Yorum: ×Jin'in salg¿Ñnla m¬Ücadele kapasitesi tam

  2020-01-22 20:54:43  cri

×Jin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde ortaya ²õ¿Ñkan, diğ~er bªTlgelere ve baz¿Ñ ¬Ülkelere de yay¿Ñlan yeni t¬Ür korona vir¬Üs¬Ü salg¿Ñn¿Ñ ×Jin'in ve d¬Ünyan¿Ñn odağ~¿Ñnda.

22 Ocak itibar¿Ñyla ×Jin genelindeki vaka say¿Ñs¿Ñ 473'e, vir¬Üs nedeniyle hayat¿Ñn¿Ñ kaybedenlerin say¿Ñs¿Ñ ise 9'a y¬Ükseldi. ²èlenlerin tamam¿Ñn¿Ñn Hubei'de ya艧ad¿Ñğ~¿Ñ da gelen bilgiler aras¿Ñnda. Bununla birlikte Japonya, G¬Üney Kore ve ABD'de de vir¬Üs¬Ün tespit edildiğ~i bildirildi.

×Jin Cumhurba艧kan¿Ñ Xi Jinping, konuyla ilgili ilk a²õ¿Ñklamas¿Ñnda yeni t¬Ür korona vir¬Üs¬Ünden kaynakl¿Ñ salg¿Ñn¿Ñn yay¿Ñlmas¿Ñn¿Ñn kararl¿Ñl¿Ñkla ªTnleneceğ~ini belirtti. Xi Jinping, salg¿Ñnla m¬Ücadele ²õal¿Ñ艧malar¿Ñnda, can g¬Üvenliğ~inin ve insan sağ~l¿Ñğ~¿Ñn¿Ñn ªTn planda tutulmas¿Ñ gerektiğ~ini vurgulad¿Ñ.

×Jin h¬Ük¬Ümeti vaktinde m¬Üdahale ve 艧effafl¿Ñk ilkeleri doğ~rultusunda korona vir¬Üs¬Ü salg¿Ñn¿Ñyla m¬Ücadele ba艧latt¿Ñ. Salg¿Ñn¿Ñn kontrol alt¿Ñna al¿Ñnmas¿Ñ konusunda uluslararas¿Ñ i艧birliğ~ini de yoğ~unla艧t¿Ñran ×Jin, k¬Üresel sağ~l¿Ñk g¬Üvenliğ~ini koruma hususunda sorumlu bir b¬Üy¬Ük ¬Ülke pozisyonu ald¿Ñ.

Salg¿Ñn¿Ñn ortaya ²õ¿Ñkmas¿Ñyla vaktinde m¬Üdahale anahtar kelime haline geldi. ×Jin h¬Ük¬Ümeti 30 Aral¿Ñk 2019 g¬Ün¬Ü Wuhan'da nedeni belirsiz zat¬Ürre vakalar¿Ñ fark edilir edilmez bªTlgeye uzmanlar gªTndererek incelemeler yap¿Ñld¿Ñ. ²èzellikle 2003 y¿Ñl¿Ñnda patlak veren SARS salg¿Ñn¿Ñn¿Ñn kontrol alt¿Ñna al¿Ñnmas¿Ñ ²õal¿Ñ艧malar¿Ñna k¿Ñyasla, ×Jin h¬Ük¬Ümetinin verimliliğ~i bu kez b¬Üy¬Ük ªTl²õ¬Üde artt¿Ñ, zamandan tasarruf edildi.

×Jin'in ilgili resmi birimleri, 31 Aral¿Ñk 2019'u takip eden g¬Ünlerde 4 kere bas¿Ñn toplant¿Ñs¿Ñ d¬Üzenleyerek salg¿Ñnla ilgili en son geli艧meler ve m¬Ücadele ²õal¿Ñ艧malar¿Ñ hakk¿Ñnda d¿Ñ艧 d¬Ünyaya bilgi aktard¿Ñ. Geli艧meler 11 Ocak g¬Ün¬Ünden itibaren her g¬Ün g¬Üncellenmekte.

Bununla birlikte ×Jin'in 32 kurumunun d¨~hil olduğ~u ortak m¬Ücadele mekanizmas¿Ñ kuruldu. ×Jin'in ªTnde gelen sağ~l¿Ñk uzmanlar¿Ñ da halk¿Ñn endi艧elerini gidermek i²õin harekete ge²õti.

Harvard ÛQniversitesi T¿Ñp Fak¬Ültesi Bula艧¿Ñc¿Ñ Hastal¿Ñklarla M¬Ücadele Dairesi Ba艧kan¿Ñ Eric Rubin, ×Jin Medya Grubu'na bağ~l¿Ñ ×Jin K¬Üresel Televizyon Ağ~¿Ñ (CGTN) muhabirine verdiğ~i deme²õte, ×Jin h¬Ük¬Ümetinin salg¿Ñn¿Ñ kontrol alt¿Ñna alma ²õal¿Ñ艧malar¿Ñn¿Ñn g¬Üven verdiğ~ine dikkat ²õekerek, ×Jin'in elde ettiğ~i bilgileri zaman¿Ñnda kamuyla payla艧¿Ñp d¬Ünya genelindeki salg¿Ñn ara艧t¿Ñrmalar¿Ñna da yard¿Ñmc¿Ñ olduğ~unu kaydetti.

×Jin h¬Ük¬Ümeti, korona vir¬Üs¬Üyle m¬Ücadeleyi D¬Ünya Sağ~l¿Ñk ²èrg¬Üt¬Ü'yle yoğ~un i艧birliğ~i kurarak y¬Ür¬Üt¬Üyor, ilgili ¬Ülkelerin yan¿Ñ s¿Ñra Taiwan eyaleti, Makao ve Hong Kong ªTzel idari bªTlgelerine son durumla ilgili bilgileri aktar¿Ñyor.

Sağ~l¿Ñk teknolojilerinin geli艧mesi ve k¬Üresel sağ~l¿Ñk i艧birliğ~inin derinle艧tirilmesiyle birlikte insanl¿Ñğ~¿Ñn salg¿Ñn hastal¿Ñklarla m¬Ücadele kapasitesi de artmakta. SARS, Ebola, Mers ve Zika gibi hastalıkların yayılması, ilgili ülkeler ve uluslararası örgütlerin ortak çabaları sayesinde önlenebildi. Çin de bu konuda zengin deneyimlere ve kapsamlı bir önleyici mekanizmaya sahip durumda. Halkın kararlı desteği ve uluslararası işbirliği sayesinde Çin'in korona virüsüyle mücadelede zafere ulaşma kapasitesi tamdır.