Wang Yi: Her zaman ABD ile yeniden diyalogu ba艧latmaya haz¿Ñr¿Ñz

  2020-08-06 12:26:50  cri

×Jin Devlet Konseyi ÛQyesi ve D¿Ñ艧i艧leri Bakan¿Ñ Wang Yi, d¬Ün Xinhua haber ajans¿Ñna ×Jin-ABD ili艧kileri ¬Üzerine verdiğ~i ªTzel rªTportajda, ×Jin'in ABD'nin genel se²õimlerine ve i²õi艧lerine kar¿Ñ艧ma niyetinde olmad¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ, "yeni soğ~uk sava艧¿Ñ" yaratma giri艧imine kar艧¿Ñ ²õ¿Ñkt¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ ve insanl¿Ñğ~¿Ñn kader ortakl¿Ñğ~¿Ñn¿Ñn tesis edilmesinden yana olduğ~unu vurgulad¿Ñ.

×Jin: Asla ABD genel se²õimleri ve i²õi艧lerine kar¿Ñ艧ma niyetinde değ~iliz

Wang Yi, ×Jin'in asla ABD genel se²õimleri ve i²õi艧lerine kar¿Ñ艧ma niyetinde olmad¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ, ABD'nin de ×Jin'i yap¿Ñland¿Ñrma hayalinden kurtularak, ×Jin'in i²õi艧lerine kar¿Ñ艧may¿Ñ durdurmas¿Ñ gerektiğ~ini belirtti.

Wang Yi, "×Jin her zaman ABD ile ²õat¿Ñ艧maya girmeden, kar艧¿Ñl¿Ñkl¿Ñ sayg¿Ñ, i艧birliğ~i ve ortak kazanca dayal¿Ñ bir ruhla e艧g¬Üd¬Üm, i艧birliğ~i ve istikrar i²õinde ikili ili艧kileri olu艧turmaya niyetlidir. Ayn¿Ñ zamanda egemenlik, g¬Üvenlik ve kalk¿Ñnma ²õ¿Ñkarlar¿Ñm¿Ñz¿Ñ da s¿Ñk¿Ñca savunacağ~¿Ñz." diye konu艧tu.

Wang Yi, ×Jin-ABD ili艧kilerinin kurulmas¿Ñndan bu yana gªTr¬Ünen bu en karma艧¿Ñk durumda a艧ağ~¿Ñdaki dªTrt ªTneriyde bulundu:

Birincisi, taban ²õizgisi belirlenerek z¿Ñtla艧maktan ka²õ¿Ñn¿Ñlmal¿Ñ.

­¯kincisi, i²õtenlikle diyalog yap¿Ñlmal¿Ñ.

ÛQ²õ¬Ünc¬Üs¬Ü ayr¿Ñ艧madan ka²õ¿Ñn¿Ñl¿Ñp i艧birliğ~i korunmal¿Ñ. DªTrd¬Ünc¬Ü, kazanan¿Ñ olmayan bu oyundan vazge²õilerek sorumluluklar ortakla艧a ¬Üstlenilmeli.

Wang Yi: ×Jin ve ABD, ayr¿Ñ艧ma yerine i艧birliğ~i yoluyla ikili ili艧kileri geli艧tirmeli

×Jin ve ABD aras¿Ñndaki i艧birliğ~inin iki tarafa da dev kazan²õ getirdiğ~ini vurgulayan Wang Yi, ×Jin'in h¿Ñzl¿Ñ geli艧iminin ABD dahil olmak ¬Üzere d¬Ünyadaki diğ~er ¬Ülkelerle i艧birliğ~inden yararland¿Ñğ~¿Ñn¿Ñ, yine benzer 艧ekilde ×Jin'in s¬Ürekli b¬Üy¬Ümesinin ABD ve diğ~erlerine s¬Ürekli b¬Üy¬Üme ivmesi ve b¬Üy¬Ük pazar alan¿Ñ sağ~lad¿Ñğ~¿Ñn¿Ñn alt¿Ñn¿Ñ ²õizdi.

Bakan Wang, "D¬Ünya ekonomisinin salg¿Ñndan derinden etkilendiğ~i 艧u durumda, d¬Ünyadaki en b¬Üy¬Ük iki ekonomisi olan ×Jin ve ABD, e艧itlik ve kar艧¿Ñl¿Ñkl¿Ñ yarara sad¿Ñk kalarak, ayr¿Ñ艧ma yerine i艧birliğ~i yoluyla ikili ili艧kileri geli艧tirerek ¬Üzerine d¬Ü艧en k¬Üresel sorumluluğ~u ¬Üstlenmelidir." ifadelerini kulland¿Ñ.

