Xi: Salg¿Ñn¿Ñn yay¿Ñlmas¿Ñn¿Ñ kararl¿Ñl¿Ñkla ªTnleyeceğ~iz

  2020-01-20 20:21:26  cri
×Jin Cumhurba艧kan¿Ñ Xi Jinping, yeni t¬Ür corona vir¬Üs¬Ünden kaynakl¿Ñ salg¿Ñn¿Ñn yay¿Ñlmas¿Ñn¿Ñn kararl¿Ñl¿Ñkla ªTnleneceğ~ini a²õ¿Ñklad¿Ñ.

Ayn¿Ñ zamanda, ×Jin Kom¬Ünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri de olan Xi Jinping, salg¿Ñnla m¬Ücadele ²õal¿Ñ艧malar¿Ñnda, insanlar¿Ñn can g¬Üvenliğ~inin ve sağ~l¿Ñğ~¿Ñn¿Ñn ªTn planda tutulmas¿Ñ gerektiğ~ini vurgulad¿Ñ.

Son g¬Ünlerde ba艧ta ×Jin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kenti olmak ¬Üzere ×Jin'in baz¿Ñ bªTlgelerinde yeni bir t¬Ür corona vir¬Üs¬Ünden kaynakl¿Ñ salg¿Ñn ortaya ²õ¿Ñkt¿Ñ.

Bug¬Ün Beijing saati ile 18.00 itibar¿Ñyla ×Jin genelinde 224 vakan¿Ñn tespit edildiğ~i bildirildi. Bunlardan 217'sinin (Wuhan'da 198, Beijing'de 5, Guangdong'da 14) sªTz konusu vir¬Üsten kaynakl¿Ñ olduğ~u kesinle艧irken, diğ~er 7 ki艧inin ise (Sichuan'da 2, Yunnan'da 1, Shanghai'de 2, Guangxi'de 1 ve Shandong'da 1) benzer semptomlar¿Ñn gªTr¬Ülmesi nedeniyle gªTzlem alt¿Ñnda tutulduğ~u aktar¿Ñld¿Ñ.

²ète yandan, Japonya'da 1, Tayland'da 2 ve G¬Üney Kore'de (Kore Cumhuriyeti) de 1 vaka tespit edildiğ~i belirtildi.