Wei Min: ×Jin ile T¬Ürkiye aras¿Ñndaki turizm s¬Ürekli art¿Ñyor

  2020-01-17 18:51:26  cri

Yurtd¿Ñ艧¿Ñna seyahate ²õ¿Ñkan ×Jinli turistlerin say¿Ñs¿Ñn¿Ñn 2014 itibar¿Ñyla ilk defa bir milyonu a艧mas¿Ñyla, ×Jin yurtd¿Ñ艧¿Ñna en fazla turist gªTnderen ¬Ülke haline geldi. Bu bağ~lamda, ×Jin ile T¬Ürkiye aras¿Ñndaki turizm de s¬Ürekli art¿Ñyor. T¬Ürkiye ekonomisinde d¬Ü艧¬Ü艧 gªTr¬Üld¬Üğ~¬Ü bir zeminde devaml¿Ñ olarak artan ×Jinli turistler, 艧¬Üphesiz ki T¬Ürkiye ekonomisine b¬Üy¬Ük bir dinamizm getirebilir.

×Jin Sosyal Bilimler Akademisi Bat¿Ñ Asya ve Afrika Ara艧t¿Ñrmalar¿Ñ B¬Ürosu'ndan Wei Min, CRI'a verdiğ~i deme²õte, ×Jin ile T¬Ürkiye aras¿Ñndaki turizme ve T¬Ürkiye ekonomisine ili艧kin değ~erlendirmelerde bulundu.

Wei Min, iki ¬Ülke aras¿Ñndaki turizm i艧birliğ~iyle ilgili 艧ªTyle konu艧tu:

"Yurtd¿Ñ艧¿Ñna seyahate ²õ¿Ñkan ×Jinli turistlerin say¿Ñs¿Ñ 2014 y¿Ñl¿Ñ itibar¿Ñyla ilk defa bir milyonu a艧t¿Ñ. ×Jin, d¬Ünyan¿Ñn en ²õok turist gªTnderen ¬Ülkesi haline geldi. ×Jin'den yurtd¿Ñ艧¿Ñna seyahatler h¿Ñzla art¿Ñyor. ×Jin'den yurtd¿Ñ艧¿Ñna yap¿Ñlan seyahatlerde, 1995-2014 y¿Ñllar¿Ñ aras¿Ñnda ortalama y¬Üzde 9,3'l¬Ük art¿Ñ艧 gªTr¬Üld¬Ü. 2015 y¿Ñl¿Ñnda T¬Ürkiye'de baz¿Ñ olaylar ya艧and¿Ñktan sonra T¬Ürkiye'ye giden ×Jinli turistlerin say¿Ñs¿Ñnda b¬Üy¬Ük d¬Ü艧¬Ü艧 kaydedildi. Ama ondan sonra, ªTzellikle 2017 y¿Ñl¿Ñ itibar¿Ñyla iki ¬Ülke aras¿Ñndaki turizm yava艧 yava艧 yeniden canlanmaya ba艧lad¿Ñ. 2017 y¿Ñl¿Ñnda T¬Ürkiye'ye giden ×Jinli turistlerin say¿Ñs¿Ñ 222 bin oldu. 2018'de ise 360 bini buldu. Bu rakam ge²õen y¿Ñl¿Ñn Kas¿Ñm ay¿Ñnda 400 binin ¬Üzerine ²õ¿Ñkt¿Ñ.

Genel bak¿Ñmdan, T¬Ürkiye'ye giden yabanc¿Ñ turistler aras¿Ñnda ×Jinli turistlerin pay¿Ñ pek b¬Üy¬Ük say¿Ñlmaz. Ä¥u an T¬Ürkiye'nin ağ~¿Ñrlad¿Ñğ~¿Ñ yabanc¿Ñ turistlerin ²õoğ~u Avrupa'dan geliyor. Ancak T¬Ürkiye'ye giden ×Jinli turist say¿Ñs¿Ñ her ge²õen y¿Ñl daha da art¿Ñyor. Yani ×Jinli turistlerin pay¿Ñ devaml¿Ñ olarak y¬Ükseliyor. Bu ²õok iyi bir eğ~ilim. Bence iki ¬Ülke aras¿Ñnda turizm i艧birliğ~i bak¿Ñm¿Ñndan ²õok b¬Üy¬Ük bir potansiyel mevcut."