Wang Yi: ×Jin ve ABD, ayr¿Ñ艧ma yerine i艧birliğ~i yoluyla ikili ili艧kileri geli艧tirmeli

×Jin ve ABD aras¿Ñndaki i艧birliğ~inin iki tarafa da dev kazan²õ getirdiğ~ini vurgulayan Wang Yi, ×Jin'in h¿Ñzl¿Ñ geli艧iminin ABD dahil olmak üzere dünyadaki diğer ülkelerle işbirliğinden yararlandığını, yine benzer şekilde Çin'in sürekli büyümesinin ABD ve diğerlerine sürekli büyüme ivmesi ve büyük pazar alanı sağladığının altını çizdi.

Bakan Wang, "Dünya ekonomisinin salgından derinden etkilendiği şu durumda, dünyadaki en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD, eşitlik ve karşılıklı yarara sadık kalarak, ayrışma yerine işbirliği yoluyla ikili ilişkileri geliştirerek üzerine düşen küresel sorumluluğu üstlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Çin: Sözde "yeni soğuk savaş"ın yaratılmasına kararlılıkla karşı çıkıyoruz

Wang Yi, verdiği özel röportajda, Çin'in "yeni soğuk savaş"ın yaratılmasına şiddetle karşı çıktığını, çünkü bunun Çin ve ABD halklarının temel çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu, dünyanın gelişim trendinden tamamen sapma olduğunu vurguladı.

Bakan Wang, günümüzde ABD'deki bazı siyasi güçlerin Çin'i karalayan çeşitli yalanlar uydurarak iki ülke arasındaki normal teması engellemek için bir dizi bahane aramakta olduğunu hatırlattı. Wang, Çin'in iki ülke arasındaki ilişkileri zıtlaşmaya sürükleyen ve dünyayı bölmeyi hedefleyen bu komplonun başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Wang Yi, Çin'in barışçıl kalkınma yolu, karşılıklı yarar ve ortak kazanca dayalı stratejiye sadık kalacağını da dile getirdi.

ABD'nin Houston'daki Çin Başkonsolosluğu'nu kapatmasına da değinen bakan Wang, "Çin'in ABD'nin kibir ve mantıksızlığına karşı aldığı önlemler makul ve yasaldır, aynı zamanda diplomatik uygulamaya tamamen uygundur." dedi.

Çin: Hong Kong işleri, Çin'in içişidir

Herhangi bir ülkenin içişlerine müdahale etmemenin uluslararası ilişkilerin temel normu olduğuna işaret eden Wang Yi, "Hiçbir ülke başka ülkelerin kendi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamasına izin vermez." diye kaydetti.

Wang Yi, "Bir ülke, iki sistem Çin'de uygulanan ulusal politikadır. Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası bölgede uzun süredir mevcut olan yasal boşlukları tamamlayarak bir ülke, iki sistem ilkesinin üstün yasal zemininde ilerlemesine yarar sağlayacaktır. Ulusal Güvenlik Yasası, barışçıl ve istikrarlı bir yaşamı arzu eden milyonlarca Hong Kong vatandaşının desteğini kazandı." diye belirtti.

Çin: Güney Çin Denizi, uluslararası siyaset arenası değil

Güney Çin Denizi konusuna da değinen Wang Yi, Güney Çin Denizi'nin uluslararası siyaset arenası değil, bölgedeki ülkelerin ortak yuvası olması gerektiğini belirtti.

Wang, Güney Çin Denizi sorununun diyalog yoluyla çözülmesinin bölgedeki ülkelerin çıkarlarına uyduğunu aktardı.

Bakan Wang, ABD'nin kendi çıkarları için Güney Çin Denizi'nde provokasyon yarattığını, bölgedeki ülkelerin buna dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Wang Yi, bölgedeki ülkelerle el ele vererek Güney Çin Denizi'ni kalkındırmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Çin: İnsanlığın kader ortaklığının yaratılmasını destekliyoruz

Wang Yi, verdiği röportajda Çin'in bölünmesini kışkırtan tüm teşebbüslere karşı çıkarak insanlığın kader ortaklığının yaratılmasını desteklediğinin altını çizdi.

Wang Yi, Çin'in çok taraflılığı kararlılıkla izleyerek dünyanın kutuplaşmasını önleyip, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini kesinlikle ilerleteceğini kaydetti.

Bakan Wang Yi, röportajda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'deki çeşitli dönemlerdeki yönetimlerin Çin'le temas politikalarının başarısız olduğu iddiası hakkında Çin'in tutumunu da açıkladı.

Wang, soğuk savaş düşüncesini taşıyan bu iddianın iki ülkenin temasta bulunduğu onlarca yıldan beri edinilen sonuçları tamamen yanlışlayan cahil bir davranış olduğunu kaydetti.

Wang Yi, ABD'nin Çin'in sosyalist sistemi ve Çin halkının seçimine saygı göstererek başarısızlığa mahkum olan müdahale girişiminden vazgeçmesi arzusunu dile getirdi.

Wang Yi, Çin'in ABD ile her düzeyde ve çeşitli alanlarda diyalog mekanizmasını yeniden başlatmaya her zaman hazır olduğunu ve herhangi bir konuyu tartışmak için masada olacaklarını kaydetti.