ABD'li ekonomistler: Birinci faz anla艧ma k¬Üresel ekonomiye de yararl¿Ñ

  2020-01-16 10:45:44  cri

ABD-×Jin birinci faz ticaret anla艧mas¿Ñ d¬Ün Beyaz Saray'da imzaland¿Ñ. ABD'li ekonomistler anla艧man¿Ñn k¬Üresel ekonomiye de fayda sağ~layacağ~¿Ñ yªTn¬Ünde gªTr¬Ü艧 bildirdi.

×Jin Kom¬Ünist Partisi (×JKP) Merkez Komitesi Siyasi B¬Ürosu ÛQyesi ve Ba艧bakan Yard¿Ñmc¿Ñs¿Ñ Liu He ile ABD Ba艧kan¿Ñ Donald Trump taraf¿Ñndan anla艧man¿Ñn ilk a艧amas¿Ñnda imzalar at¿Ñld¿Ñ.

×Jin ad¿Ñna ticaret m¬Üzakerelerini y¬Ür¬Üten Ba艧bakan Yard¿Ñmc¿Ñs¿Ñ ve Ba艧m¬Üzakereci Liu He, ×Jin ve ABD'nin genel durum perspektifinden hareket ederek anla艧mazl¿Ñklar¿Ñ kontrol alt¿Ñna ald¿Ñklar¿Ñn¿Ñ sªTyledi. Liu, var¿Ñlan birinci faz anla艧man¿Ñn hem ×Jin'e ve ABD'ye hem de t¬Üm d¬Ünyaya yarar getireceğ~ini sªTyledi.

×Jin ve ABD aras¿Ñnda d¬Ün imzalanan ve ²õifte kazan²õ getirecek birinci faz ticaret anla艧mas¿Ñ ABD'li i艧 ²õevresinde olumlu kar艧¿Ñland¿Ñ.

Amerikan ekonomist David Paul Goldman, anla艧man¿Ñn mevcut ticari s¬Ürt¬Ü艧meyi yumu艧atacağ~¿Ñn¿Ñ, sadece ABD ve ×Jin'e değ~il, k¬Üresel ekonomik b¬Üy¬Ümeye de yararl¿Ñ olacağ~¿Ñn¿Ñ ifade ederek sªTzlerine 艧ªTyle devam etti:

"Anla艧ma sayesinde belirsizlikler azalacak, yat¿Ñr¿Ñm ortam¿Ñ iyile艧ecek. Dolay¿Ñs¿Ñyla ABD'nin sanayi ve imalat sektªTrleri yava艧 yava艧 canlanabilir. Bu durum ayn¿Ñ 艧ekilde Almanya, Japonya ve G¬Üney Kore (Kore Cumhuriyeti) gibi mal ihracat¿Ñ odakl¿Ñ ¬Ülkelerde de ªTnemli oranda etki yaratacak."

ABD-×Jin ­¯艧 Konseyi Ba艧kan¿Ñ Craig Allen ise, d¬Ün imzalanan anla艧man¿Ñn hem iki ¬Ülkenin halklar¿Ñna hem de t¬Üm d¬Ünyan¿Ñn geli艧mesine yard¿Ñmc¿Ñ olacağ~¿Ñ kan¿Ñs¿Ñnda. Allen konu hakk¿Ñnda 艧u ifadeleri kulland¿Ñ:

"ABD ve ×Jin'in birinci faz ticaret anla艧mas¿Ñna imza atmas¿Ñn¿Ñ memnuniyetle kar艧¿Ñl¿Ñyoruz. Beni bilhassa mutlu eden bir nokta, bu anla艧man¿Ñn hem Beijing'e hem de Washington'a faydal¿Ñ olmas¿Ñ. ­¯ki taraf da bu anla艧madan kazan²õ sağ~layacakt¿Ñr."

"K¬Üresel b¬Üy¬Üme oran¿Ñ konusunda daha iyimseriz"

JP Morgan Ba艧ekonomisti Bruce Kasman, 2020 y¿Ñl¿Ñnda k¬Üresel ekonomik gidi艧at¿Ñn birinci faz ticaret anla艧mas¿Ñyla gelen iyimserlik sayesinde daha iyi geli艧eceğ~i kan¿Ñs¿Ñnda. Anla艧man¿Ñn i艧 d¬Ünyas¿Ñna olumlu etki yapacağ~¿Ñn¿Ñ ifade eden Kasman, 艧una i艧aret etti:

"2020'ye dair k¬Üresel b¬Üy¬Üme beklentisini belirlerken, ba艧l¿Ñca endi艧e ve riskler azald¿Ñğ~¿Ñ i²õin daha iyimser bir tutumla hareket edebiliriz."

²ète yandan, ABD-×Jin ­¯艧 Konseyi Ba艧kan¿Ñ Craig Allen birinci faz anla艧man¿Ñn, ABD ve ×Jin'e fikr¥f m¬Ülkiyet haklar¿Ñnın korunması, finansal hizmetler ve tarım gibi alanlarda etki getireceğini söyledi. Allen, anlaşmanın ABD-Çin ilişkilerinin iyileşmesine yardımcı olacağına ve iki ülke arasında daha sağlam bir ekonomik ve ticari bağlantının kurulmasına temel hazırladığına dikkat çekti.

New York Brooklyn Belediyesi Başkanı Eric Adams ise birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasını, ABD ve Çin'in ortaklık ilişkilerini normalleştiren ilk adım olarak niteledi. Adams, "ABD ile Çin arasındaki ticari sürtüşme biterse iki taraf da kazanacak. Zaten ticari sürtüşmelerin galibi yoktur. ABD ve Çin halkları tüm bunların yakında biteceğine inanıyor. Tekrar iyi ticaret ortakları olacağız." dedi.

Adams ile hemfikir olan Craig Allen, ABD-Çin ilişkilerinin iyi seyrinin iki ülkenin gelişmesine ve tüm dünyaya faydalı olduğunu vurguladı. Ticari sürtüşme dolayısıyla büyük baskı altında bulunan iki ülkenin artık yapıcı bir döneme girmesi gerektiğini dile getiren Allen, ABD-Çin ilişkilerinde karşılıklı yarar ve ortak kazanç temelinde istikrarın korunması gerektiğini sözlerine ekledi.