Wei Min'e gªTre, ×Jin ile T¬Ürkiye aras¿Ñndaki ekonomik ili艧ki de genel bak¿Ñmdan istikrarl¿Ñ bir 艧ekilde ilerliyor. Wei bu konuda 艧unlar¿Ñ sªTyledi:

"²èzellikle yat¿Ñr¿Ñm, hizmet ve turizm gibi alanlardaki i艧birliğ~i y¿Ñldan y¿Ñla yoğ~unla艧¿Ñyor. Bu ²õok iyi bir eğ~ilim. Tabii ki uyumsuz baz¿Ñ faktªTrler de var. Ancak herkes biliyor ki, T¬Ürkiye kamuoyu uzun zamandan beri Bat¿Ñl¿Ñ medya kurulu艧lar¿Ñndan derin 艧ekilde etkileniyor. Dolay¿Ñs¿Ñyla T¬Ürkiye kamuoyunda ×Jin'e yªTnelik alg¿Ñ da eksik ve yanlış. Çin-Türkiye ilişkisinin gelişme sürecinde, uyumsuz unsurlar da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini etkileyen önemli bir faktör."

Wei Min, Türkiye ekonomisinde geçen yıl ortaya çıkan bazı olumsuz unsurlara ilişkin değerlendirmesinde ise şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi geçen yıl genel bakımdan pek iyi bir performans göstermedi. Türkiye ekonomisini etkileyen en önemli faktörlerden biri, 2018 yılında yaşanan Lira krizi olmalı. Ondan sonra Türkiye hükümetinin ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi hedefleyen bir dizi önlem almasına rağmen, ekonominin genel kurallarından dolayı, Türkiye ekonomisi kısa süre içinde hemen toparlanamadı. Ancak, geçen yılın ikinci yarısına dair bazı endekslere bakıldığında, özellikle geçen Aralık ayına ait verilere bakıldığında, Türkiye ekonomisinde yine bazı parlak noktalar görülebiliyor. Örneğin, Aralık'ta Satın Alma Yöneticileri Endeksi Kasım'a denk geldi. Demek ki, ekonomideki gerileme eğilimi durduruldu.

Diğer yandan, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin yine 50 altında olmasına rağmen, işletmelere gelen sipariş sayısında ise artış görülmeye başlandı. Yani, Türkiye'nin işletmeleri alım faaliyetlerini genişletti. Bu iyi bir eğilim. Dolayısıyla uzun vadeli bakımdan Türkiye ekonomisine iyimser bakıyorum.

Bence şu an Türkiye ekonomisinde en büyük problem istihdam. Özellikle genç işsizlik oranı yüksek. Bu, Türkiye hükümetinin çözmesi gereken en ivedi sorunlardan biri."

Dr. Wei ayrıca, Çin ve Türkiye'nin gelecekte ekonomi ve ticaret alanında daha yoğun işbirliği yapacağına inandığını söyledi.

Wei, "Çin, Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı ve en önemli yatırım ortağı. Biz de gördük ki, Türkiye hükümeti 'Yeniden Asya' açılımı ile Afrika'yı kalkındırma stratejisini ortaya koydu. Çin'in de Afrika'ya yönelik kalkındırma stratejisi ve politikası var. Dolayısıyla bence iki ülke arasındaki işbirliği, özellikle üçüncü piyasadaki işbirliği, örneğin Afrika bölgesindeki ekonomik işbirliği büyük potansiyele sahip" dedi.