konularda gªTr¬Ü艧 al¿Ñ艧veri艧inde bulunuldu ve geni艧 mutabakat sağ~land¿Ñ.

Xi Jinping, zirvede yapt¿Ñğ~¿Ñ konu艧mada, BRICS ¬Ülkelerinin ²õok tarafl¿Ñl¿Ñğ~¿Ñn korunmas¿Ñ ve istikrarl¿Ñ g¬Üvenlik ortam¿Ñn¿Ñn olu艧turulmas¿Ñnda sorumluluk ¬Üstlenmeleri gerektiğ~inin alt¿Ñn¿Ñ ²õizdi.

×Jağ~¿Ñn reform ve yenilik f¿Ñrsatlar¿Ñn¿Ñ iyi değ~erlendirerek, yeni sanayi devrimi kapsam¿Ñndaki ortakl¿Ñk ili艧kilerini g¬Ü²õlendirmelerinin ªTnemine i艧aret eden Cumhurba艧kan¿Ñ Xi, be艧eri ve k¬Ült¬Ürel değ~i艧imlerin s¬Ürekli derinle艧tirilmesi gerektiğ~ini sªTyledi.

×Jin'in bu yolda ¬Üzerine d¬Ü艧en y¬Ük¬Üml¬Ül¬Üklerden sªTz eden Xi, d¿Ñ艧a a²õ¿Ñlmay¿Ñ geni艧leterek Ku艧ak ve Yol in艧as¿Ñn¿Ñ y¬Üksek kaliteli 艧ekilde h¿Ñzland¿Ñracaklar¿Ñn¿Ñ ve diğ~er BRICS ¬Ülkeleriyle Asya-Pasifik'in ve insanl¿Ñğ~¿Ñn kader ortakl¿Ñğ~¿Ñn¿Ñn kurulmas¿Ñ i²õin ortak ²õaba harcayacaklar¿Ñn¿Ñ ifade etti.

Ayn¿Ñ g¬Ün BRICS Zirvesi kapsam¿Ñnda bas¿Ñna kapal¿Ñ bir oturum da ger²õekle艧tirildi.

Xi Jinping oturumda yapt¿Ñğ~¿Ñ konu艧mada ise BRICS ¬Ülkeleri aras¿Ñndaki i艧birliğ~i ve uzla艧man¿Ñn insanl¿Ñğ~¿Ñn ilerlemesi ve k¬Üresel eğ~ilimlerle ªTrt¬Ü艧t¬Üğ~¬Üne dikkat ²õekerek, "BRICS i艧birliğ~i rastlant¿Ñsal gªTr¬Ünebilir, ancak tarihi bir zarurettir." dedi.

Xi, BRICS'in g¬Ü²õlenmesinin, k¬Üresel d¬Üzenin ayarlanma h¿Ñz¿Ñ, boyutu ve derinliğ~ini etkilediğ~ini, k¬Üresel siyasi ve ekonomik haritalar¿Ñ kªTkten değ~i艧tirdiğ~ini sªTyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dünyada doğumundan itibaren başarılı olan bir ülke yoktur. Aynı şekilde başkaları üzerinde üstünlük kurma şeklinde bir kalkınma modeli de yoktur. Özellikle küreselleşmenin derinleştiği bir dönemde, bir grup kişinin diğer gruplara karşı çıktığı bir düzen olmamalı. Herkes herkese mutluluk getirmeli. Çok taraflılık geliştirilmeli; eş deyişle küresel işler, tüm dünya ülkeleri tarafından istişare ile yürütülmeli, bir ülke veya bir avuç ülkenin kararına bağlanmamalı."

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konuşmasında Çin'in küresel ticarete ilişkin tutumu hakkında da değerlendirmede bulundu.

Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'nde gerekli reformu desteklediğine ve DTÖ'nün çekirdek değerleriyle temel kurallarında ısrarcı olduğuna dikkat çeken Xi, gelişmekte olan ülkelere daha fazla destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Refaha kavuşmanın ön şartının istikrar olduğuna işaret eden Xi, birçok gelişmekte olan ülke veya bölgedeki siyasi kaosun meydana gelmesinde dış güçlerin rol oynadığını ifade etti.

BRICS'in üye ülkelerine bu konuda her zaman tetikte olmaları, stratejik koordinasyonu güçlendirmeleri, risklerle meydan okumaları birlikte göğüslemeleri ve ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumaları çağrısında bulunan Xi, şunları söyledi:

"BRICS ülkeleri görev ve aciliyet bilincini kuvvetlendirmeli, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeli ve beş üye ülkenin halkları için, yeni yükselen piyasalarla gelişmekte olan ülkeler için ve hatta tüm dünyanın barışı ve kalkınması için katkı sunmalıdır. Böylece daha parlak bir geleceğe kucak açabiliriz"

Zirveye katılan liderler, küresel durumda belirsizliklerin arttığına, ticari korumacılığın ve tek taraflılığın baş gösterdiğine işaret ederek, bu durumun BRICS üye ülkelerinin egemenliği ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu kaydettiler.

Bu bağlamda BRICS üye ülkelerinin stratejik ortaklık doğrultusunda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirip, BM Tüzüğü'nü ve uluslararası hukuk temelindeki küresel düzeni korumaları gerektiği ifade edildi.

BRICS ülkeleri, adil, şeffaf ve çok taraflılığa dayalı bir küresel sistemin teşkil edilmesi için çabaları yoğunlaştırma ve yeni yükselen piyasalarla gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını koruma konusunda mutabık kaldı.

Ülkelerin kendi seçtikleri kalkınma yollarına destek verilmesi, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi, küresel stratejik güvenlik ve istikrarın korunması için daha büyük rol oynanması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Ayrıca yatırım ve ticaret alanında daha büyük kolaylık sağlama; bilim ve teknolojide inovasyon, dijital ekonomi, enerji, finansman, kapsamlı bağlantı ve biyolojik çeşitliği koruma gibi alanlarda işbirliğini kuvvetlendirme ile beşeri ve kültürel değişimi sıkılaştırma kararı alındı.

Beş lider, BRICS işbirliği mekanizmasını güçlendirme ve böylece ortak kalkınma ile refaha kavuşma konusunda hemfikir olduklarını beyan ettiler.

BRICS Zirvesi'nin bitiminde "11. BRICS Liderler Zirvesi Brasilia Deklarasyonu" yayımlandı.